Att rita perspektiv

of 10

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
10 pages
0 downs
6 views
Share
Description
Att rita perspektiv. Följ med steg för steg. Varje elev behöver ha följande framför sig: ett A4 papper, stående en blyertspenna ett sudd en lång linjal. Då kör vi!. Steg 1. Börja med att dra streck diagonalt från hörn till hörn, så att ett x bildas i mitten.
Transcript
Att rita perspektivFölj med steg för stegVarje elev behöver ha följande framför sig:ett A4 papper, stående en blyertspenna ett sudd en lång linjal Då kör vi!Steg 1Börja med att dra streck diagonalt från hörn till hörn, så att ett x bildas i mitten. Det x:et är vår centrumpunkt. Därigenom har vi även vår horizontlinje. Allt ovanför den linjen kommer att luta neråt mot centrumpunkten, allt nedanför kommer att luta uppåt mot centrumpunkten. Denna linje behöver ni inte rita ut.Steg 2Nu ska vi få det att se ut som om vi står och tittar bort mot en vägg. Mät ut 5 cm från centrumpunkten längs med varje diagonal linje.Dra streck mellan de punkternaNu har du en rektangel i mitten av pappret.Steg 3Nu ska vi få det att se ut som om det finns en dörr på vänster sida.Kom ihåg: Alla linjer som är lodräta i verkligheten är lodräta även när du ritar perspektiv.Rita två parallella linjer från den vänstra diagonallinjen och uppåt.Överkanten på dörren ska luta mot centrumpunkten.Vill man få dörren att förvandlas till en korridor/angränsande rum drar man ett streck till…Steg 4På den högra väggen ska vi nu rita dit ett fönster.Rita två parallella lodräta streck på väggen där du vill ha fönstret.Överkant och underkant på fönstret ska luta mot centrumpunktenNu har vi kommit en bit på väg med vårt rum. Har du ritat alla linjer rätt så bör det finnas ett ’djup’ i din bild.Men det är inte bara lutningar som visar på perspektiv. Det finns fler sätt att skapa djup i bilder. Som att låta det som är nära bli större än det som är långt borta. Så med hjälp av den tekniken ska vi förstärka känslan i vårt rum.Steg 5Vi ska nu jobba med att få ett fint golv i vårt rum, ett rutigt golv.Dra 3 streck över golvet, från centrumpunkten till nederkanten av pappret.Nu ska du dra parallella vågräta linjer över golvet. Ju närmare nederkanten av pappret du kommer desto bredare mellanrum ska du ha.Nu har du ett fint rutigt golv som förstärker djupkänslan i din bild.Steg 6Nu har du ritat en bra grund till ett rum. Nu ska du göra det här till ditt rum.Börja med att sudda bort krysset på den bortre väggen, det behöver du inte längre.Nu ska du möblera, färgsätta och dekorera miljön i det här rummet. Glöm inte vad man ser genom fönstret och i det andra rummet/genom dörren ;)Bra jobbat!!Här är ett exempel på hur det kan bli.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks