Deniz Ticareti Hukuku - 1 - 17-18/9/2012

of 66

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
66 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Deniz Ticareti Hukuku - 1 - 17-18/9/2012. Ana Bilim Dalı. Deniz Ticareti, Hava ve Sigorta Hukuku Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu (Başkan) Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz Doç. Dr. Kerim Atamer Araş. Gör. Kübra Yetiş Şamlı, LL.M. Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu, LL.M. Araş. Gör. Melda Taşkın.
Transcript
Deniz Ticareti Hukuku- 1 -17-18/9/2012.Ana Bilim DalıDeniz Ticareti, Hava ve Sigorta HukukuProf. Dr. Emine Yazıcıoğlu (Başkan)Prof. Dr. Zehra Şeker ÖğüzDoç. Dr. Kerim AtamerAraş. Gör. Kübra Yetiş Şamlı, LL.M.Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu, LL.M.Araş. Gör. Melda Taşkınİşbölümü ve Takvimİşbölümü:17 ve 24 Eylül haftaları: Doç. Atamer1 Ekim haftası: Prof. Yazıcıoğlu8-22 Ekim haftaları: Prof. Şeker-Öğüz25 (Çrş) – 29 (Pzt) Ekim: TatilArdından: yeni işbölümü (duyurulacak).Konu ve Kaynak6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5. KitapSistematik → Word belgesiGerekçeler (Az sonra)Milletlerarası Sözleşmeler, Tamamlayıcı Mevzuat (özellikle Çevre Hukuku)Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku - Temel Bilgiler -, Yeni Bası, İstanbul (Ekim) 2012 [XII Levha Yayınları (Yayınevinde)]TTK Hazırlık SüreciCumhuriyet Döneminde Önceki Kanunlar:29/5/1926 tarihli ve 865 sayılı Ticaret Kanunu [RG T: 28/6/1926, Sayı: 406]13/5/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanunu (2. Kitap - Deniz Ticareti) [RG T: 20/5/1929, Sayı: 1197]29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“E-TTK”) [RG T: 9/7/1956, Sayı: 9353].Uygulamada E-TTK1/1/1957 – 1/1/1997 (40 Yıl):Ticaret hayatının ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine koşut yaygınlaşan uygulamaGittikçe gelişen içtihatlar ve öğreti1983’ten başlayarak: dışa açılma, serbest piyasa ekonomisi: kötüye kullanma ve kanuna karşı hile“Şirketlerin içinin boşaltılması” ve çok sayıda başkaca sorun.BTHA Enstitüsü GirişimiAnkara Üniversitesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası desteğinde)30/4/1988 – 1/5/1988: “Bolu Toplantısı”“TTK ile İlgili Taslaklar-Tartışmalar, Bolu Toplantısı”, Yayına Hazırlayan: Mürsel Başgül, Ankara 1994Çeşitli taslakların ve görüşlerin tartışılması.İstanbul Üniversitesi GirişimiHukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD veDeniz Hukuku ABD, birlikte:“40. Yılında TTK” (Cilt: 1), İstanbul 1997 (çok sayıda tebliğ)5-7/12/1997: “40. Yılında TTK Semineri Tartışmaları” (Cilt: 2), İstanbul 1998 (Bakan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk orada)(Cilt 2) Önsöz: Cilt 3 içinde taslaklar yayımlanacak.Deniz Hukuku Derneği TaslağıTaslak metin:Yalnızca Deniz Hukuku Derneği adınaProf. Dr. Ergon Çetingil (İstanbul) ve Prof. Dr. Rayegan Kender (İstanbul, Yeditepe)Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Nisan 2002 (tarih!)Toplam gerekçe: 19 sayfaHedef: HGB 1972/1986 dşk ile uyum.Yeni TTK Hazırlıkları“Adalet Bakanlığı Kanunu” (T: 29/3/1984) m 34 f. 1:Bakanlık (= Kanunlar Gn. Müd.),temel kanunlarüzerinde çalışmalar yapmak üzereuzman personelden oluşanKomisyonlarkurmaya yetkilidir.Temel Kanun - 1Yeni düzenleme: TBMM Kararı, T: 30/6/2005, No. 855 (RG T: 1/7/2005, Sayı: 25862) m. 1 uyarınca dşk:(Maceralı süreç)İçtüzük m. 91 (son):Anayasa Mahk. tanımı aynen alındı“Temel Kanun” =Temel Kanun - 2Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı ele alan,Genel ilkeler içeren,Kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendiren,Özel kanunların dayandığı temel kavramları gösteren,Özel kanunlar arasında uyum sağlayan K.“TTK Komisyonu”8/12/1999:Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün görevlendirmesi:“6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Ülkemizin ekonomik ve ticari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişiklikler yapmak veya yeni bir Kanun Tasarısı hazırlamak”Görevi verilen Komisyon kuruldu;= “TTK Komisyonu”.YönetmelikAdalet Bakanlığı Kanunu m. 34 f. 2 c. 1:“Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur ücretleri ve huzur hakları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.”→ Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik (RG T: 22/9/1984, Sayı: 18523: “KomY”)Üye SeçimiKomY m. 3 f. 1: “Temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere kurulacak komisyonlar:Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay,Hukuk Fakülteleri,Türkiye Barolar Birliği,gerektiğinde diğer ilgili kuruluşlarınTemsilcileri ve uzmanlardan oluşur.”Adalet Bak. Seçer (KomY m. 3 f. 2)Seçilen üyeler:ÜyelerBakanlıklar: Adalet, Sanayi, Ticaret, UlaştırmaMüsteşarlıklar: Hazine, DenizcilikYargıtay: 11. ve 19. Hukuk DaireleriÜniversiteler: Ankara, İstanbul, İstanbul Teknik, Selçuk, Gazi, Galatasaray, Marmara, Dokuz Eylül, Çankaya, Başkent, BilgiBirlikler: Barolar, Noterler, Odalar ve BorsalarKurullar: Sermaye Piyasası, Muhasebe Standartları, Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeAvukat: 13/3/2000: KA (sonra Bilgi)Başkanlık SeçimiKuruluş toplantısı (10/2/2000):Başkanlık seçimiKomY m. 3 f. 3: “Komisyonlar başkanlarını kendi üyeleri arasından seçerler.”Başkan: Prof. Dr. Ünal TekinalpÜyelerin oybirliği ile seçim.Üyelik GelişmeleriBşk. Yrd. (KomY m. 9: “vekalet”):Prof. Dr. Yaşar Karayalçın veProf. Dr. Ali Bozer (Ankara)Hakim Coşkun Koçak (19.HD)Şubat-Mayıs 2000: İstifalar (2005-2010 gelişmeleri açısından önemli)Toplam (tamamlayan) üye sayısı: 45.Alt Komisyonlar - 1KomY m. 5 f. 2: “Komisyon, (...) alt komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdürebilir.”Kuruluş toplantısı (10/2/2000):6 Alt Komisyon (“AltK”)Hangileri?TTK 3. Kitap, 6. Fasıl, 2. Kısım (!): bağımsızAlt Komisyonlar - 2Ticari İşletme: Prof. Dr. Sabih Arkan, Prof. Dr. Necip Ortan (Prof. Dr. Ünal Tekinalp)Ticaret Şirketleri: Prof. Dr. Ünal TekinalpKıymetli Evrak: Prof. Dr. Ünal TekinalpTaşıma Hukuku: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen (Prof. Dr. Arslan Kaya)Deniz Ticareti (“DTAK”): Prof. Dr. Turgut Kalpsüz (Doç. Dr. Kerim Atamer) = ayrı toplanan tek AltKSigorta Hukuku: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen (Dr. Dilek Kabukçuoğlu Özer)Çalışma Yöntemi - 1KomY m. 3 f. 4: “Komisyonlar Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yaparlar ve sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığınca yürütülür.”AltK taslak metin hazırlıyorTüm üyelere dağıtımToplantılarda görüşmeGörüşme sonunda oylamaGörüşme ve oylama: tüm üyelere açık.Çalışma Yöntemi - 2TTK Komisyonu toplantıları:3/2000 – 10/2005: kaydı tutulan toplam 671 toplantıDikkat: tüm toplantılar kaydedildi,Kayıtlar çözüldü ve baskıya hazır hale getirildi (AdBak yakında yayımlayacak).DTAK: KGM katılımıyla 188, üyeler arasında ayrıca 100’den çok toplantı.Çalışma Yöntemi - 3Gizlilik:KomY m. 5 f. 5: “Komisyon ve alt komisyonların çalışmaları gizli olarak yapılır.” (eleştiriler)Kamu oyuna açıklama:KomY m. 7: “(...) gerektiğinde çalışmalar hakkında komisyonu temsilen kamu oyuna bilgi vermek Başkana aittir.” (eleştiriler)Huzur Hakkı / ÜcretiKomisyon üyelerine yapılacak ödemeler:KomY m. 10 ve 11: memur/değil farkıNet ele geçen ücret: Ankara Esenboğa’dan Hakimevi’ne tek yön taksi ücretini karşılamıyor!AdBak/KGM: olağanüstü misafirperver, harika ev sahipliği,Ulaşım, Hakimevi’nde konaklama karşılandı (KomY m. 12).Şekil - 1Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (T: 10/10/1984, No.: 3056; RG T: 19/10/1984, Sayı: 18550 = “Başbakanlık Kanunu”) m. 2 f. 1 b. (d):“Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek”→ Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin “Esaslar” (RG T: 8/9/1992, Sayı: 21339)Şekil - 2M. 1: “Bu Esaslar;Başbakanlık, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından hazırlanacakkanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemelerhakkında uygulanır.”= TTK Komisyonu için bağlayıcı (eleştiriler).Şekil - 3BakKur Kararı T: 19/12/2005, Sayı: 9986 (RG T: 17/2/2006, Sayı: 26083):Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (“MevY”)MADDE 1 – “(1) Bu Yönetmeliğin amacı; (...) hazırlanacak kanun, (...) taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”Şekil - 4“Esaslar” yürürlükten kaldırıldı (aynı RG)Hazırlık aşamasında TTK Komisyonuna geldi,TTK Komisyonu önce “Esaslar”ı, sonra MevY’yi aynen izledi. (eleştiriler)Ayrıca, daha sonra TBMM’de yapılan düzeltmelerle Yönetmelik’e tam uyum sağlanmasına çalışıldı.Şekil - 5Maddelere ilişkin bölümleme:Fıkra (her maddeye mutlaka fıkra 1)Bent (a, b, c, ...)Alt bent (1, 2, 3, ...)Cümle: fıkra, bent, alt bent kendi içindeAtıf örn.: Y-TTK m. 55 f. 1 b. (a) altb. 6 c. 3 (“gerçek tedarik fiyatı”)Birinci Görüşmenin Sonu2/7/2004: Görüşmelerin birinci turu tamamlandı.Temmuz/Ağustos: Metinlerin birleştirilmesi, maddelerin sıra numaralarının ve iç atıfların düzenlenmesi, redaksiyon, Gerekçe eklenmesiAğustos sonu: 1. TaslakÜyelerin Görüşleri1. Taslak: üyelere dağıtıldı ve 3 ay süre:Görüş ve eleştirilerin bildirilmesi istendiİlginç: bu dönemde sessiz kalan bazı üyeler daha sonra eleştirilerini kamuya açık etkinliklerde dile getirdi (?!?!?!)Aralık 2004 – Ocak 2005: TTK Komisyonu, üyelerden gelen görüşleri ele aldı, gereken değişiklik ve düzeltmeler yapıldı.Redaksiyon KomiteleriŞubat 2005 (ilk hafta):2 redaksiyon komitesi (Tarabya Hakimevi)Başlangıç, ilk 3 Kitap ve Son Hükümler: Prof. Dr. Tekinalp, Prof. Dr. Veliye Yanlı, Hakim Kenan Özdemir, Hakim Yüksel HızSon 3 Kitap: KA, Dr. Mürsel Başgül, Hakim Muharrem BarutMaddelerin, Genel Gerekçe’nin ve Madde Gerekçeleri’nin düzeltmeleri, terim birliği, TTK ile karşılaştırmalı çizelgeler = 2. Taslak → 24/2/2005 Taslak Metni - 1Şubat 2005 (ikinci hafta): AdBak’a teslim.KGM’de son rötuşlar17/2/2005: Tekinalp’in ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in sunuş yazıları24/2/2005: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı” başlığıyla ilanBaşlık doğru mu?www.adalet.gov.tr: duyuru (ilk kez!)24/2/2005 Taslak Metni - 2AdBak tarafından basıldı ve dağıtıldı(Bilgi LL.M. öğrencisi de adını koyup bastı)Tekinalp’in sunuş yazısının tarihi (17/2/2005) ve madde sayısı: sonraki metinden ayırt edici1514 Madde ve 1 Geçici MaddeSigorta Hukuku’nun ilk maddesi: 1379Görüş İstenmesiEsaslar m. 3 ve 4; MevY m. 6 ve 7:Tasarı Taslakları hakkında “Görüş” alınır (“görüşe çıkar”)600’den çok özel/kamusal gerçek/tüzel kişiye gönderildiSüre: 3 ay (eleştiriler)Esaslar: süre yok; MevY: en çok 30 günTümü hakkında kim görüş verecek ki?Görüşler - 1Kamu tüzel kişileri: çok sayıda Bakanlık, Müsteşarlık, Genel MüdürlükYargıtay: çeşitli Daireler (örn. 7, 11, 12)Askeri Yüksek İdare MahkemesiMeslek Kuruluşları ve Mesleki Birlikler: örn. TOBB, Ticaret ve Deniz Ticaret Odaları, Banka/Sigorta/Noter Birlikleri, TÜRMOB, Barolar (Birliği)Görüşler - 2STK: örn. TÜSİAD, Deniz Hukuku Derneği, Sigorta Hukuku Türk Derneği (Türk Ticaret Kanunu Taslağı, Sigorta Hukuku Dergisi Yıl: 2005, Özel Sayı: 1)Meslek temsilcileri: örn. PWC, E&Y, Deloitte, çok sayıda Avukat, Yargıç: Işıl Ulaş, Uygulamacı Gözü İle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2005, Cilt: XXIII, Sayı: 2Görüşler - 3Üniversite: az sayıda görüş (TTK Komisyonu üyelerinin geldiği Üni’lerden kısa olumlu yanıtlar); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2005, Cilt: XXIII, Sayı: 2Görüşlerin sayısı → 3 ay verimli olmuş.Eleştiri SebepleriDil: çok eski – çok yeni (!!!!!)Çalışma yöntemi (eleştiriler KomY’ye aykırı)Şekil (eleştiriler Esaslar ve MevY’ye aykırı)İçerik: Bilimsel, hukuksal veya uygulama açısından yanlış veya eksik hükümler→ İlerleyen aşamalarda tümü dikkate alındı.Değerlendirme ToplantılarıYasama tarihinde ilk kez:9-11/6/2005:Görüş bildiren kamu temsilcileri ve STK ile değerlendirme toplantılarıÖrn. Bakanlık temsilcileri, TOBB, Bankalar Birliği, TÜSİAD, TÜRMOB, Deniz Ticaret Odası / Deniz Hukuku Derneği, Sigorta Birliği / Sigorta Hukuku Türk Derneği, UND/UTİKAD.Bilimsel Toplantılar - 1Tekinalp: çok sayıda konferans13-14/5/2005: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı: Konferans, Bildiriler – Tartışmalar, Ankara 200514/5/2005: Bilgi Üni ve Hukuki Perspektifler Dergisi (“HPD”) Sempozyumu (HPD Yıl: 2005, Sayı: 4)Bilimsel Toplantılar - 227-28/5/2005: Yeditepe Üni Sempozyumu (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, Cilt: II, Sayı: 1) [çok ilginç etkinlik !!!]16/6/2005: Bilgi Üni “Deniz İcrası” Paneli (“Deniz Ticareti”nde döneceğiz)30/6/2005: Deniz Hukuku Derneği (Tebliğler: Deniz Hukuku Dergisi Özel Sayı, Ocak 2006)Başbakanlığa Sevk17-21/6/2005: Redaksiyon komiteleri (Tarabya Hakimevi)Tüm görüş, eleştiri, karar, dilek ve ilgili diğer belgelerin ışığında “3. (Nihai) Taslak” hazırlıklarıEsaslar m. 6: Görüşler alındıktan ve düzeltmeler yapıldıktan sonra,Nihai Taslak:22/6/2005: Başbakanlık KKGM’ye sevk.7-9/2005 ÇalışmalarıTekinalp: dilin arılaştırılmasına yönelik çalışmaKA: Taşıma, Deniz ve Sigorta hükümlerine ilişkin öneriler hakkında 14/9/2005 t. Rapor27-30/9/2005: TTK Komisyonu ve Redaksiyon Komitesi çalışmaları, Başb. yanıtlarının değerlendirilmesi, önerilerin oylanması ve son (“4.”) metnin oluşturulması.TBMM’ye Sevk5/10/2005: Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkan nihai metin, yeniden Başbakanlığa sevk17/10/2005: BakKur’da kabul= “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı” (“TSR”)9/11/2005: TBMM’ye BakKur sevk yazısıTBMM İçtüzük m. 73 f. 3: “Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder (...)”Komisyonlara Havaleİçtüzük m. 20: “TBMM komisyonları şunlardır : 2. Adalet Komisyonu (“AdaKom”);11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu”15/11/2005: Esas komisyon: 2; tali komisyon: 11’e havale.Tüm çalışma 2’de; 11 Rapor vermedi.Adalet Komisyonu1/12/2005: AdaKom ilk toplantı (Başkan: Köksal Toptan)5 kişilik Alt Komisyon (“AltKom”) kararı2/12/2005: TSR yeniden 600’den fazla kamusal/özel gerçek/tüzel kişiye gönderiliyor (yaklaşık 40 yanıt)6/12/2005: Alt Komisyonun ilk toplantısıKarar: TTK Komisyonu temsilcileri ve “Görüş” bildirenler katılacak.Adalet Alt Komisyonu6/12/2005 – 14/6/2006: 40’tan çok AltKom toplantısı sonunda “Rapor”:Her madde okunup tartışmaya açıldı;Redaksiyon çalışmaları17/2/2006: MevY yayımlandı → uyum değişiklikleriİçeriğe yönelik değişiklikler ve ayrıntılı Gerekçe.Adalet Komisyonu Görüşmeleri24/7/2006: Rapor, 681kamusal/özel gerçek/tüzel kişiye gönderiliyorGörüş süresi: 3 ayToplam 61 yanıt !8/11/2006 ve 10/1/2007: AdaKom kararı: TSR AltKom Rapor’u uyarınca görüşülecek 15/3/2007-18/4/2007: 12 AdaKom toplantısı (TTK Komisyonu katıldı).Adalet Komisyonu RaporuÇok sayıda yeni değişiklik ve düzeltme,AltKom Rapor’u genelde kabul, az sayıda red,Görüşmelerin sonu: TSR, yapılan değişiklikler ile birlikte topluca kabul (oy çokluğu) =22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, T: 3/5/2007, Esas No: (1/1138), Karar No: 123.Erken SeçimHemen ardından erken seçim kararı →TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (T: 2/6/2007, No. 894, RG T: 5/6/2007, Sayı: 26543 [“Kanun” denmiş!]) m. 1 uyarınca İçtüzük m. 77 f. 1’e ek yeni c. 3:“Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir.”Uygulamada farklı anlaşıldı.“Kadük” Tasarılar Hakkındaİçtüzük m. 77 f. 1 c. 1 ve 2:“Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu tasarı veya teklifleri yenileyebilirler.”27/9/2007: TBMM’ye BakKur yenileme başvurusu (MÖHUK, CISG da vardı)Yeni (23.) Yasama Dönemi1/10/2007: Havale, esas: 2, tali: 11.Yeni AdaKom başkanı: Ahmet İyimaya24/10/2007 ve 26/10/2007: İçtüzük m. 77 f. 1 yeni c. 3 uyarınca 22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu aynen kabul edildi (oyçokluğu), yeni künye:23. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, T: 11/1/2008, Esas No: (1/324), Karar No:10.Çalıştay19/2/2008: TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile çalıştay;Amaç: Parti gruplarından gelecek değişiklik önerilerinin, TTK Komisyonu ile tartışılması;Karar: Uzlaşma sağlanan değişikliklerin, Genel Kurulu görüşmelerinde önerge yoluyla gündeme getirilmesi.Genel Kurul Künyesi23. Dönem AdaKom Raporu (1/324) ve diğer belgeler:Genel Kurula “indirildi”;Yeni künye:Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324), Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı: 96Her kitaplığa şart!Sıra Sayısı 96 - 1Nereden edinilecek:???İçindekiler:s. 1: 27/9/2007 t. BakKur yenileme başvurusus. 7: 9/11/2005 t. BakKur TSR sevk yazısıS. 7: Genel Gerekçe (TSR)s. 72: Madde Gerekçeleri (TSR)Sıra Sayısı 96 - 2s. 460: 22. Dönem AdaKom Raporu (AltKom Raporu ile birlikte)s. 565: 23. Dönem Adalet Komisyonunun 11/1/2008 tarihli Raporus. 571: Hükümetin Teklif Ettiği Metin (TSR)s. 909: AdaKom’da kabul edilen metnin sistematik fihristis. 971: AdaKom’un (22. Dönemde) kabul ettiği Türk Ticaret Kanunu Tasarısı.8/7/2008 Genel Kurulwww.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil2/bas/b127m.htm :VI. Öneriler, A 1: “96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının, İç Tüzük’ün 91. maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekte yer alan cetveldeki şekliyle olması”30’ar maddelik 50 bölüm51. bölüm: 1501-152052. bölüm: 1521-1535 ve geçici maddeler.GörüşmelerTBMM Tutanak Dergisi Dönem: 23, Yasama Yılı: 3:26/11/2008: 22’nci Birleşim, Beşinci Oturum, s.56 vdm.27/11/2008: 23’üncü Birleşim, s.6 vdm.3/12/2008: 25’inci Birleşim, s.14 vdm.4/12/2008: 26’ncı Birleşim, s. 13 vdm.Kesinti SebepleriMuhalefet MV Önergeleri (görüşme usulünün zaman kaybettirmesi)İktidar MV devamsızlığı“TBK önce geçsin” gerekçesinin gittikçe benimsenmesiİktidar ile Muhalefet arasında uzlaşma eksikliğiGörüşmeler kesintiye uğradı.Partiler Arası Uzlaşma2010 yılı içinde girişimler:1/12/2010: TBMM’de grubu bulunan Parti temsilcileri arasında mutabakat;Aralık ortası: “mutabakat bozuldu” açıklamaları, sebep: “seçim barajı ve Hazine yardımı”Yeni bir resmi açıklama yapılmadan:23/12/2010, 24/12/2010, 5/1/2011 ve 10/1/2011: Mutabakat uyarınca tüm Parti temsilcileri ile toplantılar →Uzlaşma RaporuTTK Komisyonu adına TekinalpTSR’de yapılacak değişikliklere ilişkin Önerge metinleri üzerinde uzlaşma sağlamaya yönelik çalışmalarPartiler arasında uzlaşma sağlanan ve uzlaşma dışı bırakılan Önergeler hakkında 11/1/2011 tarihli ortak imzalı RaporTBMM Başkanlığına sunuldu.Genel Kurulda Kabul11/1/2012 t. Rapor çerçevesinde:11/1/2012: TBK12/1/2012: HMK ve TBK-YUK13/1/2012: TBMM Genel Kurulu 23’üncü Dönem, 5’inci Yasama Yılı, 51’inci Birleşiminde ikinci ilâ beşinci oturumlarda TSR ve ardından (14/1/2012) Y-TTK-YUK.RG T: 14/2/2011, Sayı: 27846.DeğişikliklerKanun T: 31/1/2012, Sayı: 6273 (RG T: 3/2/2012, Sayı: 28193 Mükerrer) [Çek]Kanun T: 26/6/2012, Sayı: 6335 (RG T: 30/6/2012, Sayı: 28339) [Çok sayıda hüküm]Kanun T: 4/7/2012, Sayı: 6353 (RG T: 12/7/2012, Sayı: 28351) m. 64 [Geçici 6’ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı].Kaynakça6102 s. TTK’nın yasam süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.TBMM’ye kadar: KA, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre Deniz Hukukunda Cebrî İcra, İstanbul 2006, s. 41-58 (2. Bası, Kasım 2012)TBMM ve sonrası: KA, Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, İstanbul 2012, s. 101-107.Deniz Ticareti Hukuku- 1 -17-18/9/2012.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks