Ala zidan

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
94 views
Share
Description
1. Ala ZidanMCE 3BFontysLeerarenopleidingBiologie 2. ã ik heb van 2006 tot 2009 op het cambreurcollegegezeten in dongen. van 2009 tot 2010 heb ik op de2College…
Transcript
 • 1. Ala ZidanMCE 3BFontysLeerarenopleidingBiologie
 • 2. • ik heb van 2006 tot 2009 op het cambreurcollegegezeten in dongen. van 2009 tot 2010 heb ik op de2College Wandelbos gezeten en mijn diploma vmboTL behaald.• van 2010 tot heden zit ik op de Rooi Pannen teTilburg opleiding Marketing Communicatie enEvenementen nivo 4.
 • 3. • na het behalen van mijn diploma wil ik graag de lerarenopleidingBiologie studeren op Fontys.ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik biologie erginterresant vind en ik vind het leuk om anderen iets te leren.de leraren opleiding biologie duurt 4 jaar en is voltijd.Toelatingseisen• - MBO niveau 4 diploma- HAVO diploma- VWO diploma- HBO bachelor diploma- WO bachelor diploma
 • 4. Hoe zet ik prezi op linkedin?
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks