Anestesia

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
119 views
Share
Description
1. ANESTESIA 2. ANESTESIA ● Ramon Llull medikuak asmatu zuen anestesia 13. mendean eta “VITRIOLO DULCE” deitu zion. ● 3. Anestesiaren asmatzailearen izena ez da…
Transcript
 • 1. ANESTESIA
 • 2. ANESTESIA ● Ramon Llull medikuak asmatu zuen anestesia 13. mendean eta “VITRIOLO DULCE” deitu zion. ●
 • 3. Anestesiaren asmatzailearen izena ez da inon aurkitu baina lehenengo erabili zuena Crawford long izan zen.
 • 4. Lehen anestesia naturatik zetorren, horietako batzuk marihuana edo opioa, eta droga horien bidez gaixoa lasitzen zuten.
 • 5. Lehengoa oraingoa
 • 6. Anestesia motak daude:epidurala, lokala eta jenerala.
 • 7. ● Espero dugu gustatu izana
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks