????????

of 23

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
23 pages
0 downs
3 views
Share
Description
日本語 (初級). NIHONGO ( Basic level) By Bim Sensei. อักษรญี่ปุ่น. 1. Hiragana มี 46 ตัว ดัดแปลงมาจากคันจิใช้เขียนกริยาวิเศษณ์ ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นเอง และคำที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ เช่น คำช่วย การผันกริยาและคุณศัพท์
Transcript
日本語 (初級)NIHONGO (Basic level)ByBim Senseiอักษรญี่ปุ่น1. Hiragana มี 46 ตัวดัดแปลงมาจากคันจิใช้เขียนกริยาวิเศษณ์ ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นเอง และคำที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ เช่น คำช่วย การผันกริยาและคุณศัพท์ 2. Katakana มี 46 ตัว ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากคันจิ ใช้เขียนคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ 3. Kanji ที่จำเป็นมี 1,945 ตัว ใช้เขียนคำนาม รากศัพท์ของกริยาและคุณศัพท์ตัวอย่าง私が行きたい国はアメリカです。4. Romanji ใช้แทนการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอักษรภาษาญี่ปุ่น 46ฮิระกะนะ+46คะตะคะนะ ตอบคำถาม
 • N (ん)ออกเสียงได้ทั้ง น, ม, ง
 • ตัวอย่าง gomennasaikonbanwa sumimasen gohanการแนะนำตัวA: Hajimemashite. (Watashi wa) ……………. desu.B: Hajimemashite. (Watashi wa) ……………. desu.A: Doozo yoroshiku onegaishimasu.B: Yoroshiku onegaishimasu. หรือ Kochirakosoสำนวนที่จำเป็นใช้เสมอสำนวนที่จำเป็นใช้เสมอ
 • Nan desu ka. อะไร ครับ/ค่ะ
 • Ikura desuka. เท่าไหร่ ครับ/ค่ะ
 • Nanji desuka. กี่โมง ครับ/ค่ะ
 • Kyooshitsu wa doko desu ka. ห้องเรียนอยู่ไหน ครับ/ค่ะ
 • Kore o kudasai. ขอซื้ออันนี้ ครับ/ค่ะ
 • Wakarimasen. ไม่เข้าใจ ครับ/ค่ะ
 • Onegaishimasu. กรุณาช่วยหน่อย ครับ/ค่ะ
 • Moo ichido itte kudasai. กรุณาพูดอีกครั้ง ครับ/ค่ะ
 • Sumimasen. ขอโทษ ครับ/ค่ะ
 • Moshimoshi. สวัสดี ครับ/ค่ะ (คำพูดโทรศัพท์)
 • Chotto matte kudasai. กรุณาคอยสักครู่
 • ทบทวนการอ่านตัวอักษร Romaji -oo หรือ –ou หรือ o ออกเสียง โอ เช่น otousan, ryokou,kyou,kinou- ei หรือ e ออกเสียงเอเช่น kirei, yuumei - ii หรือ i ออกเสียง อี เช่น kawaii - aa หรือ a ออกเสียง อา เช่น okaasan, obaasan - uu หรือ u ออกเสียง อู เช่น yuuhi, suuji ทบทวนเสียง อักษรแถว ka, sa, ta, ha เมื่อเติม tenten (゛) จะออกเสียง ดังนี้ ka ki ku ke ko  ga gi gu ge go sa shi su se so  za ji zu ze zo ta chi tsu te to  da ji zu de do ha hi fu he ho  ba bi bu be boเสียง อักษรแถว ha เมื่อเติม maru ( ゜) จะออกเสียง ha hi fu he ho  pa pi pu pe poการทักทาย และ ขอบคุณการแนะนำตัว และแสดงข้อมูลส่วนบุคคลWatashi wa …………ชื่อ………… desu.Watashi wa …………อาชีพ………… desu.Watashi wa …………เชื้อชาติ………… desu.คนไทย tai jinคนจีน chuugoku jinคนเกาหลี kankoku jinคนอินเดีย indo jinคนญี่ปุ่น nihon jinคนฝรั่งเศส furansu jinคนออสเตรเลีย oosutorariajinคนอเมริกา amerika jinคนอินเดีย indo jinคนบราซิล burajiru jinหมอ ishaพยาบาล kangofuข้าราชการ koumuinครู senseiวิศวกร enginiaพนักงานบริษัท kaishainนักธุรกิจ keieishaตำรวจkeisatsuนักโภชนาการ eiyoushiพนักงานธุรการ jimushokuinทนายความ bengoshiนักร้อง kashuดารา geinoujinGenki desu ka. (How are you?)元気ですか?Tanaka: Satou san, kochira wa Maiku miraa desu.Maiku : hajimemashite. Maiku desu. Amerika kara kimashita. douzo yoroshiku. Satou : Satou keiko desu. Douzo yoroshiku.katoi-rewaสุขาอยู่หนใดdokodesu日本のトイレ nihon no toirewashikiส้วมในสถานีรถไฟฟ้าส้วมแบบญี่ปุ่นウォシュレット washlethiragana
 • hiragana
 • hiragana
 • ประโยคคำนามหน้า 47
 • บอกเล่า N1 wa N2desuแปลว่า N1คือ/เป็นN2
 • Sumisu san wa amerikajin desu.คุณสมิธเป็นคนอเมริกาTanaka san wa isha desu.คุณทะนะกะเป็นหมอ
 • ปฏิเสธ N1 wa N2dewa/ja arimasenแปลว่า N1ไม่ใช่ N2
 • Sumisu san wa amerikajin dewa/ja arimasen.Tanaka san wa isha dewa/ja arimasen.
 • คำถาม N1 wa N2desuka.แปลว่า N1คือ/เป็น N2หรือเปล่า
 • Sumisu san wa amerikajin desu ka.Tanaka san wa isha desu ka.คำนาม no คำนามประเทศ kuni ประเทศของฉันมหาวิทยาลัย daigaku มหาวิทยาลัยของฉันร่ม kasa ร่มของฉันกระเป๋า kaban กระเป๋าของฉันกุญแจ kagi กุญแจของฉันบ้าน ie/uchi บ้านของฉันno
 • Lee san no kuni wa chuugoku desu.
 • Watashi no namae wa …………… desu.
 • Watashi no shumi wa gorufu desu.
 • รูปบอกเล่าและรูปปฏิเสธคำนาม + desuคำนาม+ dewa/ja arimasenJisho (พจนานุกรม) ......................................Toshokan (ห้องสมุด) ......................................Hon (หนังสือ) ......................................Nihon (ประเทศญี่ปุ่น) ......................................หน้า 49
 • Kore นี่
 • Sore นั่น wa ………………...
 • Are โน่น คือ
 • คำนามหรือประโยคคำนามต่างๆฝึกพูดกันเถอะ nihongo wo hanashimashou!!นี่ คือ หนังสือเรียน tekisutoนั่น คือ ปากกา boorupen/penนี่ คือ ร่มของฉัน kasaอันไหน คือ หนังสือเรียนของคุณทะนะกะ นี่ ไม่ใช่ ปากกาของฉัน
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks