Master i Fitness & Traening

of 48

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
48 pages
0 downs
5 views
Share
Description
Master i Fitness & Traening
Tags
Transcript
  ! Master i Fitness & Træning FORÅR 2010 Simple fysiske test af håndboldspillere til bestemmelse af fysisk profil - Valg af testbatteri, validering og opstilling af referencer - Simple physical testing of Team Handball players made to identify physical profiles  –   Choosing a test battery, validating and the making of reference values  –   Institut for Idræt og Biomekanik  –   Masteruddannelsen i fitness og træning Syddansk universitet  –   Odense FORFATTER VEJLEDERE Leon Thore Græsborg Henriksen. Kurt Jensen & Thue Kvorning Afleveringsdato: 2. August 2010 - Kl. 12.00  # Indholdsfortegnelse Forord ........................................................................................................................................................ 3 Resumé ..................................................................................................................................................... 4 Abstract ...................................................................................................................................................... 5 Indledning ................................................................................................................................................. 6 Valg af simple felttest ............................................................................................................................... 9 Formål .................................................................................................................................................... 11 Problemformulering & hypoteser ......................................................................................................... 11 Afgræsning ............................................................................................................................................. 12 Undersøgelsesdesign ............................................................................................................................... 13 Testdatoer forår 2010 .............................................................................................................................. 13 Materiale ................................................................................................................................................. 14 Test protokol  –   felttest ........................................................................................................................... 14 Test protokol  –   laboratorietest ............................................................................................................... 18 Etiske overvejelser ................................................................................................................................. 19 Statistisk analyse .................................................................................................................................... 20 Allometric Scaling ................................................................................................................................. 22 Resultater ................................................................................................................................................ 24 Diskussion ............................................................................................................................................... 30 Referenceværdier .................................................................................................................................... 35 Perspektivering ........................................................................................................................................ 37 Litteraturliste ........................................................................................................................................... 39 Bilag 1 ...................................................................................................................................................... 42 Bilag 2 ...................................................................................................................................................... 43 Bilag 3 ...................................................................................................................................................... 44 Bilag 4 ...................................................................................................................................................... 45 Bilag 5 ...................................................................................................................................................... 46 Bilag 6 ...................................................................................................................................................... 47  $ Forord Gennem masteruddannelsen i Fitness og Træning har min interesse været rettet mod idrætssektoren, der har udmøntet sig i denne opgaves specifikke fokus mod elitesport og håndbold. I arbejdet med masterprojektet er ambitionen at blive i stand til på et videnskabeligt og fagligt opdateret grundlag at motivere og fastholde atleter fra primært holdsport, men også andre sportsgrene i målrettede træningsforløb gennem testning og det  pædagogiske arbejde, der ligger bag formidlingen af testresultater. Ønsket med masterprojektet er at sætte fokus på den fysiske træning blandt danske kvindelige håndboldspillere. Det fokus skal med afsæt i de bedste spillere give resultater, andre spillere på forskellig niveauer kan arbejde målrettet efter. Ligeledes skal masterprojektet medvirke til konkrete pædagogiske og motiverende tiltag for kvindelig elite håndboldspillere i deres daglige arbejde med den fysisk håndboldrelaterede træning. Dette gælder både i landsholdsregi og i klubregi. Det bliver derfor vigtigt i arbejdet med denne opgave, at udvalgte test kan beskrives som simple og derved give mulighed for, at håndboldspillere hurtigt, nemt og præcist kan afprøve sig selv i forhold til opstillede referenceværdier (1). Referenceværdier i denne opgave er defineret som de fysiske krav, der slutteligt bliver opstillet for henholdsvis A, U18 og U16 landholdsspillerne på 4 niveauer  –   Utilfredsstillende, Under middel, Over middel og Eliten. I denne opgave vil en fysisk profil (fysprofil) beskrives som en række simple felttest, som har til formål at evaluere styrke, hurtighed og aerobe egenskaber hos håndboldspillere. Fysprofilens referenceværdier vil bygge på testdata, der er registreret hos de håndboldspillere, som ikke vurderes  begrænset af fysisk ydeevne. Fysprofilen kan anvendes, af spillere på både landsholdene (A, U18 og U16), og spillere i klubber i de danske ligaer. Fysprofilen skal sikre en fysisk base hos den enkelte spiller og således være opnåelig for de spillere, som leverer en seriøs træningsindsats. ”You don’t play sports to get fit, you get fit to play sports”  (2) Jeg vil gerne takke spillerne, ansatte og landstrænere knyttet til de testede landshold i DHF samt fysisk træner i Team Danmark Signe Bech for hjælpen med indsamlingen af testresultater. Ligeledes en tak til medstuderende Brian Bo Madsen for god sparring og hjælp ved indsamlingen af data til felttestene. Også en tak til Lars Johansen og Susanne Jørgensen for et godt samarbejde omkring laboratorietestene på SDU testcenter i Odense. Sidst men ikke mindst en tak til mine vejledere Thue Kvorning og Kurt Jensen for det gode samarbejde og de mange givende diskussioner.  % Resume Formål : Denne opgave fandt referenceværdier for kvindelige danske landsholdsspillere i håndbold på udvalgte simple fysiske felttest: 3000 m løb(3000M), 30 m sprint (30M), håndbold agility (HA), 5 RM squat (SQ), 5 RM bænkpres (BP) og brutal mave (BM) for følgende tre landshold: A (n=23), U18 (n=16), U16 (n= 23). Opgaven er suppleret med resultater fra laboratorietestene på U18 og U16 spillerne: VO2max, kondital, fitnesstal, statisk muskelstyrke til ryg og bug, 5m & 30m sprint, Jump & Reach, CMJ+kropsvægt, CMJ, BMI, FFM, vægt og højde. Resultater : Der blev fundet signifikante forskelle i fysiske parametre for henholdsvis U18 og U16 landholdsspillerne: fitness tal(147±8 ml/min/kg^0,73 vs. 153±10 ml/min/kg^0,73; p<0,05), bug(68,8±11,1 kg vs. 55,8±9,8 kg; p<0,01), ryg(80,4±8,8 kg vs. 72,7±9,8 kg; p<0,01), 30M (4,60±0,19 sek vs. 4,49±0,16 sek; p<0,05) og FFM (51,9±3,8 kg vs. 49,6±4,0 kg; p<0,05). Samt i felttestene for henholdsvis A, U18 og U16 spillerne: kropsvægten (71,6±7,8 kg vs. 69,8±6,7 kg vs. 66,6±8,0 kg; p<0,05), SQ (100,0±16,2 kg vs. 65,0±6,9 kg vs. 60,7±8,7 kg ; p<0,01), BP (52,3±5,4 kg vs. 48,5±4,2 kg vs. 41,2±5,4 kg; p<0,01) og BM (18,9±5,9 rep vs. 16,6±8,2 rep vs. 13,9±6,5 rep; p<0,05). Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem landholdene på HA, 30M og 3000M i felttestene, samt VO2max, kondital, 5m sprint, Jump & Reach, CMJ, CMJ+ !  kropsvægt, BMI og højden i laboratorietestene. Signifikante korrelationer blev fundet mellem konditallet fra laboratorietesten og 3000M fra felttesten (r=0,48; p<0,05) og mellem den statiske bug test fra laboratoriet og BM fra felttesten (r=0,37; p<0,05). Ligeledes blev der fundet signifikante korrelationer på målinger med henholdsvis stopur og laser på 30M (r= 0,91; p<0,0001) og HA (r=0,96; p> 0,0001). Konklusion : Testresultaterne fra denne opgaves felttest kan anbefales i opstillingen af referenceværdier. For testene 30M, 3000M og HA er referenceværdierne de samme for alle 3 landshold, mens der for styrketestene er differentieret mellem de tre landshold. Gennemsnittet og 1 SD blev brugt til at lave en opdeling af referenceværdierne i 4 grupper(Utilfredsstillende, Under middel, Over middel og Eliten). Denne undersøgelse viste, at de største forskelle mellem danske kvindelige landholdsspillere i håndbold synes at være styrke og vægten. Disse resultater fremstiller vigtigheden i, at især ungdomsspillerne arbejder seriøst med alle fysiske parametre i årene frem mod en karriere på seniorniveau. Ikke kun gennem en øgning af den fedtfrie masse og styrken, men også med et fokus på den aerobe kapacitet og spillernes hurtighed, som minimum skal holde et resultatmæssigt niveau på trods af en vægtøgning. Søgeord: Dame Håndbold  –   Fysiske profiler  –   Simple felttest  –   Allometric scaling.  & Abstract Purpose : This study found reference values for Danish female national players in team handball on chosen simple physical tests in the field: 3000 m running (3000M), 30 m sprint (30M), handball agility (HA), 5 RM squat (SQ), 5 RM bench press (BP) and brutal crunch (BC) for the following three national teams: A-Team (n=23), U18 (n=16), U16 (n= 23). The study is supplied with test results from laboratory tests made on the same U18 and U16 players: VO2max, conditional rating(ml/min/kg), fitness rating(ml/min/kg^0,73), static muscle strength for back and stomach, 5m & 30m sprinting, Jump & Reach, CMJ+body mass, CMJ, BMI, FFM, body mass and height. Results : There where found significant differences in physical parameters made on respectively U18 and U16 national team players: fitness rating(147±8 ml/min/kg^0,73 vs. 153±10 ml/min/kg^0,73; p<0,05), Stomach (68,8±11,1 kg vs. 55,8±9,8 kg; p<0,01), back (80,4±8,8 kg vs. 72,7±9,8 kg; p<0,01), 30M (4,60±0,19 sek vs. 4,49±0,16 sek; p<0,05) and FFM (51,9±3,8 kg vs. 49,6±4,0 kg; p<0,05). Plus in the field tests made on respectively A-Team, U18 and U16 players: body mass (71,6±7,8 kg vs. 69,8±6,7 kg vs. 66,6±8,0 kg; p<0,05), SQ (100,0±16,2 kg vs. 65,0±6,9 kg vs. 60,7±8,7 kg ; p<0,01), BP (52,3±5,4 kg vs. 48,5±4,2 kg vs. 41,2±5,4 kg; p<0,01) and BC 18,9±5,9 rep vs. 16,6±8,2 rep vs. 13,9±6,5 rep; p<0,05). No differences were found between national players on tests: HA, 30M and 3000M field tests and VO2max, conditional rating, 5m sprint, Jump & Reach, CMJ, CMJ+ !  body mass, BMI and height in the laboratory tests. Significant correlations were found between conditional rating values from the laboratory test and the 3000M field test (r=0,48; p<0,05) and between the static stomach tests from the laboratory and BC (r=0,37;  p<0,05). Likewise there where found significant correlations between time recorded on 30M (r= 0,91;  p<0,0001) and HA (r=0,96; p> 0,0001) with respectively a stop watch and using laser beams. Conclusion : Results from the field tests in this study are recommendable for constructing reference values. For the tests: 30M, 3000M and HA the reference values are the same for all three national teams while the strength tests give different values for the three national teams. Mean and 1 SD was used in constructing four groups of reference values: (Unsatisfying, Under average, Over average and Elite). This study revealed that the main difference between the Danish female national players mainly seems to be in strength and body mass. The results state the importance of especially youth players to work seriously with all physical  parameters in the transition phase from youth to senior level. Not just an increase of the fat free body mass and strength but also with a focus on their endurance capacity and speed witch at least must maintain their level in spite of an increase in body mass. Keywords: Female Team Handball  –   Physical profiling  –   Simple field tests  –   Allometric scaling
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks