Kiezen voor een vervolgopleiding

of 26

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
26 pages
0 downs
3 views
Share
Description
Kiezen voor een vervolgopleiding. Terugblik klas 3. Friese Poort voorlichtingsavond studie en beroep Doedag Friese Poort Mentorlessen vakkenpakketkeuze. Klas 4. Studiebeurs Zwolle Gesprekken Open dagen / meeloopdagen Aanmelden Intakegesprekken. Studiebeurs Zwolle
Transcript
Kiezen voor een vervolgopleidingTerugblik klas 3
 • Friese Poort voorlichtingsavond studie en beroep
 • Doedag Friese Poort
 • Mentorlessenvakkenpakketkeuze
 • Klas 4Studiebeurs ZwolleGesprekkenOpen dagen / meeloopdagenAanmeldenIntakegesprekkenStudiebeurs Zwolle 5 en 6 november 201413.00 tot 20.00 uur IJsselhallen Zwollewww.studiebeurszwolle.nlMBOInformatieavondenOpen dagenMeeloopdagenIntakegesprekkenAgenda ROCwww.kiesjeberoep.nlAanmeldenInschrijven vervolgopleidingVoor 1 maart 2015HAVOZZC hanteert een toelatingscode
 • SE 6,8 en CE 6,5
 • voor 1 maart aanmelden
 • motivatiebrief + gesprek
 • zomercursus
 • Emelwerda advies gemiddeld een 7Bonifatius mavo
 • extra Wiskunde + Engels voor Havisten
 • Om rekening mee te houdenVmbo tl
 • gemiddeld CE 5,5
 • Havo
 • Eindcijfer Ne En en Wi max één 5
 • Vanaf 2015/16 rekentoets onderdeel uitslagregel
 • vanaf 2015/16 Wi in alle profielen
 • Kiezen(wie doet wat?)
 • Leerling
 • Mentor en Decaan
 • MBO
 • Wat is de rol van de ouders?
 • PubersZijn er vragencontactKarien Hoffk.hoff@bonifatius.nlafspraak op donderdagOuderavond klas 3 snel-tlMaandag 25 augustus 2014Mentorleerlingen
 • Jordi
 • Debbie
 • Michelle
 • Pauline
 • Jannah
 • Rens
 • Twan
 • Suzanne
 • Kayla
 • Laura
 • Len
 • Leonie
 • Elyse
 • Joppe
 • Luc
 • Francesco
 • Ricky
 • Wousje
 • Killian
 • Nikita
 • Daniëlle
 • Eline
 • Steven
 • Programma
 • Voorstellen
 • Rol mentor
 • Mededelingen
 • Maatschappelijke stage
 • B-uren
 • projectweek
 • Maatschappijleer
 • Leerlingenfeest
 • VoorstellenKarien HoffBV / CKV / DecaanCultuur coördinatorBereiken via:
 • k.hoff@bonifatius.nl
 • School: 0527-613469
 • Etje MulderDuitsMAS coördinator Vertrouwenspersoon leerlingen
 • e.mulder@bonifatius.nl
 • idem
 • Rol mentor
 • Geen mentorlessen in de 3e snel-tl
 • Aanspreekpunt
 • Begeleiden
 • Zelfstandigheid leerlingen
 • Magister
 • “inhalen” dan geen examen
 • Mededelingen
 • MaS
 • 30 uren
 • 1 maart 2015 klaar
 • Contactpersoon: e.mulder@bonifatius.nl
 • www.masnopurk.nl
 • Maatschappijleer/ CKV /BO
 • Maatschappijleer
 • B-uur(verplicht voor instromers)
 • Lager dan 6,4 op PTA (wenselijk)
 • mevr. van Zijverden (deze week)
 • CKV
 • Schoolopdrachten
 • 4 activiteiten
 • Verplicht voldoende
 • BO
 • Verplicht voldoende
 • B - uren
 • B-uren
 • Start week 35 vanaf woensdag
 • Verplicht 6,0 of lager
 • PTA –cijfers klas 2
 • Niet op B-uur = dubbel terugkomen
 • Projecturen / projectweekProjectweek
 • Week 41 (6-10 oktober)
 • Maandag les
 • Di, woe, don: project
 • Vrijdag 10 oktober vrij
 • Leerlingenfeest / studiemiddag
 • 9 september
 • 10.30 uur op school
 • Tropische outfit
 • +/- 21.00 Emmeloord
 • Lunchpakket mee
 • Woensdag 27 augustusLes van 1etm 5e12.20 vrij Geen mail gehad? Check mailadres in MagisterVragenBedankt voor uw komst
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks