Colegiul Tehnic Iuliu Maniu

of 20

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
20 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu. Adresa Carei, Str. Iuliu Maniu Nr. 20 Nr. telefon/fax 0361402221, fax: 0261866726 Emailmaniu@sm.rdsnet.ro Website : www.maniu.110mb.com.
Transcript
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Adresa Carei, Str. Iuliu Maniu Nr. 20Nr. telefon/fax0361402221, fax: 0261866726Emailmaniu@sm.rdsnet.roWebsite : www.maniu.110mb.com
 • Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” este situat în Municipiul Carei şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii/i adulţii din zona Carei, din judeţul Satu Mare şi din alte judeţe ale Regiunii N – V.
 • Misiunea şcolii este de a asigura pentru tinerii şi adulţii acestei zone servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
 • Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 pentru unităţile economice cu profil de prelucrarea lemnului,electronică şi automatizări,industrie uşoară, alimentaţie publică şi mecanici auto din municipiul Carei şi împrejurimi.
 • Colegiul are 15 clase de liceu, ruta directă, profilurile tehnic şi servicii, specializările tehnician operator tehnică de calcul, tehnician proiectant CAD, tehnician în activităţi economice, 5 clase SAM, a IX-a şi a X-a, domeniile electronică şi automatizări, turism şi alimentaţie publică, fabricarea produselor din lemn, 3 clase an de completare , domeniile mecanică, electronică şi automatizări, turism şi alimentaţie publică,5 clase de liceu, ruta progresivă, profilul tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, specializările tehnician electronist, tehnician în gastronomie, tehnician în prelucrarea lemnului, tehnician în industria textilă, 8 clase de seral, profilele tehnic şi resurse naturale şi protecţia mediului, specializările tehnician analize produse alimentare, tehnician designer vestimentar, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician în prelucrări mecanice, tehnician mecanic auto şi 2 clase de postliceală, profilurile economic şi mecatronică şi informatică, profilurile funcţionar bancar, analist programator.Pe lângă aceste specializări 3 clase sunt bilingve(engleză).Procesul instructiv educativ se desfăşoară în limba română, limba maghiară şi limba engleză.
 • Personalul şcolii este format din 55 cadre didactice şi 22 persoane în aparatul administrativ.
 • Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%.
 • Dintre profesorii şcolii, 17 au gradul didactic I, 12 gradul didactic II, 19 definitivat şi 7 sunt debutanţi.
 • În rândul cadrelor didactice din şcoală există 3 profesori metodişti ai ISJ Satu Mare, 1 reprezentant în Consiliul Consultativ, 1 formator local, doi profesori înscrişi la doctorat.
 • Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:
 • Săli de clasă - 25
 • Laboratoare -10 din care: 2 fizică, 1 chimie, 5 informatică, 1 măsurări electrice, 1 biologie,  
 • Cabinete- limbi străine 1, mecanică 1, istorie 1, consiliere şi orientare 1
 • Ateliere şcolare -7 din care: prelucrarea lemnului 2, mecanică 2, electronică 1 ,croitorie 1, industrie alimentară 1
 • Activitatea şcolii este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS cu perspectivă până în anul 2013.
 • Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii.
 • Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii.
 • Managerii şi întregul personal împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.
 • Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, prin misiunea sa, asigură tuturor elevilor o bună pregătire de cultură generală şi de specialitate, la standarde superioare de calitate, corelează formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând integrarea socială şi profesională a tuturor absolvenţilor.
 • Şcoala facilitează formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui elev, asigurând egalitatea şanselor; furnizează părinţilor certitudinea formării copiilor într-un cadru educaţional sigur, în care învaţă să se cunoască pe sine, să aibă încredere în propriile forţe, să comunice şi să coopereze cu ceilalţi pentru a-şi îndeplini aspiraţiile. Prin procesul educativ contribuim la educarea estetică a elevilor, în spiritul respectului pentru valorile umane şi artistice şi ne străduim să fim prezenţi în viaţa socială a comunităţii.
 • Aspecte din unitatea noastrăHolul colegiului/diplomele obţinute de elevii noştri la olimpiade şi concursuri.Scările principale, intrareaîn sala festivăCoridorul din faţa sectoruluiadministrativSala festivăBiblioteca ( cu peste 25.000 de volume )Laboratorul de fizica Cabinet tehnic Laboratorul de chimie
 • Laboratorul de biologie
 • Cabinet de istorie Cabinet tehnicLaboratoare de informaticăCabinet de consiliereAtelier de tamplarie Atelier de alimentatieAtelier de croitorieCabinet medicalTerenuri de sport din curtea şcolii /Sala de sportVă aşteptam cu drag in mijlocul nostru !!!
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks