Komunikasyon

of 51

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
51 pages
2 downs
325 views
Share
Description
1. Inihanda ni Prop. Reynele Bren G. Zafra, MA 2. 1. Kahalagahan ng Komunikasyon 2. Kahulugan ng Komunikasyon 3. Iba’t ibang Lebel ng Komunikasyon 4. Katangian ng…
Transcript
 • 1. Inihanda ni Prop. Reynele Bren G. Zafra, MA
 • 2. 1. Kahalagahan ng Komunikasyon 2. Kahulugan ng Komunikasyon 3. Iba’t ibang Lebel ng Komunikasyon 4. Katangian ng Mahusay o Epektibong Komunikeytor 5. Etika ng Komunikasyon 6. Mga Tuntuning Dapat Malaman Upang Matamo ang Mahusay na Komunikasyon BUOD NG TALAKAYAN
 • 3. ANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKITANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT MINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANGMINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANG KOMUNIKASYON?KOMUNIKASYON?
 • 4. 1.Ang komunikasyon ay nagbibigay-pagkakataon na ibahagi ng tao sa kanyang kapwa ang kanyang nadarama. * Ang taong kulang sa pakikisalamuha ay may mas malaking tendensiya nang pagkakasakit o pagkamatay. * Ang buntis na babae na walang suportang relasyonal mula sa ibang tao ay may malaking tendesiya na magkaroon ng iba’t ibang komplikasyon ang pagbubuntis. * Ang taong hiwalay (divorced/separated) ay may lima hanggang sampung beses na mataas ang pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip kumpara sa kasal pa at nagsasama. * Ang taong madalas na mag-isa ay may malaking tendensiya na magkaroon ng sakit sa puso. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 • 5. 2. Nagkakaroon ang tao ng ganap na kabatiran tungkol sa sariling pagkatao batay sa perspektiba ng kanyang kapwa. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 • 6. 3. Napaglalapit ng komunikasyon ang mga pusong magkakalayo kahit sa espasyo, dingding, tubig o pulo man ang pagitan. 4. Napag-iisa kundi man ay napaglalapit ang dalawang taong may hidwaan. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 • 7. 5. Nakapagbabahaginan ang mga tao ng mga kaalamang mahalaga at kailangan sa kanilang buhay. 6. Nauunawaan ng tao ang tamang paggamit ng kanyang WIKA. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 • 8. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ang salitang komunikasyon ay mula sa salitang Latin na communicare na ang ibig sabihin ay maibahagi. Ito ay pagtatalaga ng kahulugan sa mensaheng kilos o pangyayari.
 • 9. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ayon naman kay Berlo (1960), ang komunikasyon ay isang proseso ng pakikipag- ugnayan. At ang prosesong ito ay bumubuo ng interaksyon at ang bawat elemento/sangkot sa komunikasyon ay nakakaapekto sa isa’t isa.
 • 10. Mula sa http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/
 • 11. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Sa libro naman ni Hernandez (1989), itinuturing niya ang komunikasyon bilang isang cooperative enterprise. Sa isang cooperative enterprise may 2 o higit pang tao na nagbibigayan at kung gayon, ang bawat isa sa kanila ay nakapagdedebelop ng 2 kakayahan--- ang makinig at magsalita nang mahusay.
 • 12. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ayon naman kay Stewart Tubbs (2010), angAyon naman kay Stewart Tubbs (2010), ang komunikasyonkomunikasyon ay “bahaginan ng karanasan” saay “bahaginan ng karanasan” sa pagitan ng isa o higit pang mga tao.pagitan ng isa o higit pang mga tao.
 • 13. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Sa aklat naman ni Roberto Ampil (2014), ang komunikasyon ay binigyang kahulugan bilang pinagsamang pagkaunawa ng mensahe, at malaking bahagi ng pagtatagumpay nito ay ang pagkakaroon ng komon na “wika” ng mga kasapi sa komunikasyon at ang kanilang kahusayan sa paggamit nito.
 • 14. URI NG KOMUNIKASYON 1. Berbal na Komunikasyon. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng mga salita. Maaaring pasulat o pasalita.
 • 15. URI NG KOMUNIKASYON 2. Di berbal na Komunikasyon. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng kilos o galaw.
 • 16. URI NG KOMUNIKASYON 3. Komunikasyong Biswal. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng larawan, o simbolo na maaaring kumatawan sa salita.
 • 17. 1. Kalahok/Partisipante. Tumutukoy sa bawat indibidwal na sangkot sa proseso ng komunikasyon. Ito ay maaaring tagapagpadala ng mensahe (sender/source) o tagatanggap ng mensahe (receiver). MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 18. 2. Mensahe. Ito ay elemento ng komunikasyon na siyang bibigyang kahulugan ng tagatanggap ng mensahe. Maaari itong berbal at di- berbal na mensahe. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 19. 3. Tsanel. Ito ang elemento ng komunikasyon na nagsisilbing daluyan ng mensahe mula sa tagapaghatid ng mensahe. Maaari itong sensory organs at mediated channels. Ilan sa mga halimbawa ng sensoring daluyan ay ang pandinig, paningin, at pandama. Samantala, ang pahayagan, pelikula, radio, telebisyon at Internet ay itunuturing bilang mediated na daluyan. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 20. 4. Ingay o Interference. Ang isang o interference ay elemento ng komunikasyon na nagsisilbing sagabal na proseso ng komunikasyon. Tandaan na hindi lamang ito nakapaloob sa tunog. Sa katunayan, sakop nito ang pisikal/teknikal na sagabal, semantikong sagabal, pisyolohikal na sagabal, kultural na sagabal at sikolohikal na sagabal. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 21. 5. Tugon o Feedback. Ito ay elemento ng komunikasyon na nagsisilbing tugon sa mensaheng ipinadala ng sender. Gaya ng mensahe, ang tugon ay maaari ring berbal (pasalita/pasulat) at di- berbal (simbolo). MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 22. 6. Konteksto (Context). Ang konteksto bilang bahagi ng komunikasyon ay tumutukoy sa sitwasyon at pinangyayarihan ng proseso ng komunikasyon. Ang konteksto ng komunikasyon ay mahahati sa apat: pisikal na konteksto, sosyal na konteksto, historikal na konteksto, at sikolohikal na konteksto. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 • 23. PROSESO NG KOMUNIKASYON
 • 24. Ang lebel ng komunikasyon ay kilala rin bilang “LAWAK NG KOMUNIKASYON”. Ito ay tumutukoy sa dami ng bilang ng mga kalahok sa proseso ng komunikasyon o lawak na sakop ng komunikasyon. Ilan sa mga uri nito: (1) Intrapersonal na Komunikasyon, (2) Interpersonal na(1) Intrapersonal na Komunikasyon, (2) Interpersonal na Komunikasyon (3) Komunikasyong Panggrupo, (4)Komunikasyon (3) Komunikasyong Panggrupo, (4) Komunikasyong Pampubliko, (5) Komunikasyong Pangmadla (6)Komunikasyong Pampubliko, (5) Komunikasyong Pangmadla (6) Interkultural na KomunikasyonInterkultural na Komunikasyon LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 25. 1. Intrapersonal na Komunikasyon. Kilala rin bilang komunikasyong pansarili. Madalas, hindi maikakailang ang ganitong lebel ng komunikasyon ay nagpapatunay na likas sa isang indibidwal ang maging rasyonal. (panaginip, meditasyon, kontemplasyon) a. Internal na Diskurso b. Isahang Pasulat na Komunikasyon c. Isahang Pasalitang Komunikasyon LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 26. 2. Interpersonal na Komunikasyon. Tumutukoy sa dalawang indibidwal na nagpapalitan ng mga ideya batay sa karanasan, trabaho, at mga kaugnay nito. Kadalasan, ayon kina Knapp at Daly (2000) ang mga sangkot dito may malinaw na relasyon sa isa’t isa. Sa lebel na ito mahalaga ang pakikinig at pagtugon upang makabuo ng relasyon ayon kina Verderber. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 27. 3. Komunikasyong Panggrupo. Ayon kina Beeve at Masterson (2006), ito ay lebel ng komunikasyon na kinasasangkutan ng 3 hanggang 20 tao. Kung saan ang proseso ng komunikasyon ay pwedeng gawin sa mediated o face to face na pamamaraan. Sa lebel na ito mahalaga ang paglutas sa suliranin. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 28. 4. Pampublikong Komunikasyon. Lebel ng komunikasyon na pormal (planado ang pagdiriwang) na maituturing. Ito ay kinasasangkutan ng mahigit 20 tagapakinig. Sa lebel na ito ay inaasahang handa ang tagapagsalita. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 29. 5. Komunikasyong Pangmadla. Ito ay lebel ng komunikasyon kung saan hindi malinaw sa tagapaghatid ng mensahe kung anong uri o saang pangkat kabilang ang kanyang mga tagapakinig/manonood. Ito ay isang uri ng mediated communication. At itinuturing bilang pinakapormal at pinakamagastos na lebel ng komunikayson. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 30. LEBEL NG KOMUNIKASYON Mass Communication represents the creation and sending of a homogeneous message to a large heterogeneous audience through the media. Stanley Baran defines Mass Communication as the process of creating shared meaning between the mass media and their audience. Also, John Bittner defines Mass Communication as messages communicated through a mass medium to a large number of people.
 • 31. 1. Mass Medium 2. Presensya ng mga Gatekeeper 3. Naaantala ang Tugon 4. Limitado ang Sensoring Daluyan 5. Impersonal kaysa Personal KATANGIAN NG KOMUNIKASYONG PANGMADLA
 • 32. 6. Komunikasyong Interkultural. Ito ay tumutukoy sa komunikasyon sa pagitan ng mga taong nabibilang sa iba’t ibang kultura, kabilang na din ang iba’t ibang kultura na matatagpuan sa isang bansa. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 33. Sina Gudykunst at Kim (1992) ay nagbigay ng isang halimbawa ng interkultural na komunikasyon: Consider a visit to North America by strangers from a culture with a communication rule requiring that direct eye contact always be avoided. If the strangers do not look them in the eye when talking, the North Americans will assume that the strangers either have something to hide or are not telling the truth (p.35) LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 34. Nagbigay naman si John Luckmann ng Auburn University at Montgomery ng ganitong halimbawa ng Interkultural na Komunikasyon sa usapin ng PANANAHIMIK: Some cultures value silence whereas other cultural groups feel that silence is a vacuum that must immediately be filled with words. Among some native Americans, silence is essential element of showing respect and understanding. In some Arab cultures, silence may indicate concern for personal privacy. The French, Spanish, and Soviet cultures interpret silence as a sign of agreement. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 35. Sa usapin naman ng komunikasyong di berbal: In nearly all cultures, people use their mouths and eyebrows to convey surprise, anger, pleasure, and fear, while they use hand gestures to convey openness or intimidation. Furthermore, some Asians and Native Americans believe that prolonged eye contact is rude and an invasion of privacy. Native Americans may divert their eyes to the floor when they are paying attention or thinking. Muslim women may avoid eye contact because they feel that is expresses hostility and aggressiveness. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 • 36. 1. Kakulangan ng kaalaman sa kultura. Ang kakulangan sa kaalaman sa usaping pangkultura ay ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas magkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga kasapi sa proseso ng komunikasyon. Kaya naman mahalagang maunawaan ng bawat kasapi ang kahalagahan ng pag-aaral ng kultura bilang bahagi sa paghubog ng pagkatao ng bawat isa. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 37. 2. Takot at Walang Tiwala. Bagama’t normal ang magkaroon ng pag-aalinlangang makihalubilo sa mga bagong kakilala, masasabing ang labis na takot at kawalan ng tiwala ang isa namang malaking balakid upang matamo ng 2 taong may magkaibang kultura ang matagumpay na komunikasyon. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 38. 3. Rasismo. Ang diskriminasyon sa ibang kultura ay isang malaking balakid sa pagtatamo ng matagumpay na komunikasyon. Buhay na halimbawa nito ang maling pagtingin at pagmamaliit sa mga taong may maitim na balat, makapal na labi, at mga kapintasang kaugnay nito. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 39. 4. Etnosentrismo (Ethnocentrism). Problematikong maituturing ang pagkakaroon ng paniniwala ng isang indibidwal na mas mataas ang kanyang kultura kaysa sa iba. “People have tendency to be biased toward their own cultural values, and to feel that their values are right and the values of others are wrong or not as good”. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 40. 5. Stereotyping. Ito ay isang uri ng de-kahong paglalarawan sa isang kultura o lahi na ikinakapit natin sa bawat taong bahagi ng nasabing kultura. At hindi iniisip ang indibidwal na katangian ng bawat isa. Upang maiwasan ang ganitong pananaw mahalaga ang tinatawag na pag-iindeks. “Stereotyping is particularly destructive when negative traits or characteristics are imposed on all members of a cultural group”. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 41. 6. Pagkakaiba ng Wika. Malaking sagabal na maituturing ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa gamit ng wika. Problematikong maituturing ito sapagkat nakasalaylay sa wika ang pagkakaintindihan ng bawat bahagi ng komunikasyon dahil ito ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag ang ating kaalaman at emosyon. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 • 42. MEDICAL TERM EQUIVALENT BLACK TERM Pain Miseries Syphilis Bad blood Anemia Low blood, tired blood Vomiting Throw up Constipation Locked bowels Diarrhea Running off Menstruation Red flag, curse Urine Pass water, peepee
 • 43. The key to successful interculturalThe key to successful intercultural communication is to recognize the uniquenesscommunication is to recognize the uniqueness of every culture,of every culture, every relationships, and every individualevery relationships, and every individual including yourself.including yourself. Joan Luckmann, Transcultural Communication in Health (2005)
 • 44. 1. Kakayahang maunawaan ang sarili. 2. Sensitibo sa mga komunikasyong di berbal. 3. Nakakaunawa sa epekto ng damdamin ng kanyang kausap. 4. May kakayahang makinig at unawain ang mga tinatanggap na impormasyon. 5. May kakayahang makinig at magproseso ng impormasyong tinanggap. MGA DAPAT TAGLAYIN NG EPEKTIBONG KOMUNIKEYTOR AYON KAY GAMBLE
 • 45. Tuntunin 1: Maging malinaw sa intensyon at sasabihin. Tuntunin 2: Sabihin ang nais sabihin. Tuntunin 3: Iwasan ang mga paggamit ng akronim, jargon,at mga katulad nito. Tuntunin 4: Magtagpo. MGA TUNTUNING DAPAT ISAALANG-ALANG UPANG MATAMO ANG EPEKTIBONG KOMUNIKASYON AYON KAY BRAUD (2001)
 • 46. Communication traverses every facet of human life. Without communication nothing can be done. In other words, communication holds the foundation of every human society. It is the process of exchanging, transmitting, transferring, expressing or importing ideas, sentiments, attitudes, feelings, meanings, information or opinion between individuals, groups or organizations. (Sambe 2005:2).
 • 47. MARAMING SALAMAT!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks