PREDAVANJE BR. 2

of 65

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
65 pages
0 downs
4 views
Share
Description
PREDAVANJE BR. 2. GARANCIJE I OSTVARIVANJE LJUDSKIH I GRAĐANSKIH PRAVA I SLOBODA 20.OKTOBAR 2010. POJAM I EVOLUCIJA. PRAVNI POLOŽAJ POJEDINCA PREMA ORGANIMA VLASTI PRAVNA I DEMOKRATSKA DRŽAVA BRANA SAMOVOLJI. LIBERALNO. ZONA PRIVATNOSTI REZ E RVISANA ZONA
Transcript
PREDAVANJE BR. 2GARANCIJE I OSTVARIVANJE LJUDSKIH I GRAĐANSKIH PRAVA I SLOBODA20.OKTOBAR 2010.POJAM I EVOLUCIJA
 • PRAVNI POLOŽAJ POJEDINCA PREMA ORGANIMA VLASTI
 • PRAVNA I DEMOKRATSKA DRŽAVA
 • BRANA SAMOVOLJI
 • LIBERALNO
 • ZONA PRIVATNOSTI
 • REZERVISANA ZONA
 • ZAŠTITA POJEDINCA OD UPLITANJA DRŽAVE
 • JEZGRO USTAVNOSTI I POLITIČKOG SISTEMA
 • TRADICIONALNO
 • OTPOR DRŽAVI
 • TRENJE POJEDINCA I DRŽAVE
 • VLAST NOSI KLICU ZLOUPOTREBE
 • DRŽAVA “NUŽNO ZLO” – TREBA JE OGRANIČITI
 • IZVORI LIBERALIZMA
 • 1789 - DEKLARACIJA PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA
 • VERSKI
 • POLITIČKI
 • EKONOMSKI
 • VERSKI IZVORI
 • ODVAJANJE CRKVE OD DRŽAVE
 • SLOM TEOKRATIJE
 • PREPLITANJA VERE I POLITIKE
 • DOGME KAO PRINUDE
 • RACIONALIZAM
 • U CENTRU ČOVEK – NE BOG
 • POKORAVANJE DRŽAVE “PRIRODNIM” PRAVIMA ČOVEKA
 • POLITIČKI IZVORI
 • APSOLUTNA MONARHIJA
 • POTLAČENOST POJEDINACA
 • SPUTAVANJE BURŽOAZIJE
 • PROMOCIJA ARISTOKRATIJE
 • POKRENUTI POJEDINCA
 • RAZBITI FEUDE
 • EKONOMSKI IZVORI
 • PRIVATNA INICIJATIVA
 • FETIŠ TRŽIŠTA
 • OSUDA DRŽAVE
 • GLORIFIKACIJA PRIVATNE SVOJINE
 • 1789 – JEDINO PRAVO SVOJINE “NEPOVREDIVO I SVETO”
 • POSLEDICEKLASIČNE LIBERALNE TEORIJE
 • USPOSTAVLJANJE DOMENA LIČNOG
 • DEFINISANJE GRANICA DRŽAVNOG I PRAVA NA OTPOR ZA OGRANIČAVANJE PREKORAČENJA
 • DOMEN LIČNOG
 • LIČNA I GRAĐANSKA PRAVA – KRETANJE, HAPŠENJE, PRITVOR, STAN, NEPOVREDIVOST PISMA
 • POLITIČKA PRAVA – SLOBODA MISLI, VEROISPOVESTI, UMETNOSTI
 • EKONOMSKA PRAVA – SVOJINA, PREDUZETNIŠTVO, KONKURENCIJA
 • OGRANIČENJA DRŽAVE
 • PRAVA SUPROTSTAVLJANJA
 • SLOBODA ŠTAMPE
 • SLOBODA UDRUŽIVANJA
 • SLOBODA OKUPLJANJA
 • SLOBODA IZRAŽAVNJA
 • PROMENE U XX VEKU
 • SMISAO NIJE SAMO OGRANIČAVNJE
 • DRŽAVA-SOCIJALNA I KULTURNA ZAJEDNICA
 • DRŽAVNA INTERVENCIJA
 • DRŽAVA NAMEĆE SEBI OBAVEZE
 • NOVE TEORIJE – MARKSIZAM
 • RELATIVIZOVANJE TRŽIŠTA
 • EKONOMSKO-SOCIJALNA PRAVA
 • NAPUŠTANJE INDIVIDUALISTIČKIH KONCEPCIJA RADA I KONKURENCIJE
 • GENEZA – PRVI TALAS
 • 1215 -VELIKA POVELJA O SLOBODAMA
 • 1776 - DEKLARACIJA NEZAVISNOSTI SAD
 • 1789 -DEKLARACIJA PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA
 • 1793 - MONTANJARSKI USTAV
 • CILJ - UČVRŠĆIVANJE VLASTI BURŽOAZIJE
 • GENEZA – DRUGI TALAS
 • DEKLARACIJA EKSPLOATISANOG RADNOG NARODA 1918.
 • “NIŠTA NIJE NEPROMENLJIVO, IZUZEV ČOVEKU SVOJSTVENIH I OD NJEGA NEOTUĐIVIH PRAVA” T.DŽEFERSON
 • INTERNACIONALIZACIJA
 • 1945 – POVELJA UN
 • GENEZA – DRUGITALAS
 • 1948 - UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA
 • 1966 - DVA PAKTA OGRAĐANSKIM POLITIČKIMPRAVIMA
 • EKONOMSKIM,SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA
 • SFRJ – RATIFIKOVALA 1971-KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA
 • EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU
 • GENEZA – TREĆI TALAS
 • 1975 – PRAVA NACIONALNIH MANJINA
 • KOPENHAGEN, MOSKVA, PARIZ
 • DOPRINOS SFRJ
 • ZLOUPOTREBE
 • HLADNI RAT
 • PRITISCI
 • ARBITRIRANJE
 • KLASIFIKACIJE
 • INDIVIDUALNA - KOLEKTIVNA
 • FORMALNA STVARNA
 • PRAVA PRVE, DRUGE I TREĆE GENERACIJE
 • KLASIFIKACIJE
 • DRŽAVA – POJEDINAC
 • PRAVA NEGATIVNOG STATUSA PRAVA POZITIVNOG STATUSA PRAVA AKTIVNOG STATUSAKLASIFIKACIJE
 • SFERA LIČNOSTI
 • KLASIČNALIČNA I POLITIČKA NOVASOCIJALNA I KULTURNAUSLOV ZA KORIŠĆENJE
 • DRŽAVLJANSTVO
 • IZ TOG SLEDE DUŽNOSTI
 • VOJNA OBAVEZA PLAĆANJE POREZA POKORAVANJE USTAVUGRAĐANSKA PRAVA
 • ŠTITE LIČNOST - INTEGRITET
 • OMOGUĆUJU UČEŠĆE U JAVNOM ŽIVOTU
 • LIČNA I POLITIČKA PRAVA
 • SUBJEKTIVITET GRAĐANINA
 • OBEZBEĐUJE SE :
 • USTAVNIM GARANCIJAMA PREMA UPRAVNOJ I SUDSKOJ VLASTI
 • USTAVNIM GARANCIJAMA LIČNIH PRAVA
 • LIČNA PRAVA
 • TROJAKE GARANCIJE:
 • LIŠAVANJE SLOBODE I PRITVOR
 • POŠTOVANJE LIČNOSTI
 • KAŽNJAVANJE I IZRICANJE KAZNI
 • LIŠAVANJE SLOBODE
 • DELA PROPISANA ZAKONOM
 • JEZIK KOJI RAZUME
 • OBAVEŠTENJE O RAZLOGU
 • OBAVEŠTAVANJE NAJBLIŽIH
 • IZBOR BRANIOCA
 • ĆUTANJE
 • 48 SATI
 • SUPROTNO - KAŽNJIVO
 • PRITVOR
 • LIŠAVANJE SLOBODE
 • OSNOVANA SUMNJA
 • ODLUKA SUDA
 • REŠENJE SA OBRAZLOŽENJEM ODMAH – 24 ČASA
 • PRAVO NA ŽALBU – ODGOVOR 48 ČASOVA
 • PRITVOR DO TRI MESECA – SUD
 • PRITVOR DO ŠEST MESECI – DRUGOSTEPENI SUD
 • USTAVNE GARANCIJE U PRAVNIM POSTUPCIMA
 • ZAŠTITA I POŠTOVANJE LIČNOSTI
 • ZABRANJENO NASILJE
 • ZABRANJENO IZNUĐIVANJE PRIZNANJA
 • MUČENJE
 • PONIŽAVAJUĆE KAŽNJAVANJE
 • MEDICINSKI I DRUGI OGLEDI
 • PRAVO NA SASLUŠANJE U PRISUSTVU BRANIOCA
 • PRAVO NA ŽALBU
 • POSTUPAK NA JEZIKU KOJI RAZUME
 • NEODUGOVLAČENJE
 • USTAVNE GARANCIJE U OBLASTI KAŽNJAVANJA
 • PREZUMPCIJA NEVINOSTI
 • PRAVO NA NAKNADU ŠTETE I REHABILITACIJU
 • NEMA PONOVNOG SUĐENJA AKO JE OSLOBOĐEN ILI POSTUPAK OBUSTAVLJEN
 • KAZNA PREMA ZAKONU U MOMENTU IZVRŠENJA
 • USTAVNE GARANCIJE
 • BRANA SAMOVOLJI SUDSKE I UPRAVNE VLASTI
 • ZAŠTITA LIČNOSTI
 • PO TIPU – PASIVNA
 • UNAPRED PROPISANA
 • HABEAS CORPUS ACT
 • LIČNA SLOBODA
 • PRAVO NA LIČNU BEZBEDNOST
 • NIKO NE MOŽE BITI PRITVOREN MIMO ZAKONA
 • APSOLUTNO PREMA UPRAVNOJ I SUDSKOJ VLASTI, ALI NE PREMA ZAKONODAVNOJ VLASTI
 • PRAVO NA ŽIVOT
 • NEPRIKOSNOVENOST ŽIVOTA
 • ODSUSTVO SMRTNE KAZNE
 • KLONIRANJE
 • NEPOVREDIVOST INTEGRITETA
 • FIZIČKOG I PSIHIČKOG
 • LIČNO ODSTOJANSTVO I SIGURNOST
 • PRAVO NA PRAVNU LIČNOST
 • PRAVO NA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST
 • PRAVO NA KORIŠĆENJE LIČNOG IMENA
 • NEPOVREDIVOST STANA
 • NEMA ULASKA U STAN I PRETRESA BEZ VOLJE DRŽAOCA STANA
 • SLUŽBENO LICE ODLUKOM SUDA I U PRISUSTVU DVA SVEDOKA
 • IZUZETAK
 • HVATANJE POČINIOCA KRIVIČNOG DELA SPASAVANJA LJUDI I IMOVINENEPOVREDIVOST PISMA
 • NIKO NEMA PRAVO UVIDA U PISMA I DRUGA SREDSTVA OPŠTENJA
 • OSIM AKO JE TO NEOPHODNO
 • ZA VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA ODBRANU ZEMLJEPRAVO NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 • PRAVO SVAKOG DA SE UPOZNA SA PRIKUPLJENIM PODACIMA
 • ZABRANA KORIŠĆENJA VAN NAMENE ZA KOJE SU PRIKUPLJENI
 • PRAVO NA SUDSKU ZABRANU U SLUČAJU ZLOUPOTREBE
 • SLOBODA KRETANJA I NASTANJIVANJA
 • NEMA USTAVNIH OGRANIČENJA
 • SLOBODA KRETANJA, NASTANJIVANJA
 • PASOŠ
 • OGRANIČENJA - PRIVREMENO
 • KRIVIČNI POSTUPAKZAŠTITA JAVNOG REDA I MIRAZARAZNE BOLESTIODBRANA ZEMLJESLOBODA SAVESTI I VEROISPOVESTI
 • SLOBODA VERSKOG OPREDELJENJA
 • SLOBODA ISPOVEDANJA
 • RAVNOPRAVNOST VERSKIH ZAJEDNICA
 • ODVOJENOST CRKVE I DRŽAVE
 • SAMOSTALNOST VERSKIH ZAJEDNICA
 • PRIGOVOR SAVESTI
 • OGRANIČENJA – USTAV 2006.
 • UGROŽAVANJE ŽIVOTA FIZIČKOG I PSIHIČKOG ZDRAVLJA PRAVA DECE, INTEGRITET,IMOVINA JAVNA BEZBEDNOST I JAVNI RED PODSTICANJE NETRPELJIVOSTISLOBODA IZRAŽAVANJANACIONALNE PRIPADNOSTI
 • SLOBODA NACIONALNE PRIPADNOSTI
 • NIKO NIJE OBAVEZAN DA SE IZJASNI
 • UPOTREBA JEZIKA, PISMA, TRADICIJE
 • ZABRANA DISKRIMINACIJE IZAZIVANJE I PODSTICANJE NACIONALNE NERAVNOPRAVNOSTI I NETRPELJIVOSTI
 • SLOBODA NAUKE I UMETNOSTI
 • SLOBODA STVARANJA I OBJAVLJIVANJA NAUČNIH I UMETNIČKIH DELA
 • AUTONOMIJA UNIVERZITETA
 • AUTORSKA PRAVA
 • POVEZANA SA SLOBODOM GOVORA I JAVNOG IZRAŽAVANJA
 • POLITIČKA PRAVA
 • OBLICI UČEŠĆA POJEDINACA U JAVNIM POSLOVIMA
 • PRAVA NA DEMOKRATIJU
 • POJEDINAC – GRAĐANIN, A NE DRŽAVNI ORGAN
 • BIRAČKO PRAVO
 • IZBORNO PRAVO –BIRAČKO PRAVO
 • AKTIVNO I PASIVNO
 • DRŽAVLJANSTVO, PUNOLETSTVO, POSLOVNA SPOSOBNOST, PREBIVALIŠTE
 • OPŠTE I JEDNAKO, SLOBODNO I NEPOSREDNO, A GLASANJE TAJNO
 • SLOBODA MEDIJA
 • NEMA PREVENTIVNIH NEGO REPRESIVNIH MERA
 • NEMA CENZURE
 • OGRANIČENJA SUDSKOM ODLUKOM
 • NASILNO RUŠENJE USTAVNOG PORETKA NARUŠAVANJE TERITORIJALNOG INTEGRITETA PROPAGIRANJA RATA PODSTREKIVANJE NA NASILJE RASNA, NACIONALNA, VERSKA MRŽNJA
 • PRAVO NA ISPRAVKU I DEMANTI
 • SLOBODA GOVORA
 • SLOBODA MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA
 • JAVNO ISTUPANJE I IZRAŽAVANJE MISLI
 • MOŽE SE ZAKONOM OGRANIČITI
 • RADI ZAŠTITE PRAVA DRUGIH ČUVANJA AUTORITETA SUDA ZAŠTITE ZDRAVLJA JAVNOG MORALA NACIONALNE BEZBEDNOSTISLOBODA OKUPLJANJA
 • SVAKI OBLIK MIRNOG OKUPLJANJA LJUDI
 • U ZATVORENOM NE PODLEŽE NIKAKVIM OGRANIČENJIMA
 • ZBOROVI, DEMONSTRACIJE NA OTVORENOM MORAJU SE PRIJAVITI NADLEŽNOM ORGANU
 • OGRANIČENJA
 • ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA
 • MORALA
 • PRAVA DRUGIH
 • BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
 • SLOBODA UDRUŽIVANJA
 • OSNIVANJE POLITIČKIH I SINDIKALNIH ORGANIZACIJA
 • BEZ ODOBRENJA – UPIS U REGISTAR
 • ZABRANJENA TAJNA I PARAVOJNA UDRUŽENJA
 • USTAVNI SUD MOŽE ZABRANITI
 • DELOVANJE USMERENO NA NASILNO RUŠENJE USTAVNOG PORETKA KRŠENJE ZAJEMČENIH LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA PODSTICANJA MRŽNJE
 • SUDIJE, TUŽIOCI, ZAŠTITNIK GRAĐANA,PRIPADNICI VOJSKE I POLICIJE NE MOGU BITI ČLANOVI POLITIČKIH STRANAKA
 • PRAVO NA PETICIJU
 • SVIM ORGANIMA KOJI VRŠE JAVNA OVLAŠĆENJA
 • NEMA ŠTETNIH POSLEDICA
 • OSIM AKO TIME NIJE UČINIO KRIVIČNO DELO
 • PRAVO NA UTOČIŠTE
 • POMOĆ STRANCIMA KOJI OSNOVANO STRAHUJU OD PROGONA
 • UREĐUJE SE ZAKONOM
 • EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA
 • DRŽAVA PREUZIMA OBAVEZE
 • ZAŠTITA OD POSLEDICA I ZLOUPOTREBA SLOBODNOG TRŽIŠTA
 • NEMA LIČNIH I POLITIČKIH BEZ EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA
 • PRAVO NA IMOVINU
 • MIRNO UŽIVANJE SVOJINE I ZAKONOM STEČENIH PRAVA PO TOM OSNOVU
 • SLOBODA NASLEĐIVANJA
 • SLOBODA PREDUZETNIŠTVA
 • SLOBODA OSNIVANJA ZADUŽBINA
 • OGRANIČENJE
 • OGRANIČENJE KORIŠĆENJA
 • ODUZIMANJE SVOJINE U JAVNOM INTERESU
 • PRAVO NA RAD
 • SIGURNOST PRAVA NA OSNOVU RADA
 • SLOBODAN IZBOR RADA
 • SVA RADNA MESTA DOSTUPNA SVIMA POD JEDNAKIM USLOVIMA
 • POŠTOVANJA LIČNOSTI
 • BEZBEDNE I ZDRAVE USLOVE RADA
 • ZAŠTITU NA RADU
 • OGRANIČENO RADNO VREME
 • DNEVNI, NEDELJNI, I PLAĆENI GODIŠNJI ODMOR
 • PRAVIČNA NAKNADA I PRAVNA ZAŠTITA U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
 • NIKO SE NE MOŽE ODREĆI OVIH PRAVA
 • DODATNE ZAKONSKE USLOVE ZAŠTITE INVALIDA I OMLADINE
 • ZABRANA PRINUDNOG RADA, ROPSKOG RADA, SEKSUALNOG I EKONOMSKOG ISKORIŠĆAVANJA
 • OBAVEZNO OSUGURANJE
 • OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJE
 • PRAVO NA OSIGURANJE
 • OBAVEZNO OSIGURANJE
 • PRIVREMENA SPREČENOST
 • PRIVREMENA NEZAPOSLENOST
 • OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJE
 • OBAVEZNA PENZIJA
 • DOPUNSKI FONDOVI
 • SIGURNOST PENZIONERA
 • PRAVO NA ŠTRAJK
 • PRITISAK NA POSLODAVCA RADI VEĆIH NADNICA I BOLJIH USLOVA
 • NA OSNOVU ZAKONA I KOLEKTIVNOG UGOVORA
 • MOŽE SE OGRANIČITI
 • ZDRAVSTVO
 • OBRAZOVANJE
 • POLICIJA
 • SOCIJALNA PRAVA
 • ZAŠTITA PRIVREDNO SLABIJIH
 • AKTIVNA ULOGA DRŽAVE
 • SOCIJALNA PRAVDA
 • SOLIDARNOST
 • SOCIJALNA PRAVDA
 • ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZDRAVSTEVENA ZAŠTITA OSNIVANJE FONDOVA
 • POSEBNA ZAŠTITA
 • DECA
 • TRUDNICE
 • MAJKE-PORODILJE
 • SAMOHRANI RODITELJI-DO SEDME GODINE
 • STARI
 • ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA
 • SVAKO DUŽAN DA ČUVA I POBOLJŠAVA ŽIVOTNU SREDINU
 • SVAKO IMA PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU I BLAGOVREMENO OBAVEŠTAVNJE O NJENOM STANJU
 • POSEBNA ODGOVORNOST REPUBLIKE,AUTONOMNE POKRAJINE I OPŠTINE
 • PRAVO NA OBRAZOVANJE
 • SVAKO IMA PRAVO DA SE OBRAZUJE
 • OSNOVNO – OBAVEZNO I BESPLATNO
 • SREDNJE – BESPLATNO
 • VISOKO – BESPLATNO ZA ZA USPEŠNE NADARENE UČENIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA
 • VISOKO DOSTUPNO SVIMA POD JEDNAKIM USLOVIMA
 • NEPOSREDNA PRIMENA
 • SVA PRAVA ZAJEMČENA USTAVOM NEPOSREDNO SE PRIMENJUJU
 • MOGU SE RAZRADITI ZAKONOM
 • TUMAČENJA NA OSNOVU MEĐUANRODNIH STANDARDA I PRAKSE MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA KOJE NADZIRU NJIHOVO SPROVOĐENJE
 • SVRHA
 • OČUVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA
 • SLOBODA I JEDNAKOST POJEDINACA
 • IZGRAĐIVANJE OTVORENOG DEMOKRATSKOG DRUŠTVA
 • ZAŠTITA NAČELA VLADAVINE PRAVA
 • OGRANIČENJA
 • ZAKONOM SE MOGU OGRANIČITI SAMO POD USTAVOM UTVRĐENIM USLOVIMA
 • DOSTIGNUTI NIVO NE MOŽE SE SMANJIVATI
 • DRŽAVNI ORGANI DUŽNI DA NE ZADIRU U SUŠTINU PRILIKOM OGRANIČAVANJA
 • USTAVNA OGRANIČENJA
 • LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MOGU SE OGRANIČITI KADA SE PROGLASI VANREDNO I RATNO STANJE
 • ODLUKU OODSTUPANJU OD USTAVOM GARANTOVANIH PRAVA DONOSI NARODNA SKUPŠTINA,VLADA, ODNOSNO PREDSEDNIK VLADE I PREDSEDNIK REPUBLIKE
 • TRAJANJE
 • 90 DANA +90 DANA
 • USTAVNA ODSTUPANJA
 • ODSTUPANJA SAMO U NEOPHODNOM OBIMU
 • ODSTUPANJA NE SMEJU DA DOVEDU DO RAZLIKOVANJA PO OSNOVU RASE, POLA, JEZIKA, VERE, NACIONALNE PRIPADNOSTI ILI DRUŠTVENOG POREKLA
 • USTAVNA ODSTUPANJA
 • NI U KOM SLUČAJU NISU DOZVOLJENA
 • DOSTOJANSTVO LIČNOSTI
 • PRAVO NA ŽIVOT
 • NEPOVREDIVOST INETGRITETA
 • ZABRANA ROPSTVA
 • POSTUPANJE PRI LIŠAVANJU LICA SLOBIODE
 • PRAVČNO SUĐENJE
 • PRAVNA SIGURNOST U KAŽNJAVANJU
 • PRAVNA LIČNOST
 • DRŽAVLJANSTVO
 • SLOBODAMISLI, VEROISPOVESTI ISAVESTI
 • PRIGOVOR SAVESTI
 • IZRAŽAVANJE NACIOANALNE PRIPADNOSTI
 • IZAZIVANJE RASNE,NACIONALNE, VERSKE MRŽNJE
 • PRAVO NA BRAK I RAVNOPRAVNOST SUPRUŽNIKA
 • SLOBODA ODLUČIVANJA O RAĐANJU
 • PRAVA DETETA
 • ZABRANA NASILNE ASIMILACIJE
 • ZAŠTITA
 • SUDSKA
 • PRAVO NA UKLANJANJE POSLEDICA
 • OBRAĆANJE MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
 • PREPOSTAVKE OSTVARIVANJA
 • NORMATIVNE
 • EKONOMSKE
 • DRUŠTVENE
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks