??????

of 22

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
22 pages
0 downs
5 views
Share
Description
מולייר. מולייר הוא כינויו הספרותי של המחזאי, קומיקאי והשחקן הצרפתי ז'אן בטיסט פוקלן. נולד בשנת 1622 ונפטר בשנת 1673 בפריס. תולדות חייו. מולייר גדל בבית צרפתי אמיד ממעמד בורגני. ז'ן בפטיסט פוקלן נולד וגדל  בארמונו של המלך לואי ה-14.
Transcript
המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיומולייר
 • מולייר הוא כינויו הספרותי של המחזאי, קומיקאי והשחקן הצרפתי ז'אן בטיסט פוקלן. נולד בשנת 1622 ונפטר בשנת 1673 בפריס.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • מולייר גדל בבית צרפתי אמיד ממעמד בורגני. ז'ן בפטיסט פוקלן נולד וגדל  בארמונו של המלך לואי ה-14.
 • אביו היה אחד מבין שמונת הרפדים שעבדו המשרה מלאה בחצר המלך, וכך זכה הבן בחינוך הטוב ביותר שניתן באותה תקופה. כבר בגיל ההתבגרות גילה עניין רב בכתיבה ספרותית וחיבר שירים סטיריים כלפי שכבת האצולה ואנשי החברה הגבוהה של פריס.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוארמונות ורסאי מבט חוץהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוארמונות ורסאי מבט פניםהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • מולייר למד בבית הספר הישועי ה"קולז' דה קלרמון". שם למד מיתולוגיה יוונית, פילוסופיה יוונית ולשון רומית. מאוחר יותר למד כשנתיים תורת המשפטים, אך לא סיים את לימודיו. הוא החל להתעניין בתיאטרון כבר מילדות, כאשר התלווה לסבו כדי לצפות בהצגות.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • בשנת 1643 ייסד יחד עם השחקנית מאדלן בז'אר את התיאטרון שלו בפריס. הם לא הצליחו להשתלב בפריס ובמשך כ- 12 שנה נדדו ברחבי צרפת, כשהם מופיעים בהצגות שונות. מולייר שיחק גם בהצגות טרגיות. בשנת 1650 הפך למנהל התיאטרון. בתפקידו כמנהל דאג מולייר לנושאים נוספים מלבד הכתיבה. הוא היה אחראי לנושא המימון, וכן לעיצוב התפאורה ובימוי השחקנים.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיומאדלן בז'ארהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • בשנת 1658 שב לפריס וזכה לתמיכה מצד אחיו של מלך צרפת. בחסותו, התיאטרון של מולייר הופיע בחצר המלך. עד מהרה נכבש המלך לואי ה- 14 עצמו בקסמיו של מולייר והוא העמיד לרשותו את "Petit Bourbon" - אולם ששימש אותם להצגות עד לשנת 1661. מאוחר יותר עברה הלהקה לאולם יותר גדול "Palais Royal" והלהקה הפכה ל"להקה המלכותית".
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוהמלך לואי ה-14המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוהמלך לואי ה-14המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • בשנת 1662 נשא לאישה את ארמנד בז'אר.
 • בשנת 1669 עלה לבמות המחזה המפורסם "טרטיף", לאחר מאבקים קשים עם אנשי הדת. מולייר קנה את תהילתו כמחזאי בעקבות הצלחת הקומדיה "המתעדנות הנלעגות". מאז כתב מחזות חשובים כמו: "הקמצן", "החולה המדומה" ו"שונא בריות". מחזותיו של מולייר היו בעיקר קומדיות שמוקדן העיקרי התרכז בנושאים חברתיים.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייו
 • מולייר חלה בדלקת ריאות, ממנה לא התאושש.
 • מולייר התמוטט על הבמה ב-17 בפברואר1673, בעת ששיחק בתפקיד החולה במחזה האחרון שלו "החולה המדומה". הוא נלקח לביתו ונפטר שם באותו יום. שלטונות הכנסייה סירבו לערוך לו הלוויה דתית.
 • לבסוף, אחרי שאשתו של מוליירארמנדבז'רשיכנעה את המלך לקבור את בעלה בכבוד, הוא נקבר כראוי. והוא נקבר בלילה בנוכחותם של מאות אנשים. מצבה בבית קברות בפריז מסמלת את מותו של מולייר, אך אנשים רבים מאמינים שמקום קבורתו המקורי והאמיתי אינו ידוע.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיויצירותיו
 • במחזותיו העביר ביקורות על החברה, בצורת דיאלוגים אשר בלט בהם יסוד קומי-גרוטסקי.
 • מולייר כתב סאטירות חברתיות חריפות שעסקו בנושאים: נישואין, חינוך, אי צדק, שחיתות בחברה, יחסי משפחה ובמקומן של הנשים בחברה.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיויצירותיו
 • מולייר חשף את הצביעות ששררה בחוגי החברה הגבוהה, השלטון ובחוגים הדתיים בצרפת של זמנו, ובמיוחד את הצביעות המתחסדת במעטה של דת. בסגנונו העוקצני והסאטירי הוא הסיר את המסכה מעל פניהם של המתחסדים למיניהם, המתחנפים והמעמידים פנים. במקום לכעוס הוא לגלג עליהם, דבר שהיווה ביקורת קשה יותר מן הכעס. לכן, הוא עורר את חמתם של חוגי החברה הגבוהה והחוגים הדתיים.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיויצירותיו
 • מולייר מעולם לא תקף את הנצרות במחזותיו, אך התעוררו ויכוחים בציבור בדבר נאמנותו הדתית. כך למשל, עם העלאתו על הבמה של המחזה "טרטיף" במאי 1664 פסח המלך לואי ה-14 על שתי הסעיפים. מצד אחד אסר על העלאת המחזה על הבמה בפרהסיה, אולם העלים עין מהצגתו במסגרות פרטיות. רק ב-5 בפברואר1669 הרשה המלך למולייר לשוב ולהציג בפני הציבור את המחזה "טרטיף" בגירסתו המלאה. מאז זכה מחזה זה במספר הצגות רב יותר מכל מחזה של מולייר.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיויצירותיו
 • מולייר הציג את אנשי הדת באור נלעג. מחזותיו של מולייר אינם מחזות המטיפים לאדם על דרך ראויה או על מוסר השכל. מולייר הושפע מהקומדיה דל'ארטה האיטלקית. הדמויות שהציג היו דמויות קיצוניות ומגוחכות, שהציגו את החסרונות בהתנהגות האנושית.
 • מחזותיו תורגמו על ידי טשרניחובסקי ובעיקר על ידי אלתרמן והם מוצגים על בימות התיאטרון עד היום.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיוהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיושיעורי בית
 • עליכם לסכם את המושגים הבאים-
 • א) מחזה/דרמה.
 • ב) קומדיה.
 • ג) קומדיה דה לארטה.
 • ד) קונפליקט.
 • ה) מבנה המחזה.
 • המצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייוהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיותולדות חייוהמצגת נערכה ע"י אביבית אלקיים-זיו
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks