de laatste Adam als Hovenier

of 11

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
11 pages
0 downs
4 views
Share
Description
de laatste Adam als Hovenier. Johannes 19. 41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf , waarin nog nooit iemand was bijgezet. 60 ... en hij (=Jozef) legde het in zijn nieuw graf, dat hij IN DE ROTS had laten uithouwen... Matteüs 27. 2.
Transcript
de laatste Adamals HovenierJohannes 1941 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet...60 ... en hij (=Jozef) legde het in zijn nieuw graf, dat hij IN DE ROTShad laten uithouwen...Matteüs 2728 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken.Numeri 20316 ... Ik (= de HERE) zou u verzadigd hebben met honig uit de rots.Psalm 81 (> Deut.3213)421 Toen strekte de Engel des HEREN de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees (=geitenbokje) en de ongezuurde broden aan en vuur steeg op uit de rots en verteerde (lett. at) het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des HEREN uit zijn (=Gideons) gezicht.Richteren 65Johannes 1941 En er was TER PLAATSE, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet;42 daar dan legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was.68 Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf…Leviticus 9715 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.Genesis 38Johannes 1941 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, EEN HOF en IN DIE HOF EEN NIEUW GRAF, waarin nog nooit iemand was bijgezet...9Johannes 2015Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen.16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!1011
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks