NORDKRAFT

of 5

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
5 pages
0 downs
2 views
Share
Description
NORDKRAFT. Stemningsbilleder: Junkiehunde. Heltinden. ”Jeg sætter mig ind i stuen og ruller en joint. Klokken er tre om natten, og jeg har behov for at sænke glasklokken ned over mig – lukke alting ude. Jeg kunne være kommet i fængsel. Hvad tænker jeg dog på.” (s13). Heltinden.
Transcript
NORDKRAFTStemningsbilleder:JunkiehundeRick, Tanja, Bjørn, KristianHeltinden ”Jeg sætter mig ind i stuen og ruller en joint. Klokken er tre om natten, og jeg har behov for at sænke glasklokken ned over mig – lukke alting ude. Jeg kunne være kommet i fængsel. Hvad tænker jeg dog på.” (s13)Rick, Tanja, Bjørn, KristianHeltinden Falder nedad i tomrum. Uendeligt. En stemme runger i mit hule legeme: Du skal lede efter svarene der, hvor de findes. På bunden af et bundløst hul. Jeg har hørt den før. Husker ikke hvor. Suser og tumler nedad – luften hvisler. (s14)Rick, Tanja, Bjørn, KristianGranatchok…veninder jeg havde i gymnasiet kender jeg ikke længere - de tror jeg er narkoman. (s17)Rick, Tanja, Bjørn, KristianHvorhen? …det er ret uoverskueligt at tænke på… Egentlig er det ikke så fedt. (s161)Rick, Tanja, Bjørn, Kristian
Similar documents
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks