2559 project paradon

of 5

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
5 pages
0 downs
28 views
Share
Description
1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา…
Transcript
 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย ภาราดร บุญมี เลขที่ 18 ชั้น ม.6 ห้อง 10 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1 . นาย ภาราดร บุญมี เลขที่ 18 ชั้น ม.6/10 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Grains Gifts from Nature ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย ภาราดร บุญมี ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากปัจจุบัน เป็ นยุคที่มีมลภาวะต่างๆ ค่อยบั่นทอนร่างกายอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็ น การเผาขยะ ควันจากเขม่ารถยนต์ ก็คอยทาให้เราได้รับสารพิษเหล่านี้ เข้าไปในร่างกาย รวมทั้งพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของเรา เช่น การยกของหนัก การมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การนอนดึก ก็ทาให้ สุขภาพของเรา ย่าแย่ลงไปอีก เราจึงต้องหาสารอาหาร ที่มีประโยชน์สูงสุด เพื่อมา บารุงซ่อมแซมร่างกาย ซึ่ง “เหล่าธัญพืช” ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะทาให้เรากลับมามี สุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งได้อีก ใบโครงงานชิ้นนี้ จะเป็ นการอธิบาย ประโยชน์ต่างๆ ของธัญพืช และการเลือกทานธัญพืชที่เหมาะสม
 • 3. 3 วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ประโยชน์ของธัญพืชให้คนทั่วไปได้รับทราบ 2. ส่งเสริมให้คนไทยหันมารับประทานธัญพืชเพื่อสุขภาพที่ดี 3. เพื่อเป็นแนวทางแก่คนที่รักสุขภาพ และผู้ที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทา โครงงาน) ศึกษาข้อมูลประโยขน์ และการเลือกรับประทานธัญพืช โดยใช้ Internet จาก Website www.google.com ผ่าน Browser Google Chrome และนาเสนอ ผ่านโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 2016 บน PC และ iDevice หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) ธัญพืช คือพืชจาพวกหญ้าที่มนุษย์เพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด นั่นคือข้าว ประเภทต่างๆ มีการเพาะปลูกธัญพืชทั่วโลกมากกว่าผลผลิตทางเกษตรชนิดใดๆ และเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่มนุษย์มากที่สุด ในประเทศกาลังพัฒนาบาง ประเทศ ธัญพืชจะเป็ นอาหารหลักของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ในประเทศ พัฒนาแล้ว การบริโภคธัญพืชจะน้อยลง ส่วนใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วจะบริโภค ธัญพืชแปลงรูป คือ ขนมปังนั่นเอง ประโยชน์ของธัญพืช การที่เราควรใช้ ธัญพืช หรือเมล็ดพืชเต็มรูป เพื่อให้ได้พลังชีวิตทั้งหมด ของเมล็ดพืช หากธัญพืชถูกขัดสี บี้ หรือบด มันจะสูญเสียพลังในการงอก แป้ งที่แตกออกมา ไม่เพียงแต่เสียพลังชีวิต ของมัน แต่จะทาให้ธัญพืชถูกทาลายโดยการอ๊อกซิเดชั่นไขมันที่ดีที่เป็น ส่วนประกอบ ย้อนกลับไปเมื่อยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้เกิดภาวะขาด แคลนอาหาร ทาให้เนื้อ นม เนย ไข่ กลายเป็นของหายาก และมีราคาแพง ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องรับประทานข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์เป็นหลัก ปรากฏว่าช่วง นั้นชาวยุโรปเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก ข้าวเมืองหนาวทั้ง 2 ชนิดนี้มีสารแอนติออกซิเดนต์สูง จึงช่วยป้ องกันความเสื่อมและการถูกทาลายของ เซลล์ทั่วร่างกายอันเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เลือกหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ 2. สืบค้นข้อมูล และศึกษาข้อมูลผ่าน Internet ให้ละเอียด 3. รวบรวมข้อมูล หรือบทความที่น่าสนใจ มีประโยชน์ และ สามารถนาไป ต่อยอดได้ ลงบน Notepad และ Microsoft Word 4. นาข้อมูลที่สืบค้นไปปรึกษาอาจารย์ หรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน 5. คัดเลือกข้อมูล หรือบทความที่ได้ปรึกษากับอาจารย์ หรือผู้ที่มีคสามรู้ เฉพาะด้าน 6. เรียบเรียงข้อมูลที่จะนาไปทาโครงงาน 7. จัดทาโครงงาน
 • 4. 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์ที่มีสถานะ Online 2. เอกสารบทความต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานที่จะทา 3. Printer 4. ธัญพืชต่างๆ 5. ขวดโหล 6. รูปภาพประกอบ งบประมาณ ประมาณ 150-300 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช อบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล / / 3 จัดทาโครงร่างงาน / / / / 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน / / / / 5 ปรับปรุงทดสอบ / 6 การทา เอกสารรายงาน / / / 7 ประเมินผลงาน / / 8 นาเสนอโครงงาน / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คนไทยหันมารับประมานธัญพืชเพิ่มมากขึ้น 2. คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สถานที่ดาเนินการ 1. ตึกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2. ตึกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3. ห้างสรรพสินค้า Makro
 • 5. 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา แหล่งอ้างอิง 1. https://th.wikipedia.org/wiki/ธัญพืช
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks