Kvety

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
15 views
Share
Description
KvetyVypracovyli:Eliška Zelienková a Janka StankovičováKvety - VývojRozmnožovanie je tvorba nového života.Kvety obsahujú tie časti rastlín, ktoré sú…
Transcript
KvetyVypracovyli:Eliška Zelienková a Janka StankovičováKvety - VývojRozmnožovanie je tvorba nového života.Kvety obsahujú tie časti rastlín, ktoré sú potrebné na rozmnožovanie. Vytvárajú samčie a samičie pohlavné bunky zvané ,,Gaméty“ ktoré sa spájajú , aby vytvorili nové rastliny rovnakého druhu. Tento typ rozmnožovania sa nazýva ,, Pohlavné rozmnožovanie“. Aby sa kvitnúca rastli-na mohla rozmnožo-vať musí sa spojiť samčia bunka (peľ) so samičou (vajíčko). Nazýva sa to oplod-nenie. Keď zrnko peľu Pristane na blízne rastliny rovnakého druhu, vytvorí peľové vrecúško.To prerastá nadol, dovnútra semenníka, a preniká do vajíčka malým otvorom nazývaním ,, Mikropila“. Tento proces sa nazýva opelenie. OplodnenieOkvetné lístky
 • Okvetné lístky sú chúlostivé, často jasnej farby a obklopujú rozmnožovacie časti rastliny. Veľa okvetných lístkov vonia, majú rôzne vzory a pri svojej základni majú miesto s bunkami, ktoré sa nazývajú medníky. To produkuje sladkú lepkavú kvapalinu nektár a láka hmyz alebo iné živočíchy aby rastlinu opelili*.
 • Kvet - častiGaléria obrázkovĎakujeme za pozornosť!!!
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks