Doklad O6 / DP

of 16

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
16 pages
0 downs
10 views
Share
Description
ZJištěné nedostatky a chyby v rámci revizí u Poskytovatelů odb . 925 Z pOhledu revizního pracovníka zdravotní pojišŤOVNY Celostátní konference sester domácí péče NCO NZO Brno OKRZP Ústředí VZP ČR 31. říjen 2014. Doklad O6 / DP. Nedostatky na dokladu 06/DP:
Transcript
ZJištěné nedostatky a chyby v rámci revizí u Poskytovatelů odb. 925 Z pOhledu revizního pracovníka zdravotní pojišŤOVNYCelostátní konference sester domácí péčeNCO NZO Brno OKRZP Ústředí VZP ČR31. říjen 2014Doklad O6/DP
 • Nedostatky na dokladu 06/DP:
 • doklad 06/DP nevyplňuje lékař, jen orazítkuje a podepíše, někdy i zpětně
 • na dokladu je škrtáno, přepisováno, není čitelný původní text
 • chybí identifikace, kdo a kdy opravu provedl - úpravy smí provádět výhradně indikující lékař
 • na dokladu chybí jasná specifikace indikované zdravotní péče – příklady:
 • Doklad O6/DPNedostatky na dokladu 06/DP:
 • často je bez bližší specifikace uveden pouze typ ošetřovací návštěvy
 • indikovaný typ ošetřovací návštěvy bývá časově nadhodnocen: např. měření glykemie glukometrem, aplikace inzulinu atd.
 • u odběrů biologického materiálu není uvedeno, jaký typ materiál má být odebrán
 • Doklad O6/DPNedostatky na dokladu 06/DP:
 • na dokladu 06/DP u dlouhodobé péče
 • není uvedeno pořadové číslo
 • není uvedena podrobná informace o pacientovi, kompletní medikace, mobilita, schopnost základní sebeobsluhy, atd.
 • na dokladu chybí cíl předepsané DP, medicínské zdůvodnění a ani očekávaný efekt
 • Doklad O6/DPNedostatky na dokladu 06/DP:
 • u indikace lokálního ošetření chybí rozsah, popis defektu, jeho lokalizace a způsob ošetření
 • doklad 06/DP není vůbec potvrzen indikujícím lékařem (porušení zákona č. 48/1997 Sb., § 18)
 • Např. Rozsáhlý sakrální dekubit v oblasti pravé gluteální krajiny vel 5x4 cm a levé gluteální krajiny 8x5cm
 • s nekrotickou spodinou, navalitými okraji a purulentní sekrecí – dekubity IV. stupně bilat.
 • Terapie: dezinfekce, toalet rány
 • Metaline, Betadine, atd…
 • Frekvence
 • UPOZORNění
 • Doklad 06/DP je Závaznou objednávkou na poskytování zdravotní péče hrazené
 • z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • Na dokladu 06/DP musí být Úplné informace, které jednoznačně vedou SZP k poskytování konkrétní zdravotní péče
 • Pokud si ADP převezme doklad, který jednoznačně slovně nespecifikuje rozsah indikované zdravotní péče, vystavuje se ADP riziku, že při následné revizi bude poskytnutá zdravotní péče odmítnuta s odkazem na § 18 zákona č. 48/1997 Sb.
 • UPOZORNění
 • Nelékařnesmí rozhodnout o rozsahu zdravotní péče. Neurčitou objednávku musí indikující lékař doplnit – jednoznačně specifikovat. Tato objednávka musí být vždy srozumitelná a konkrétní na hrazené zdravotní služby
 • V některých případech je indikovaná a poskytovaná péče jasně sociální službou – polohování, doprovod při chůzi, bazální stimulace, dohled nad pitným režimem, krmení, hygienická péče
 • Zdravotnická dokumentace
 • ze záznamů o poskytnuté péči nevyplývá, že byla zdravotní péče vůbec poskytnuta, a už vůbec v jakém rozsahu
 • někdy záznamy ve zdravotní dokumentaci zcela chybí
 • záznamy jsou nečitelné, bez autorizace provádějící sestry
 • každý záznam musí být opatřen datem, časem zahájení a ukončení výkonu, identifikací a podpisem osoby, která péči poskytla
 • Zdravotnická dokumentace
 • Povinnost řádného a průkazného vedení zdravotnické dokumentace vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., vyhlášky č. 98/2012 Sb., a také vyhlášky č. 134/1998 Sb.
 • Čitelný, průkazný a pravdivý zápis do dokumentace je tedy zákonnou a smluvní povinností a je nedílnou součástí každého vykázaného výkonu
 • Nevyžadujeme beletrii, pouze jasný, srozumitelný doklad o tom, že péče byla poskytnuta, jak, kým a že vše proběhlo v souladu s indikací lékaře
 • Nejčastější chyby
 • 06311 - zavedení nebo ukončení zdravotní péče, administrativní činnost sestry - výkon je hrazen po předchozí indikaci OL při převzetí pacienta do lékařem indikované péče. Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí zdravotní péče. Jedná se o hodinový výkon a z dokumentace musí vyplývat jeho naplnění.
 • chybí ošetřovatelský plán, verifikovaný lékařem, popis stavu pacienta při převzetí do péče
 • při ukončení zdravotní péče indikován lékařem výkon 06311 zpětně
 • výkon je indikován lékařem i u jednorázového požadavku na péči – odběry biologického materiálu
 • Nejčastější chyby
 • 06313, 06315, 06317, 06318 – ošetřovací návštěva typ I. až IV. - výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nevýše však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni
 • indikace zdravotní péče není oprávněná, indikované a prováděné úkony nejsou zdravotní, ale sociální a jsou hrazeny z příspěvku na péči (polohování, krmení, doprovod při chůzi, hygienická péče, přesun do křesla, dohled nad pitným režimem, apod.)
 • Nejčastější chyby
 • 06323 - odběr biologického materiálu
 • není specifikace, co bylo odebráno ani u násobků výkonu (odběr žilní krve, kapilární krve, sputa, stolice aj.), výkon vykázán 2 dny po sobě (pokrytí materiálových nákladů)
 • 06329 lokální ošetření
 • chybí záznam o způsobu ošetření s uvedením aplikovaného léčiva
 • chybí popis rány, lokalizace (velikost, hloubka, spodina, sekrece…)
 • výkon vykazován i ve spojitosti s aplikací mastí bez následného krytí, výkon vykazován i z důvodu bandáží DK
 • Nejčastější chyby
 • 06331klyzma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
 • chybí záznam o způsobu ošetření, o výměně permanentního katetru
 • chybí popis, zda byl katetr propláchnut a čím, zda je průchodný a odvádí moč včetně množství moče
 • u lavážechybí záznam o průběhu výkonu a způsobu provedení včetně použité tekutiny a léčiva
 • pozor: vizuální kontrola naplněnosti sáčku není ani odůvodněnou indikací ani legitimním důvodem pro vykázání výkonu!!!
 • Nejčastější chyby
 • 06333 aplikace inhalační léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v. UV, event. další způsoby aplikace či instilace léčiv
 • chybí indikace o konkrétních léčivých přípravcích, jejich lékové formě, síle, množství účinné látky
 • u instilace mastí není uvedeno konkrétně aplikované léčivo, ani lokalizace – místo aplikace
 • u indikace aplikace inzulinu není uveden způsob aplikace (inzulinové pero) druh inzulinu a počet aplikovaných jednotek
 • Upozornění
 • VZP ČR upozorňuje:
 • Samotná příprava léků a jejich podání pacientovi nelze samo o sobě považovat za naplnění obsahu výkonu určeného pro podání léků
 • Je-li inzulinové pero ve vlastnictví pacienta včetně jehel, nelze vykazovat materiálový výkon
 • Závěr
 • Děkujeme
 • za péči o naše klienty
 • za korektní vztahy
 • za pozornost
 • VZP ČR, Odbor kontroly a revize ZP
 • eva.caltova@vzp.cz, dagmar.mala@vzp.cz
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks