2KZ sanec

of 3

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
3 pages
0 downs
12 views
Share
Description
2KZ sanec
Tags
Transcript
  1. APS, sklop, princip rada, naponi u čvorovima oklopa? Min i max izlazni napon. Što predstavlja izlazni napon? Reset tranzistor, tranzistor za poništavanje postavlja napon katode foto diode na poznatu vrijednost na početku snimanja (hvatanje slike) kako bi polarizirao komponente u više linearno područje. Od tog trenutka nakon osvjetljenja fotodiode, generirana fotostanja fotodiode počinju prikupljati na upravljačkoj elektrodi tranzistora za očitavanje, istovremeno  prazni kondenzator upravljačke elektrode i parazitni kapacitet !. "a kraju procesa hvatanja, tranzistor za odabir rada mo#e osigurati izlazni napon koji ovisi o količini naboja pohranjenog na upravljačkoj elektrodi tranzistora za očitovanje. Ovaj $% se još naziva i &' $% jer su & tranzistora u pikselu. ranzistor za očitovanje  *+$+ kad je napajan s konstantnom strujom djeluje kao izvorno slijedilo. ranzistor   "$ nije oko samog piksela, nego je podjeljen izme-u svih piksela u polju istog stupca. *dealno   "$ osigurava konstantni strujni izvor, zato  je va#no projektiranje ovog tranzistora na maksimalno područje gdje je strujni izvor konzistentan. *dealni tranzistor daje konst. struju kada je  /% fiksni i  /%   <   !%  0    *+ (ma1) 2  /'izl  3  /%'izl  *+ (min) 2   "$  3  '"$ *zlazni napon predstavlja količinu naboja pohranjenu na upravljačkoj elektrodi tranzistora za očitanje. VS!" S!#$!#A P%n t & p'sa(  3 "ajkompaktnija struktura, izgra-ena od visoko dopiranog n'tipa u p'supstratu. 4  3malo (širina osiromašenog područja). +bog male 4 visoki 5j. Rezultat6 niska pretvorba 7charge to voltage8  n )"** & p'su(  3 %labo'dopirana n'49 da bi se dobio p'n spoj. :to je slabija dopiranost  pove;ava se 4 i smanjuje 5j, a time pove;ava 7charge to voltage conversion8 p t &n')"**&p'su(  3 ista kao i n'49<p'sub ali dodaje p t  preko n'49. *mamo = pn spoja čime posti#emo ve;u 4. "ajbolja efikasnost i omjer 7chare to voltage8 +otovrsta >od $%'a temeljenog na fotovratima na početku se čvor ? resetira i naboji se integriraju u  potencijalnu jamu ispod fotovrata,  jama je nastala primjenom visokog napona na  @@@@@@ fotovrata.  "akon integracijskog ciklusa naboj je prebačen na čvor ? da bi se očitao. >od ove izvedbe nakon reseta naboj je kontinuirano integriran na čvor ? do sljede;eg reseta. APSime je o-raničen izlazni napon i izvod spomenuti vrijednosti?  !% 2 /%  '    ! 2 / '   *+   >  nap '  *"$ Min i max/  t2o odmah nakon poništavanja, zanemarimo li pad napona na tranzistoru za odabir reda6 *+ (ma1) 2  /'*+  3  /%'*+  *+ (min) 2   "$  3  '"$  "apon čvorovaA  0. $oje izved(e % poznajete? Princip rada u kojem dolazi do promjene napona 2prijenos napona3? 4a5to i u kojem smislu se mo6e koristiti % s dvije elektrode? *zvedbe sa6 ' površinskim kanalom' potopljenim kanalom55! senzor slike sa površinskim kanalom ima strukturu sličnu @@@@@@@@@@  registru sa iznimkom prozirne / elektrode za propuštanje svjetla. / elektroda načinjena je od metala,  polisilicija ili silicida. $lternativno 55! se osvjetljava s pozadine supstrata kako bi se izbjegla apsorpcija u /.  ovoj strukturi poluvodič mora biti tanak kako bi se vra;eno svjetlo apsorbiralo u osiromašeno područje ispod gornje površine, a time prostorna rezolucija nije izgubljena sve dok su pi1eli tipično razmaknuti manje od BC µ m. +a razliku od ostalih fotoelektrona 55! senzori moraju biti blizu jedni drugima budu;i da rade poput  @@@@@@@ registara.D55! (55! sa pokopanim kanalom) ima sloj suprotnog tipa na površini, ovaj sloj je  potpuno osiromašen i akumulirani fotogenerirani naboji se potiskuju od površine. rednost D55! strukture je6 viša prijenosna učinkovitost i manja struja  @@@@@@@ (zbog smanjene  površinske rekomb.). "edostatak D55!'u je mali kapacitet naboja (='& puta manji nego kod 55!'a).  % rijenos naboja6 aketi naboja su formirani kao rezultat generacije. >ada se 55!'ovi nalaze blizu jedan dugom i sa odgovaraju;om sekvencom napona manjinski nositelji naboja na površini se mogu kretati izme-u 55!'a i jednostavno @@@@@@@  registar mo#e biti ostvaren. "a slici je prikazan osnovni princip prijenosa naboja u & fatze.  trenutko t2t B , φ B  je na visokoj razini a φ = i φ & na niskoj naponskoj razini. otencijalna jama ispod φ B  je ve;a nego kod ostalih.  trenutku t2t = naboji φ B i φ = sada imaju visoku naponsku razinu pa dolazi do prijenosa naboja.  trenutku t2t & napon na φ B  pada na nisku razinu dok je φ = i dalje na visokoj naponskoj razini. "ositelji naboja koji su bili pohranjeni ispod φ B se  prazne. reostali naboj preostao ispod prve elektrode ima polako padaju;i rub budu;i da nositelji naboja trebaju konačno vrijeme da bi prošli širinu elektrode.  trenutku t2t B  prijenos naboja je završen i srcinalni naboj je sada pohranjen ispod φ = .55!'ovi mogu raditi na dvije, tri ili četiri faze ovisno o strukturi, razmak izme-u 55! mora  biti mali za uspješan prijenos. 0 7 8azni % !vofazni 55! oponaša operaciju E'faznog jedino što se prijenos sada dogodi nakon samo dva fazna vremena. >ao što je prikazano na slici svaka faza je vezana na dvoja 7vrata8 umjesto jednih. >ako bi se osiguralo da se pikseli ne pomiješaju tokom prijenosa suprotne vrste se obra-uju tako da el. statski potencijali pojavljuju na različitim razinama. >ada se to  postigne ispravan prijenos je mogu; samo sa dvije faze čime se smanjuje kompleksnost  potrebna za rad 55!'a. Ova prednost se dobiva na trošak dodatne obrade. 9'8azni % rofazni 55! je sličan E'faznom, razlika je u broju koji se smanjio sa p = na p B, dok se vremenski zahtjevi malo mijenjaju.   >od ove tehnike naboj boravi ispod p B dok su p = i p & u zapornom stanju.  = se tada dovodi na višu razinu a p B ubrzo pada na ni#u razinu. "aboj koji se sada nalazi ispod p = se pomiče ispod p & na isti način kao što se pomaknuo izme-u B i =. rijenosni krug završava kada se naboj prenese do  B vrata sljede;eg piksela. rednost ove  operacije je što su potrebna samo troja vrata kako bi se definirao piksel što omogu;uje ve;u rezoluciju. % 7 maksi realni na(oj koji se mo6e stvoriti? F ma1 2 5 C  1  / 4a5to i u kojem slučaju se mo6e koristiti % sa dvije elktrode? >od ove izvedbe prijenos naboja nije potreban, pa efikasnost prijenosa nije bitna, negativna  posljedica je ve;a potrošnja snage, ve;i šum zbog visoke kapacitivnosti cijelog stupca i slabiji signal (potreba za boljim pojačalom). Razlika u odnosu na 55! je u načinu 7očitovanja8, umjesto prijenosa naboja, naboj se upušta u supstitut. "*G9 !O%$H
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks