Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?

of 31

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
31 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?. Erfaringer utenfra og innenfra. ”... en skrivende hånd når langt”. Forskningens betydning for klinikkens utvikling. Forskning i spesialisthelsetjenesten. Øke kritisk tenkning Heve standarden Øke kunnskapsnivået Evidensbasert
Transcript
Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?Erfaringer utenfra og innenfraSiv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord”...en skrivende hånd når langt”Forskningens betydning for klinikkens utviklingSiv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordForskning i spesialisthelsetjenesten
 • Øke kritisk tenkning
 • Heve standarden
 • Øke kunnskapsnivået
 • Evidensbasert
 • Gi et bedre og riktigere tilbud
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordForskning i BUPBUP Nord- et eksempelSiv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordBakgrunn- to BUPer
 • BUP Alta
 • Liten distrikts BUP
 • BUP Tromsø
 • Stor universitetsklinikk
 • ”Ingen er så lav at man ikke trenger å bøye seg”og ”Ingen er så høy at man ikke trenger å strekke seg”Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordBUP Alta
 • BUP med lange ventetider
 • BUP med mange uerfarne medarbeidere, men en
 • BUP med mange entusiastiske medarbeidere
 • BUP med ønske om å bli faglig sterk
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordBUP Tromsø
 • Universitetsklinikk med mange funksjoner
 • Klinikk
 • Undervisning
 • Forskning
 • BUP med mange seniorer, men også mange unge medarbeidere
 • Stor organisasjon
 • 35 ansatte
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordHva ville vi med BUP Nord?
 • Innføre standardprosedyre på hele klinikken
 • Standardutredning av alle pasienter
 • Evaluere behandlingene under forhold hvor de vanligvis blir gitt
 • Rutine monitorering - fortløpende evaluere behandling når den gis, i den ”virkelige verden
 • Kombinere systematisk jobbing med forskning
 • Allsidig forskning
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordUtredning ved BUP
 • Bruker en rekke måleinstrumenter/spørreskjemaer
 • For rutinebruk:
 • Korte, lette å administrere og lite tidkrevende
 • Enkle, kreve lite opplæring og ha klare skåringskategorier
 • Relevante
 • Akseptable for ulike profesjoner som jobber i BUP-feltet
 • Tilgjengelige, lite kostnadskrevende
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordStruktur ved klinisk arbeide
 • Tre faser
 • Vurdering/inntaksssamtale
 • Innen 20 dager etter henvisning
 • Diagnostisering
 • Innen 3-4 uker
 • Behandling eller videre utredning
 • Brukerundersøkelse
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordStruktur
 • Stram
 • Definerte oppgaver
 • Tydelige arbeidsoppgaver
 • Individuell frihet
 • Tverrfaglighet
 • Klinisk arbeide veldefinert
 • Diagnostikk
 • Behandling
 • Samarbeid
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordDesign:
 • Naturalistisk multisenter studie
 • Klinikker med i den regionale studien
 • BUP Alta
 • BUP Karasjok
 • BUP Nord Troms
 • BUP Midt-Troms
 • BUP Tromsø
 • BUP Storsteinnes
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordDesign (forts):
 • Alle pasienter mellom 4 og 18 år, som taes i mot ved klinikken i den aktuelle perioden vil bli inkludert
 • All klinikere som er ansvarlige for pasientene deltar i prosjektet
 • inntil N=100 fra hver poliklinikk, men Tromsø 200
 • totalt N=600.
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordInstrumentene
 • Klinikerskåringer:
 • HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales)
 • Globale funksjonsmål
 • C-GAS (Children’s Global Assessment Scale)
 • Akse 6 (ICD 10)
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordInstrumenter
 • Screeningsinstrumenter for psykiske problemer (Multiinformant-)
 • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment (CBCL; YSR; TRF)
 • SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) - selv-, foreldre, lærerversjon
 • Oversatt til en rekke språk
 • Finnes lett tilgjengelig på internett
 • Gratis
 • Kort
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordInstrumenter
 • Diagnostisk instrument:
 • KIDDIE SADS. Diagnostisk semistrukturert barnepsykiatrisk intervju for vurdering av psykopatologi hos barn og ungdom
 • Evnetest (WISC)
 • Brukertilfredshetsmål
 • Utarbeidet i regi av Sintef og R-BUP Øst/sør
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordPROSEDYRE/MÅLINGER
 • Instrumentene HoNOSCA, SDQ, C-GAS og Akse 6 vil bli administrert tre ganger: ASEBA to ganger (T1 & T2)
 • T 0: Etter vurderingssamtale.
 • T 1: Under diagnostisering
 • T 2: 6 mnd etter T 1 (eller ved utskrivning)
 • T3, T4………….
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordErfaringer fra studien så langt....
 • Økning i ventetid før nedgang
 • Forskning tar tid
 • Effektivisering av tjenesten
 • Forskningsresultat brukt i monitoreringen av behandlingen
 • Større grad av struktur i behandlingsforløpet
 • Mer tverrfaglig arbeide
 • Bedre pasientgjennomstrømning og et bedre tilbud?
 • Større tilfredshet blant henvisende instanser
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordBUP Nord prosjekt
 • Doktorgradsprosjekt:
 • Validering av barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter
 • Sammenhengen mellom evnenivå og diagnoser
 • Behandlingsstudie på angst og depresjon
 • Behandlingsstudie ADHD
 • Andre prosjekt
 • Spesialistoppgaver
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordHva kreves for å lykkesNoen nødvendigheterSiv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordNødvendigheter
 • Engasjerte ledere
 • Penger/ ekstra ressurser
 • Engasjerte medarbeidere
 • ”Gulrøtter”
 • Tilbakemelding til ansatte
 • Tidsbegrensning i datainnsamling
 • Ryddige og friske sekretærer
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordNødvendigheter forts.
 • Opplæring i metode gjennom praksis
 • ”Påsatt vett sikker ikke”
 • Tilknytning til et forskningsmiljø
 • Samarbeidspartnere
 • Multisenterundersøkelser
 • Veileder
 • Forskningsmiljø
 • Tid
 • Ros og oppmuntring
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordForskning hos oss
 • Hvilke prosjekter og problemstillinger er mulig ved denne klinikken?
 • Hva skal til for at vi skal lykkes?
 • Samarbeide med andre klinikker
 • Samarbeide med et akademisk miljø
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordHva epidemiologisk forskning i en klinisk setting kan representere?
 • ”Gjøkunge” forskning
 • Forskning utenfra
 • Ikke integrert i klinikken
 • Priviligerte forskere
 • sjalusi
 • Manglende støtteapparat
 • Inga akademisk miljø
 • Faglig ensomhet
 • Faglig tomhet
 • men også...............Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nordmen også.............
 • Ny viten om barn og unge i opptaksområdet
 • Prevalens
 • Diagnoser og problemområder
 • Utvikling over tid
 • Muligheter for kombinerte studier
 • Epidemiologi og kliniske studier
 • Heve det faglige nivået
 • Ufarliggjøre forskning
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordHva klinisk forskning kan representere?
 • Klinikkrelaterte og kliniske problemstillinger
 • meningsfulle
 • Utføres av alle eller bare enkelte klinikere
 • Ingen utenfra
 • Felles erfaringer
 • Motstand
 • Utmattende
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord”.... et kjent onde er bedre enn et ukjent gode”Restrukturering av klinisk arbeid ved BUPSiv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordMotstand
 • Problemstillingene ikke meningsfulle
 • Ikke aktuellt for meg og mine pasienter!
 • Strukturert jobbing et onde
 • Omfattende datainnsamling
 • Skjemavelde
 • Hyppige registreringer
 • ”Overvåking”
 • Mangel på kompetanse
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nordmen klinisk forskning kan også være .....
 • Kunnskaps- og kompetansehevende
 • Lære nye utrednings- og behandlingsmetoder
 • Lære forskningsmetodikk
 • Evaluere ”egen” praksis
 • Metodestudier
 • Forløpsstudier
 • Behandlingsstudier
 • Brukerundersøkelser
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP NordKonklusjon:
 • Forskning tar tid og krefter
 • Forskning kan integreres i en vanlig BUP praksis, men trenger ressurser og rom
 • Forskning er stimulerende og et hjelpemiddel til å se egen drift med nye øyne
 • Viktig at klinikken ”eier” prosjektet
 • Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord”med en åre ror en ikke beint”Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks