Demokracie

of 20

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
20 pages
0 downs
6 views
Share
Description
Demokracie. Úvod do politologie. Pojem demokracie. Z řečtiny „vláda lidu“ Démos = lid Kratein = vládnout Co vše může být, nejlépe vyjadřuje výrok Abrahama Lincolna z r. 1863 Je to „ vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“. Demokraci bývá chápána jako:. Komplexní politický řád
Transcript
DemokracieÚvod do politologiePojem demokracie
 • Z řečtiny „vláda lidu“
 • Démos= lid
 • Kratein = vládnout
 • Co vše může být, nejlépe vyjadřuje výrok Abrahama Lincolna z r. 1863
 • Je to „vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“
 • Demokraci bývá chápána jako:
 • Komplexní politický řád
 • Jako jedna z forem vlády
 • Jako názor člověka na svět a na život
 • Reálná demokracie
 • vláda všech nad všemi nebyla nikdy uskutečněna, zůstává politickým cílem
 • Současná demokracie vypadá následnovně:
 • Suverenita státní moci je odvozena od suverenity občanů
 • V podobě zastupitelské demokracie a s prvky demokracie přímé
 • Slovník demokracieReferendum
 • Hlasování voličů přímo o nějaké otázce
 • Přednosti referenda:
 • Brzdí moc volených vlád a zajišťují, že budou jednat v souladu s veřejným míněním
 • Větší vzdělanost voličstva
 • Posilují legitimitu
 • Nevýhody referenda:
 • Ponechání rozhodnotí na těch, kdo mají nejnižší vzdělání, nejméně zkušeností
 • Ovlivňování se médii
 • Mají tendenci zjednodušovat a překrucovat politické problémy
 • IniciativaPrávo občana iniciovat nebo dokonce navrhovat zákony či vyhlášení referendaV žádné zemi nenajdeme iniciativu bez referendaOdvoláníPrávo občanů iniciovat odvolání reprezentantů nebo jiných volených úředníkůPlebiscitNěkdy chápán jako synonymum od referendaNěkdy jde o méně závaznou formu referendaV českém právním řádu ho nepoužívámeKonflikt – je přijímán jako normální rys politiky
 • Volby – jsou nejčastěji pravidelné, svobodné,tajné, všeobecné, přímé a rovné
 • Každý občan má právo kandidovat
 • Cílem státní moci je Služba všem lidem, nikoli na opak, kontrola politiků
 • Dodržování základních Lidských práv a Svobod
 • Právní stát – vztah mezi občanem a státem
 • Moc - Zákonodárná
 • VýkonnáSoudníPolitický systém je založen na svobodném vzniku a konkurenci Politických stran
 • Vládne Většina
 • Absolutní většina – vítězí ta která má nejvíce stoupenců
 • Relativní většina – stanový se základ, ze kterého se většina určuje
 • Menšina – jejich práva jsou zaručena omezením vlády
 • Ekonomický systém – založen na Svobodném podnikání
 • Právo na Soukromé podnikání je zaručeno
 • Problémy demokracieInstitut zastupitelství – vláda omezené skupiny lidí, tzv. elityTyranie většiny- vize a názory jsou vnucovány menšiněVolební proces- k moci ne odborníci, ale lidé, které navrhne byrokratická aparát stranMoc médií- mediálně vytvořené mínění na politikuInstitut politických stran- strany reagují jen na veřejné míněníLidská práva
 • Teorie se zrodila z touhy po stanovení určitých mezí moci
 • 2 základní hodnoty – DŮSTOJNOST
 • ROVNOSTZ hodnot důstojnosti a rovnosti lze odvodit –
 • Svoboda
 • Respekt vůči druhým
 • Nediskriminace
 • Tolerance
 • Spravedlnost
 • Zodpovědnost
 • Lidská práva jsou
 • Nezcizitelná
 • Nedělitelná
 • Vzájemně závislá
 • Provázaná
 • Jako sporné se ukazuje – že by byla Absolutní (aby se musela dodržovat vždy a všude)
 • Vzájemně se vyvažují a nemohou fungovat totálně
 • Vyplývá otázka :KOHO LZE POVAŽOVAT ZA ČLOVĚKA?L. práva se objevují v 3 tzv. generacích
 • 1) Z období revolucí ( občanská a politická práva)
 • 2) Po 1 sv. válce (hospodářská, kulturní, sociální)
 • 3) Konec 20. století
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948
 • V roce 1989 stejná instituce v New Yorku schválila Úmluvu o právech dítěte
 • Součástí českého práv. řádu – Listina základních práv a svobod
 • Pár bodů Všeobecné deklarace lidských právVšichni lidé se rodí svobodní a sobě rovníVšichni mají stejná práva navzdory rozdílnostemKaždý má právo na život, svobodu, bezpečnostNikdo nesmí být držen v otroctvíNikdo nesmí být podrobován mučeníKaždý má právo na stejné zacházení podle zákonaKaždý má právo na spravedlivý soudKaždý má právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství Liberální demokracie
 • Je to demokracie nepřímá postavená na zastupitelském principu.
 • Pravidelně se konají volby a občané jsou si politicky rovni (všeobecné volební právo).
 • Je to demokracie konkurenční → existence politických stran.
 • Stát je jasně odlišen od občanské společnosti.
 • Vládnoucí moc je omezena, existují zde záruky ochrany občanů před státem.
 • Tržní hospodářství.
 • Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks