MECHOROSTY

of 15

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
15 pages
0 downs
2 views
Share
Description
MECHOROSTY. primitivní vyšší rostliny nemají pravé cévní svazky - odkázány na kapilární vodu - tvoří husté polštáře zjednodušená anatomická stavba (nemají cormus) - kompenzováno pospolitým výskytem příchytná vlákna - rhizoidy lodyžka - kauloid lístky - fyloidy
Transcript
MECHOROSTY
 • primitivní vyšší rostliny
 • nemají pravé cévní svazky
 • - odkázány na kapilární vodu - tvoří husté polštáře
 • zjednodušená anatomická stavba (nemají cormus)
 • - kompenzováno pospolitým výskytem
 • příchytná vlákna - rhizoidy
 • lodyžka - kauloid
 • lístky - fyloidy
 • metageneze (rodozměna), gametofyt je existenčně samostatný (mechová rostlinka) v životním cyklu převládá
 • sporofyt tvoří štět s tobolkou
 • Životní cyklus – rodozměna- GAMETOFYT
 • pohlavní fáze
 • vzniká ze spory=> haploidní (n) fáze
 • tvoří pohlavní orgány – GAMETANGIA
 • samičí – zárodečníky – archegonia
 • samčí – pelatky –antheridia
 • v gametangiích vznikají pohlavní buňky
 • gamety
 • v archegoniích oosféra (1 vaj. buňka)
 • v antheridiích spermatozoidy (pohyblivé)
 • nebo spermatické buňky (nepohyblivé)
 • Životní cyklus – rodozměna - SPOROFYTsporangium
 • nepohlavní fáze rodozměny
 • vzniká v archegoniu po oplození ze
 • zygoty (dipl. 2n fáze)
 • ve výtrusnicích (sporangiích) vznikají po
 • meiotickém dělení hapl. výtrusy (spory)
 • spory
 • izosporie - spory tvarově a funkčně stejné
 • játrovkyhlevíkyAnthocerophytaMECHOROSTY- 3 oddělení -mechyMarchantiophytaBryophytaoddělení: Marchantiophyta (játrovky)FRONDÓZNÍ = LUPENITÁFOLIÓZNÍ = LISTNATÁMarchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná)
 • frondózní (lupenitá) vícevrstevná stélka
 • svrchní strana - asimilační pletivo
 • spodní strana - základní pletivo, rhizoidy
 • nepohlavní rozmnožování: pohárky s rozmnožovacími tělísky (gemy)
 • http://usuarios.arsystel.com/p.m/e/empeine/marchantia_polymorpha.jpgMarchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná)
 • pohlavní rozmnožování: stopkatá receptákula s gametangii
 • na samičích rostlinách receptákula s archegonii, na samčích
 • rostlinách receptákula s antheridii
 • ♀♂http://oregonstate.edu/dept/nursery-weeds/weedspeciespage/liverwort/sporocarp_page.htmlBazzania trilobata (rohozec trojlaločný)
 • foliózní (listnatá) stélka
 • rhizoidy, kauloid, fyloidy (fyloidy tvořené stejnocennými buňkami)
 • http://www.uni-graz.at/garten/images/bazzania.jpgoddělení: Bryophyta (mechy)
 • Mnium affine (měřík příbuzný)
 • gametofyt: rhizoidy, kauloid, fyloidy
 • sporofyt: štět, tobolka (nezelené)
 • fyloidy tvořeny více typy buněk
 • http://www.tolweb.org/treehouses/?treehouse_id=4134http://www.andrewspink.nl/mosses/pictures/Mnium%20hornum%20P151.jpgMnium affine (měřík příbuzný)
 • Mnium affine (měřík příbuzný)
 • antheridia i archegonia obklopena podpůrnými vlákny (parafýzami)
 • parafýzySphagnum sp. (rašeliník)
 • Sphagnum sp.(rašeliník)
 • gametofyt: kauloid, fyloidy (lodyžní a větevní), rhizoidy chybí
 • sporofyt: kulovitá tobolka (nezelená), štět chybí
 • fyloidy bez žebra, tvořeny dvěma typy buněk - chlorocyty a hyalocyty
 • hyalocytychlorocytyoddělení: Lycopodiophyta (plavuně)
 • zelené výtrusné rostliny
 • cormus: kořen, stonek, listy
 • v ontogenezi převládá sporofyt nad gametofytem
 • gametofyt (prothalium) drobný, dlouhověký, většinou nezelený s mykorrhitickou výživou, antheridia a archegonia v horní části prothalia, stavba podobná jako u mechorostů
 • sporofyt: stonek (nečlánkovaný, vidl. větvený, u recentních bylinný)
 • listy: drobné, větš. šroubovitě uspořádané
 • sporofyly - nesou sporangia, často uspořádaná
 • do šištic (strobillus)
 • trofofyly - asimilující
 • trofosporofyly
 • Lycopodiophyta (plavuně)- 3 třídy -vlastní plavuněvranečkyšídlatkyLycopodiopsidaSelaginellopsidaIsoëtopsidaLycopodium clavatum (plavuň pučivá)
 • pseudomonopodiálně větvený stonek (silnější větve rostou horizontálně v jednom směru a slabší odbočují ve směru vertikálním a vidličnatě se větví)
 • trofofyly čárkovitě kopinaté
 • sporofylyuspořádané do terminálních výtrusnicových klasů (strobilů),
 • sporangia izosporická, na svrchní straně sporofylů
 • triletní izospory
 • triletní izosporysporofylyvýtrusnicový klas (strobillus)izosporické sporangiumtrofofylydichotomické (vidličnaté) větvenípseudomonopodiální větvení
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks