PELAJARAN 1 : Dasar dan tujuan AKIDAH ISLAM

of 37

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
37 pages
0 downs
3 views
Share
Description
PELAJARAN 1 : Dasar dan tujuan AKIDAH ISLAM. MULAI. DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM. MUKADIMAH. S K. PENGERTIAN AKIDAH ISLAM. TUJUAN AKIDAH ISLAM. K D. PENGERTIAN IMAN,ISLAM IHSAN. DALIL-DALIL. INDIKATOR. RUKUN IMAN. HUBUNGAN IMAN , ISLAM IHSAN. PETA MATERI. PERILAKU BERIMAN.
Transcript
PELAJARAN 1 : DasardantujuanAKIDAH ISLAMMULAIDASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAMMUKADIMAHS KPENGERTIAN AKIDAH ISLAMTUJUAN AKIDAH ISLAMK DPENGERTIAN IMAN,ISLAM IHSANDALIL-DALILINDIKATORRUKUN IMANHUBUNGAN IMAN , ISLAM IHSANPETA MATERIPERILAKU BERIMANEVALUASI1TUGAS INDIVIDUPETA MATERI2STANDAR KOMPETENSIMemahami Dasar dan Tujuan Akidah Islam3KOMPETENSI DASARMenjelaskan pengertian akidah IslamMenjelaskantujuanakidah IslamMenunjukkandaliltentangdasardan tujuanakidahIslamMenyebutkan dalil/dasartentang Iman, Islam danihsanMenjelaskan hubungan Iman, Islam, dan IhsanMenunjukkanperilakuberiman, Islam danIhsan4INDIKATORPesertadidikmampumenjelaskantentangpengertianakidah IslamPesertadidikmampumenjelaskantentangtujuan akidah IslamPesertadidikmampumenunjukkandaliltentangdasarakidahIslam dari Alqur’an surat An-Nisa/4: 136 Peserta didik mampumenunjukkan dalil tentang tujuan akidah Islam dari Alqur’an Surat Al-Baqarah/2 : 185 Peserta didik mampumenunjukkan dalil tentang tujuan akidah Islam dari Alqur’an suratAl-An’am/6 : 153PesertadidikmampumenjelaskanpengertianIman, Islam, dan IhsanPeserta didik mampumenjelaskanhubunganIman, Islam, dan Ihsan5Apa yang akan kita dalami bersama wahai kawanku…?Ya materi Aqidah itu to?La sekarang apa Aqidah itu jal? PENGERTIAN AKIDAH ISLAMPENGERTIAN AKIDAH ISLAM2. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan.KESIMPULAN Akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannyaoleh orang Islam,dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikitpun di dalam hatinyaPENGERTIAN AKIDAH ISLAMIntidariAqidahadalahSyahadatTauhidلااله الاالله(Satuidolayaitu Allah) yang ditandaidenganperilaku :Pemujaanhanyakepada Allah sebagaiekspresicintadanketaatanPengabdianhanyakepada Allah sebagaibukticintadanketaatan.Penyerahandanketundukanpadasistemnilai yang berasaldari Allah sebagaibukticintadanketaatan (iradahMuadalahiradahku)9DALIL TENTANG AKIDAH ISLAMAL QUR’AN Surat : Al-A’raf /7 : 172Artinya :Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"10DALIL TENTANG AKIDAH ISLAMAL QUR’AN Surat An- Nisa / 4 :136 :Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.11TUJUAN AKIDAH ISLAMIMAN, ISLAM DAN IHSANPENGERTIAN IMAN, ISLAM DAN IHSANIMAN : secarabahasa = percaya, sedangkan secara istilah = membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan memperbuat dengan anggota badan.ISLAM : secarabahasa patuh, tunduk, menyerahkandiri, selamat, perdamaian. Secaraistilah = agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. IHSAN: menurut bahasa = berbuatbaikataukebaikan.Secaraistilah = berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengandilandasikesadaran dan keikhlasan.13RUKUN IMANHADIS TENTANG RUKUN IMAN : Artinya :Orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”. (Rasulullah) menjawab: ”Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.”14RUKUN IMAN = INTI AKIDAH ISLAMRUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAMBerimankepada Allah SWT, Yakin TuhanituadaSifatTuhanSejatiTuhanituadalah Allah SWTTidakadaTuhanselain AllahMengabdikepada AllahMemohonkepada Allah16Baca dan pahami QS Al Ikhlas: 1-4 di bawah !1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."Tuhan itu Ada : QS Yunus : 5“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” [Yunus:5] RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAM2. Berimankepadaparamalaikat-Nya,“Haiorang-orang yang beriman, peliharalahdirimudankeluargamudariapineraka yang bahanbakarnyaadalahmanusiadanbatu; penjaganyamalaikat-malaikat yang kasar, keras, dantidakmendurhakai Allah terhadapapa yang diperintahkan-Nyakepadamerekadanselalumengerjakanapa yang diperintahkan.” (QS At Tahrim; 6)18RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAMNamadantugasparamalaikat-Nya,Jibril (RuhulAmin, RuhulQudus, Gabriel). BertugasmenyampaikanwahyudariAllâh. Mikail (Michael). Mengatururusanpengaturansemesta, termasukrizqimanusia. Izrail (Malaikatmaut). Mencabutruhsemuamakhluk. Israfil. Meniupsangkakalapertandaharikiamat. Raqib. Mencatatamalbaikmanusia. Atid. Mencatatamalburukmanusia. MunkardanNakir. Menanyaimanusia yang baruwafat. Ridwan. Menjagasurga. Malik. Menjaganeraka. 19RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAM
 • 3. Berimankitab-kitab-Nya,
 • Allah menurunkankitabsucisebagaipedoman:
 • TauratkepadaNabi Musa
 • ZaburkepadaNabiDaud
 • InjilkepadaNabi Isa
 • Al Qur’an kepadaNabi Muhammad
 • Al Qur’an kitabsuciterakhir yang terjagakemurniannya.
 • “SesungguhnyaKami-lah yang menurunkan Al Quran, dansesungguhnyaKamibenar-benarmemeliharanya” [Al Hijr:9]
 • 20RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAM4. Berimanparautusan-Nya,“SesungguhnyaKamitelahmengutusrasul-rasulKamidenganmembawabukti-bukti yang nyatadantelahKamiturunkanbersamamereka Al Kitabdanneraca (keadilan) supayamanusiadapatmelaksanakankeadilan.” [Al Hadiid:57: 25]21RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAMIman Kepada Rasul AllahKetika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, tentang berapa jumlah para nabi dan rasul itu? Nabi menjawab 120 (seratus dua puluh) ribu, dari mereka itu terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) rasul. Dari jumlah itu, yang tersebut namanya dalam Al Qur’an terdapat 25 orang, yaitu : 1.Adam, 2. Nuh, 3. Idris, 4. Shalih, 5. Ibrahim, 6. Hud, 7. Luth, 8. Yunus, 9. Ismail, 10. Ishaq, 11. Ya,qub, 12. Yusuf, 13. Ayyub, 14. Syu’aib, 15. Musa, 16.Harun, 17. Ilyasa’, 18. Dzulkifli, 19. Daud, 20. Zakariya, 21. Sulayman, 22. Ilyas, 23. Yahya, 24. Isa dan 25. Muhammad SAW.22RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAM5. Beriman pada hari akhir, Film KiamatSughro13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.23RUKUN IMAN, INTI AKIDAH ISLAM6. Beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.” “tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”(QS Al Hadid : 22)24RUKUN ISLAMHADITS TENTANG RUKUN ISLAM :Artinya :”Dari Umar dari Nabi SAW bersabda; ”Islam dibangun (ditegakkan) di atas lima perkara, yaitu engkau menyembah Allah dan mengingkari yang selain-Nya, menegakkan shalat, membayar Zakat, melaksanakan haji dan puasa bulan Ramadlon.” (HR Bukhari dan Muslim )25IHSANHadistentangihsan :Artinya :Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.”26IHSAN
 • Ihsan ada empat macam, yaitu :
 • Ihsan terhadap Allah => takwa
 • Ihsan terhadap diri sendiri, => berbuatbaikdanjauhimaksiat
 • Ihsan terhadap sesama manusia,
 • Ihsanterhadapmakhluklain (alamlingkungan),=>memelihara/ melestarikan
 • 27HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSANHUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN29HUBUNGAN IMAN ISLAM DAN IHSANIman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari.Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari.Sebaliknya Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar.30HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSANIhsan => lebih tinggi dari iman, dan Iman => lebih tinggi dari Islam. Ke-Islam-an seseorang tidak sah kecuali jika terdapat iman/percaya lahir dan batin. Iman tidak sah kecuali ada Islam, karena iman adalah meliputi lahir dan batin.31PERILAKU BERAKIDAH ISLAM
 • CONTOH
 • Beribadahkepada Allah denganpenuhkeikhlasan
 • Sungguh-sungguhmemurnikanniatberibadahkepada Allah,
 • Menghindarkandiridarikemusyrikan, Misalnyamenghindaripercayakepadarohnenekmoyang/makhlukhalus, benda-bendapusaka (punden, jimat, keris, pusakadansebagainya).
 • Berbaktikepadakeduaorangtuasertaberbuatbaikkepadamanusia.
 • 32الحمد لله رب العالمينSELESAI PELAJARAN 1Rifaudin Ahmad, S.Pd.II. UJI KOMPETENSI / EVALUASIJawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat.Jelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan istilah !Bagaimanakah pandangan Islam terhadap orang yang tidak memiliki akidah Islam ?Sebutkan dasar - dasar akidah Islam !Jelaskan hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan!Tunjukkan 3 (tiga) contoh perilaku orang yang menunjukkan berakidah Islam !34II. TUGAS INDIVIDUTulislah Surat Fushilat ayat 33, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia !35
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks