Samverkan

of 21

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
21 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet. Samverkan. Barn- och ungdomsperspektivet Samverkan Jämställdhet Omvärldsorientering Integration. Samverkan Vänersborg. Styrning och ledning samt organisation. Bakgrund. Barn- och ungdomsnämnd. Gymnasienämnd. Socialnämnd. Presidium.
Transcript
Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetetSamverkanBarn- och ungdomsperspektivetSamverkanJämställdhetOmvärldsorienteringIntegrationSamverkan VänersborgStyrning och ledning samt organisationBakgrundBarn- och ungdomsnämndGymnasienämndSocialnämndPresidiumPresidiumPresidiumKommunal samverkanMål och resursplanInriktningsmål - Förväntat resultatVerksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifikauppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans tillvarje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligtFN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskildtyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmågaatt forma sitt liv i samverkan med andra för att nå engod livskvalitet:Bakgrund
 • Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser tidigare
 • Färre självmord och minskat självskadebeteende bland barn och unga
 • Ökad skolnärvaro
 • Alla barn som får vård utom hemmet har tillgång till undervisning utifrån sina förutsättningar och behov
 • Information och rådgivning finns lätt tillgänglig på hemsidan
 • Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetenshöjande insatser
 • Utvecklad samverkan med föräldrar
 • Mål och resursplan
 • Familjeförskola
 • Familjecentral
 • Resursskola
 • ”FUSE”
 • Samordnande socialsekreterare
 • Internationellt arbete
 • Projekt - Modellområde
 • SamverkansområdenModellområdeBakgrundProjektledningStyrgruppKommunstyrelseSocialnämndBarn- och ungdomsnämndGymnasienämndHälso- och sjukvårdsnämnd (Beställarnämnd)NU-sjukvårdens styrelse (Utförare)Tjänstemän från kommunen och NU-sjukvårdenProcessledareProjektområden
 • Ökad skolnärvaro
 • Hemsida för unga
 • Förstärkt hembesök BVC
 • Primärvård för barn och unga med lindriga psykiska besvär
 • PSYNKPSYNKGemensam ledning och styrningSkolresultat och psykisk hälsaÖkad närvaroförskola - skola Tidig upptäcktSamverkan, kommun - regionElevhälsa 6 – 18 årSocialtjänstBUPUngdomsmottagningenVårdcentralernaFörsta linjen6 – 18 årOrganisation gemensam ledning och styrningKommun/Kunskapsförbundet VästRegionOrdf.Politisk styrgruppKommun/Kunskapsförbundet VästRegionOrdf.FC-gruppKommun/Kunskapsförbundet VästRegionFC/Ordf.LedningsgruppVerksamhetsgruppVerksamhetsgruppVerksamhetsgruppDeltagande parter i olika organ
 • Politisk styrgrupp
 • Förvaltningschefsgrupp
 • Ledningsgrupp
 • Verksamhetsgrupp(er)
 • Uppdrag/befogenheter
 • Styrgrupp
 • Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation. Ej beslutande. Följa utveckling.
 • Förvaltningschefsgrupp
 • Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen.
 • Ledningsgrupp
 • Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring.
 • Verksamhetsgrupp(er)
 • Samarbete på generell och individuell nivå för barn och ungaSamverkanSamverkan Vänersborg
 • Familjeförskola (Soc/Bun)
 • Samverkande socialsekreterare (Soc /Bun)
 • Internationellt arbete (Gy/Soc/Bun)
 • Resursteam
 • Drogförebyggande
 • Hälsopolitiska rådet (Region, Soc/Gy/Bun)
 • Familjecentral
 • Samverkansteam
 • Kultur
 • Projekt – Psynk
 • BRÅSamord-ningsförb.VÄSTBUSSamverkanRegional – kommunal samverkanVårdsamverkan FyrbodalVästbusRegional nivåDelregional nivåLokal nivåDelregionalt politisktsamrådsorganLedningsgruppHSL-frågor m.m.VårdsamverkanBarn och unga?NärsjukvårdsgrupperSamverkan VänersborgGöta ÄLy-So-MPsyk.St-TaUa-ODalsl.SamverkanPolitikens förväntningar, styrningVäldefinierade mötesforum Relevanta mätetal. Nedskrivna definitioner behövs. Avgränsningar för varje mötesforum. Uppföljning mot varje mål.Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp. Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg. Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i Vänersborg?Processplan Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting? Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi vilja att ni gjorde detta. Målen är realistiska och så här skall vi lösa det tillsammans.Vi är på väg in i ett nytt skede. Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre. Formalisera! Underskrifter behövs.Respektive organisation måste ta det i sin nämnd. Förväntningar behöver klargöras.Vilken hjälp vill vi ha av temaledarna?
 • Processhjälp
 • Forskningshjälp
 • Riktade seminarier
 • Omvärldsbevakning.
 • Kommunikation
 • SamverkanSamverkan4 180 000 träffar
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks