Prava roditelja

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
5 views
Share
Description
Prava roditelja. Vjerujemo da roditelji imaju prava sudjelovanja u odgoju i obrazovanju svoje djece i da je njihova zabrinutost opravdana i važna. Zdrava okolina za učenje. Roditelji imaju pravo znati da će njihovo dijete biti sigurno u školi, i fizički i emotivno .
Transcript
Prava roditeljaVjerujemo da roditelji imaju prava sudjelovanja u odgoju i obrazovanju svoje djece i da je njihova zabrinutost opravdana i važna.PUPZdrava okolina za učenje
 • Roditelji imaju pravo znati da će njihovo dijete biti sigurno u školi, i fizički i emotivno.
 • Roditelji imaju pravo znati da će sva djeca imati isti tretman, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnost, ekonomski status, spol, dob i da će se na svako dijete gledati kao na pojedinca.
 • Roditelji imaju pravo znati da je osoblje škole iskusno i obučeno za rad s djecom.
 • Roditelji imaju pravo znati da će svako negativno ili okrutno ponašanje između učenika ili između učenika i osoblja biti kažnjeno.
 • PUPJasna i pristojna komunikacija
 • Roditelji imaju pravo da se prema njima ponaša isključivo pristojno od strane školskog osoblja.
 • Roditelji imaju pravo sudjelovati na roditeljskim sastancima gdje mogu raspravljati o napretku i dobrobiti svog djeteta u školi.
 • Roditelji imaju pravo posjećivati školu i nastavu.
 • Roditelji imaju pravo znati da se mogu obratiti školskom osoblju u slučaju bilo kakve primjedbe ili problema i da će svaki član osoblja učiniti sve moguće kako bi pomogao roditelju.
 • PUPPodatci o školskim pravilima
 • Roditelji imaju pravo na podatke o akademskim zahtjevima školskog programa.
 • Roditelji imaju pravo na uvid u dosje svog djeteta i na odgovor svakom komentaru.
 • Roditelji imaju pravo na podatke o školskim pravilima kao i pravo na primjedbe vezane za ta pravila.
 • PUPPodatci o programima za učenike s posebnim potrebama
 • Roditelji imaju pravo na podatke o svim programima za učenike s posebnim potrebama.
 • Roditelji imaju pravo žalbe na odluku o smještanju njihova djeteta u razred s djecom s posebnim potrebama.
 • Roditelji imaju pravo na dodatnu pomoć od škole, uključujući savjetovanje, obuku i medicinske programe.
 • PUPSudjelovanje u odlučivanju
 • Roditelji imaju pravo komentirati svaku promjenu u rasporedu izvannastavni aktivnosti.
 • Roditelji imaju pravo komentirati izbor ravnatelja škole.
 • Roditelji imaju pravo sudjelovati u vrednovanju nastavničkog vijeća, a konačnu odluku, naravno, prepustiti ravnatelju.
 • PUPPitanja i odgovoriPUP
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks