Italia

of 25

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
25 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Italia
Tags
Transcript
  Informaii generale ț 1  Numele oficial: Republica ItalianăCapitala: RomaSuprafaă: 301. 323 kmp ț Populaie: 57.3!.000 locuitori ț "imba oficială: italianaReli#ie: $5% romano&catolici'iua naională: 2 iunie ()iua ani*er+ării referen,umului prin care +&a proclamat ț  republica-one,a: euro Re#im politic: ,emocratic/ormă ,e #u*ernămnt: republică parlamentară Italia e+te o republică parlamentară ,eoarece: •  pree,intele Italiei e+te ale+ ,e către Parlament • u*ernul are o ră+pun,ere politică fa4ă ,e Parlament • efului +tatului ,e4ine atribu4ii limitate pri*in, con,ucerea efecti*ă a +tatului. ce+ta poate fi +anc4ionat ,e către Parlament ,oar pentru anumite fapte: 6naltă tră,are *iolarea Con+titu4iei i a le#ilor 1  ttp:88999.#i,turi+m.ro8+tati+tici8italia8 1  • Con+titu4ia 6i permite u*ernului 6n anumite con,i4ii +ă ,i)ol*e Parlamentul Sistemul politic Italia ,e a+tă)i a a*ut un parcur+ ,ificil trecn, ,e la un re#im politic totalitar ,e la o ,ictatură ,e tip fa+ci+t la un re#im politic parlamentar ,emocratic. cea+tă tran)iie a ț  a*ut loc ,upă terminarea celui ,e&al ,oilea ră)boi mon,ial i a ,urat pnă la a,optarea ș  Con+tituiei 6n *i#oare care a fo+t a,optată 6n anul 1$!7 luna ,ecembrie. ț 2 Proce+ul ,e tran)iie ,in Italia a fo+t unul comple i ciar contra,ictoriu ț ș  ,eoarece a #enerat ample ,i+cuii inclu+i* le#ate ,e *iitoarea formă ,e #u*ernămnt. ț  ;ran)iia acea+ta +&a ,atorat 6n mare parte i influenelor +tatelor care au ieit ț ș ț ș  6n*in#ătoare la finele ră)boiului.  3  ;recerea ,e la o ,ictatură fa+ci+tă la ,emocraia parlamentară a ,u+ la ț  ,i+continuitate pe plan politic le#ată i ,e o ,i+continuitate 6n plan con+tituional. ș ț  ce+tea +&au ,atorat trecerii ,e la +tructurile i mecani+mele ,e #u*ernare ale +tatului ș  fa+ci+t la i+tituiile politice ,e tip parlamentar. <i+continuitatea in+tituională a ,u+ i la o ț ț ș  ,i+continuitate 6n planul concepiilor politice ca i 6n atitu,iniile #rupurilor +ociale ,ar  ț ș  i a populaiei faă ,e +tructurile ,e putere. ș ț ț ! =n funcie ,e intere+elor ace+tora a,e)iunea #rupurilor +ociale politice a ț   populaiei la i,eolo#ia fa+ci+tă ,ar i atitu,inea faă ,e eercitarea in+trumentelor puterii ț ș ț  in+tituite ,e u++olini a fo+t ,iferită. cea+tă a,e)iune a fo+t una formală ,atorată con>uncturii. =n acea perioa,ă calitatea ,e membru al Parti,ului Naional /a+ci+t a fo+t ț   pri*ită ca o manife+tare a unui c*a+ioportuni+m politic eplicabil i necon,amnabil la ș  ni*el +ocial lar#. Pe perioa,a ,ictaturii marea ma+ă a membrilor Parti,ului Naional ț  /a+ci+t +&au 6n,epărtat ,e +tructurile ,e parti, i ,e cele ale +tatului totalitar. ș 5 u++olini a ,orit intrarea Italiei 6n ră)boi moti*at ,e +perana că ermania *a ț  +pri>ini +ub+tanial politic i militar intenia ,ictatorului ,e a face ,in ara +a o mare ț ș ț ț   putere europeană i colonială. Sperana ,ictatorului +&a prăbuit 6n +pecial ,in cau)a ș ț ș   2  I?N@SCA Cri+tian  Regimuri politice contemporane, @,itura ll Beck Bucureti 200! p 207 ș 3  ibi,em !  ibi,em p 20 5  ibi,em 2  eecurilor +ale 6n ră)boiul ,in frica. Intrarea 6n ră)boi a Italiei a ,u+ la con+trn#eri i ș ș  ri#ori materiale impu+e populaiei pentru a +u+ine eforturile ,e ră)boi. Populaia ț ț ț  nemulumită a 6nceput +ă +e or#ani)e)e i +ă acione)e 6mpotri*a u*ernului. ț ș ț   =ntrunit la 2! iulie 1$!3 arele Con+iliu /a+ci+t a ,at cti# ,e cau)ă celor care ș  ,oreau ieirea Italiei ,in ră)boi i 6nceierea păcii cu forele aliate. Re#ele Dictor& ș ș ț @mmanuel a fo+t a,ept al ace+tei po)iii i l&a ,emi+ pe u++olini or,onn, are+tarea ț ș  ace+tuia ceea ce a 6n+emnat ,e facto 6ncetarea re#imului fa+ci+t. 7 <upă 6nlăturarea lui u++olini ,e la putere parti,ele politice păturile +ociale cercurile reli#ioa+e or#ani+mele +in,icale ,iferitele formaiuni ale Re)i+tenei ț ț  antifa+ci+te au participat la impul+ionarea tran+formărilor pro,u+e 6n +i+temul politic italian. ce+tea au a*ut un +cop comun: 6nlăturarea +tructurilor +tatului totalitar i crearea ș  unui nou +i+tem i re#im politic prin intro,ucerea in+tituiilor con+tituionale ale ș ț ț  +i+temelor ,emocratice parlamentare.    ? ,ată cu că,erea lui u++olini ,in iulie 1$!3 mentalitatea #rupurilor +ociale a 6nceput +ă +e +cimbe prin tran+formări e+eniale ale #n,irii i atitu,inii +ociale la ni*el ț ș  ,e ma+ă. Parti,ele au 6nceput i ele ,e a+emenea +ă +e oriente)e +pre *alorile ș  ,emocratice ale liberali+mului. u apărut repere ,efinitorii ale unei cla+e politice con+tituite pe ale intere+e +ociale economice i politice a*n, o altă moti*aie ș ț  i,eolo#ică. $ Că,erea ,e la putere a ,ictatorului italian +&a ,atorat pier,erii le#itimităii ț  re#imului fa+ci+t i a fo+t formal pro*ocată ,e re#ele Dictor&@mmanuel. <upă 6nlăturarea ș  lui u++olini ,e la putere +&a pu+ ,e+i#ur i problema +ucce+iunii la #u*ernare. ș  arealul Bo,o#lio a fo+t numit prim&mini+tru ace+ta bucurn,u&+e ,e +pri>inul re#elui ș  i&a le#itimat funcia 6n 1! iar in+tituiile ,e +tat fa+ci+te au fo+t ,e+fiinate prin ș ț ț ț  ,ecrete&le#e.  10 =nceierea armi+tiiului cu n#lia i Statele Anite ale mericii nu a 6n+emnat ț ș  +fritul ră)boiului pentru italieni. ;rupele aliate au 6naintat 6n +u,ul Italiei un,e ș  ,ebarca+eră +pre nor,. u++olini a fo+t eliberat ,in 6nci+oare i +&a proclamat ș     I?N@SCA Cri+tian  Regimuri politice contemporane, @,itura ll Beck Bucureti 200! p 20 ș 7  Ibi,em p 20$   ibi,em $  Ibi,em p 20 10  Ibi,em p 20$ 3  con,ucătorul unei c*a+i&republici Republica Socială Italiană care era controlată ,e ermania. 11 "a $ +eptembrie 1$!3 +e con+tituie Comitetul ,e @liberare Naională care i&a ț ș  a+umat +arcina re)i+tenei antifa+ci+te. ce+t or#ani+m *a con+titui un #u*ern clan,e+tin ț  fără ba)e con+tituionale 6n timp ce re#ele i u*ernul le#al al Italiei +e refu#ia)ă 6n ț ș  +u,ul ării. =n ace+t climat militar i politic confu) autoritatea re#elui i a u*ernului ț ș ș  e+te tot mai mult conte+tată. 12 =n 3 +eptembrie 1$!3 +e 6nceie armi+tiiul 6ntre Italia i liai iar la con,ucerea ț ș ț  ării +e +ucce, cte*a #u*erne cu le#itimitate politică mult conte+tată. Pentru a e*ita ț  anaria politică u*ernul con,u+ ,e lci,e <e a+peri otărăte printr&un ,ecret emi+ ș  la 1 martie 1$! con+ultarea electoratului printr&un referen,um pentru a +e +tabili *iitorul re#im politic i forma ,e #u*ernămnt. Referen,umul a a*ut loc 6n ,ata ,e 2 ș  iunie 1$! poporul italian +e pronună cu 12.71.!1 (5!3%- *oturi pentru forma ,e ț  #u*ernămnt republicană i pentru in+tituiile ,emocratice +pecifice re#imului politic ș ț  ,emcratic. 13 /aptul că monaria a a>un+ +ă fie con,amnată ca in+tituie +&a ,atorat 6n mare ț   parte re#elui Dictor&@mmanuel al III&lea care a refu)at 6n anul 1$22 +ă accepte in+tituirea +tării ,e a+e,iu pentru a putea 6mpie,ica a+altul a+upra Romei con,u+ ,e u++olini. 1!  ? ,unare Con+tituantă a fo+t alea+ă prin *ot uni*er+al ,irect i +ecret 6n 25 ș  iunie 1$!!. cea+ta a fo+t 6n+ărcinată +ă a,opte o nouă Con+tituie care +ă reflecte ț  opiunea electoratului italian. ,unarea Con+tituantă era compu+ă ,in 55 ,e membri ,in ț  care: 207 ,emocrat&cretini 115 +ocialiti 10! comuniti. Re,actarea ante&proiectului a ș ș ș  fo+t 6ncre,inată unei comi+ii parlamentare care a ,e*enit un #rup re+trn+ format ,in 1 ț  ,eputai. Proiectul a fo+t a,optat la 22 ,ecembrie 1$!7 cu o lar#ă ma>oritate.  ț 15 @laborarea Con+tituiei a fo+t 6n#reunată ,e lupta pentru putere ,intre cele trei ț  mari parti,e politice repre)entante 6n Con+tituantă: ,emocrat&cretinii comunitii i ș ș ș  +ocialitii. Nici una ,in ace+te formaiuni politice nu 6ntrunea ma>oritatea parlamentară ș ț  care +ă ofere prile>ul +ă&i impună concepiile politice i pro#ramul pri*in, ș ț ș   11  I?N@SCA Cri+tian  Regimuri politice contemporane, @,itura ll Beck Bucureti 200! 210 ș 12  ibi,em 13  ibi,em 1!  Ibi,em p 211 15  ibi,em !  re+tructurarea con+tituională a +tatului italian. +tfel 6n afara celor trei parti,e mai +u+ ț  menionate !1 ,e man,ate re*eneau repre)entanilor Aniunii <emocratice Naionale ț ț ț  alte $ ,e man,ate au re*enit unor formaiuni politice repre)entati*e. ,unarea ț  Con+tituantă a funcionat ca Parlament ,upă intrarea 6n *i#oare a Con+tituie pnă la 31 ț ț  ianuarie 1$!. 1 ;etul Con+tituiei a fo+t re)ultatul unui compromi+ politic 6ntre +u+inătorii unei ț ț  ,emocraii creionate ,upă opinia i,eolo#ică a +ocialitilor i +u+inătorii unui ț ș ș ț   parlamentari+m liberal cla+ic. <in ace+t compromi+ au re)ultat unele contra,icii 6ntre ț  tetele ace+teia ambi#uităi i ciar lacune ,e re#lementare. Con+tituia a fo+t ț ș ț   promul#ată la 27 ,ecembrie 1$!7 i a intrat 6n *i#oare la 1 ianuarie 1$!. =n 1$3 i ș ș  1$7 a +uferit mo,ificări ne+emnificati*e. 17  )i Italia e+te o republică ,emocratică i o 4ară ,e)*oltată a &a ,in lume 6n ceea ce pri*ete calitatea *ie4ii. @+te membru fon,ator a ceea ce a)i e+te A.@. +emnn, ;ratatul Romei 6n 1$57 i e+te membru fon,ator al ?r#ani)a4iei ;ratatului Nor, tlantic  N;?. @+te membru a  ,e4inn, al 7&lea nominal <P ,in lume i e+te ,ea+emenea +tat membru a ?r#ani)a4iei @conomice ,e <e)*oltare i Cooperare (?@C<- a E;? Con+iliului @uropei i a Aniunii De+t @uropene i a Ini4iati*ei Central @uropene. Italia e+te un +tat Scen#en. re un bu#et ,e apărare pe locul  6n lume i contribuie cu armele +ale nucleare la N;?. 1 Caracteri+tici ale re#imului politic italian<emocraia italiană a fo+t apreciată ca o ca fiin, o F,emocraie ,e)or#ani)atăF ț ț  a,ică a fo+t percepută ca fiin, o ,emocraie care nu re+pectă re#ulile >ocului politic. ? ț  a+tfel ,e ,emocraie ri+că +ă +e bloce)e ,atorită unor factori ,e+tabili)atori i anume ț ș   parti,ele politice. 1$ <e pe+te cinci ,ecenii raporturile ,e foră ,in Parlament au răma+ ne+cimbate ț  6n +cimb u*ernele ,e coaliie care nu pot obine +pri>inul unei ma>orităi parlamentare ț ț ț  ab+olute +e +ucce, la putere cu o frec*enă ,e+tabili)atoare pentru *iaa politică a ării. ț ț ț   1  I?N@SCA Cri+tian  Regimuri politice contemporane, @,itura ll Beck Bucureti 200! 212 ș 17  ibi,em 1  ttp:88artaeuropa.com8italia8pa#eGinformatiiGturi+ticeGpre)entareGitalia.tml con+ultat 6n 1$.11.2013 1$  I?N@SCA Cri+tian  Regimuri politice contemporane, @,itura ll Beck Bucureti 200! 212 ș 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks