Chiny

of 17

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
17 pages
0 downs
32 views
Share
Description
Chiny. dr Iwo Augustyński. Gospodarka chińska przed reformą. Okres pierwszy – naśladownictwo modelu radzieckiego z kilkoma wyjątkami: mniej radykalna kolektywizacja rolnictwa, rolnictwo chińskie było generalnie działem samofinansującym,
Transcript
Chinydr Iwo AugustyńskiGospodarka chińska przed reformą
 • Okres pierwszy – naśladownictwo modelu radzieckiego z kilkoma wyjątkami:
 • mniej radykalna kolektywizacja rolnictwa,
 • rolnictwo chińskie było generalnie działem samofinansującym,
 • głównym źródłem dochodów budżetowych były przychody przedsiębiorstw państwowych a nie podatek obrotowy
 • Gospodarka chińska przed reformą
 • Wysokie nakłady na przemysł ciężki
 • Inwestycje w przemyśle stalowym pochłaniały w tym okresie ok. 85% całości nakładów inwestycyjnych
 • Inwestycje w rolnictwie ok. 8%
 • Stopa inwestycji kształtowała się na poziomie 20%-25%
 • W okresie 1953-78 przemysł ciężki powiększył produkcję 27 razy, przemysł lekki 9 razy
 • Wielki Skok (1958-1960)‏
 • W rolnictwie utworzono system komun niedopuszczających nawet istnienia działek przyzagrodowych,
 • Utworzono mnóstwo małych, pracochłonnych zakładów przemysłowych (80 mln Chińczyków było zaangażowanych przy wytopie stali w miniaturowych piecach hutniczych),
 • Doszło do zerwania współpracy z ZSRR
 • Przyjęcie doktryny samowystarczalności
 • Rewolucja Kulturalna (1966-1969)‏
 • Próba ukształtowania ”człowieka komunistycznego”
 • Recesja gospodarcza – średnio -2,5%
 • Po rewolucji Kulturalnej
 • 1971 – uznanie ChRL za legalny rząd Chiński przez USA i wejście do Rady Bezpieczeństwa ONZ,
 • Wejście na rynek kapitalistyczny i rezygnacja z polityki samowystarczalności,
 • W latach 1971-74 wymiana zagraniczna Chin wzrosła ponadtrzykrotnie,
 • 1975 Program Czterech Modernizacji (wzrost produkcji zbóż, stali, kształtowanie kapitału przez zakupy zagranicznych fabryk i technologii),
 • Początki reform rynkowych
 • 1976 r. - doście do władzy Deng Xiaopinga,
 • Redukcja inwestycji w przemyśle ciężkim na rzecz przemysłu lekkiego i rolnictwa,
 • Zmniejszenie stopy akumulacji,
 • Zmiany w rolnictwie:
 • podwyżka cen produktów rolnych,
 • podniesienie cen dostaw obowiązkowych,
 • wprowadzenie 50% premii za dostawy ponadobowiązkowe,
 • powiększenie obszaru działek przyzagrodowych z 5% do 15% użytków rolnych;
 • Początki reform rynkowych
 • W latach '80 pozwolono tworzyć małe przedsiębiorstwa prywatne,
 • nieefektywne zakłady przemysłowe przekazywano kolektywom pracowniczym,
 • Przyczyny sukcesu reform
 • Stworzenie systemu przywilejów dla biurokracji i armii
 • Oparcie reformy na osobistym autorytecie Denga.
 • Zmiany w rolnictwie
 • Rozpad systemu kolektywnego
 • W zamian za prawo użytkowania działki ziemi kolektywnej rodzina była zobowiązana do płacenia renty, podatku rolnego oraz dostarczenia zespołowi swego udziału w kwocie produkcyjnej,
 • Brak prywatyzacji ziemi,
 • Szybki rozwój przemysłu gminnego i wiejskiego zatrudniającego ok. 150 mln pracowników – ok. 35% rocznie w latach '80 i ok. 30% w latach '90
 • Zmiany w rolnictwie
 • Osłabienie polityki jednego dziecka,
 • Zmniejszenie odsetka dzieci uczęszczających do szkoły,
 • Zmniejszanie świadczeń socjalnych,
 • Degradacja środowiska naturalnego,
 • Wzrost nierówności:
 • miasto – wieś,
 • wschód – zachód,
 • bogaci - biedni.
 • Zmiany w sektorze pozarolniczym
 • Program reform (od '84 r.):
 • system cen kontrolowanych i cen wolnych,
 • pozbawienie administracji państwowej funkcji gospodarczych,
 • system płac bazujący na pracy,
 • wprowadzenie nowych form własności.
 • wprowadzenie spółek joint ventures,
 • system kształcenia kadr kierowniczych dla gospodarki.
 • Zmiany w sektorze pozarolniczym
 • autonomia przedsiębiorstw państwowych w niektórych dziedzinach,
 • reforma systemu bankowego,
 • wprowadzenie systemu kontraktowego do organizacji przemysłu:
 • kontraktowy system zarządzania,
 • system odpowiedzialności menedżerskiej,
 • system kontraktów wewnętrznych.
 • Zmiany w sektorze pozarolniczym
 • komercjalizacja
 • 1988 r. - wprowadzenie Kodeksu przedsiębiorstwa
 • kodyfikacja praw przedsiębiorstw państwowych,
 • dalsze rozszerzenie autonomii przedsiębiorstw,
 • 1988 r. - ustawa o bankructwie przedsiębiorstwa,
 • 1993 r. - ustawa o spółkach akcyjnych,
 • 1997 r. - ustawa o spółkach partnerskich (o nieograniczonej odpowiedzialności),
 • Zmiany w sektorze pozarolniczym
 • 1999 r. - ustawa o przedsiębiorstwach jednoosobowych,
 • 2001 r. - członkostwo w WTO
 • 2004 r. - zmiany w konstytucji dopuszczające istnienie kapitału prywatnego i gwarantujące prawa własności
 • Kapitał zagraniczny
 • Firmy zagraniczne płacą o połowę mniejsze podatki,
 • Głównym zadaniem firm zagranicznych jest podnoszenie efektywności gospodarki chińskiej, zwiększanie eksportu oraz wdrażanie nowych technologii i technik,
 • Celem inwestycji zagranicznych nie jest uzupełnianie braków kapitału,
 • Problemy z przestrzeganiem praw własności intelektualnej,
 • Płatna edukacja,
 • 60% usług służby zdrowia płacone prywatnie,
 • Related Search
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks