AVA 1 print

of 9

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
9 pages
0 downs
2 views
Share
Description
AVA 1 print
Tags
Transcript
  DISEDIAKAN OLEH : NATASHA AMIRA BINTI JAPIRIN  OBJEKTIF PELATIH-PETALIH MESTI BOLEH : 1.  JELASKAN DEFINISI AUTOCAD 2.  TERANGKAN KELEBIHAN AUTOCAD 3.  SENARAIKAN KELENGKAPAN DALAM AUTOCAD 4.  JELASKAN FUNGSI PERINTAH ( COMMAND ) DALAM PERISIAN AUTOCAD    Singkatan daripada perkataan “Computer Aided- Design”.   Bermaksud lukisan yang berbantu komputer.   Digunakan untuk menghasilkan rekabentuk yang lebih kompleks.  K ELEBIHAN A UTOCAD i. Pengubahsuaian bolehdilakukan denganmudah dan cepat.ii. Lukisan yang samaboleh disalin beberapa kali tanpa merosakkan kualitiimej.iii. Lukisan yang dibinaadalah lebih kemas dantepativ. Lukisan boleh diplotdengan cepat, yang berbezaskala dan warna . v. Lukisan boleh disimpandalam cakera keras ataucakera liut.   4 komponen perkakasan :  i.  Peranti masukan ii.  Peranti paparan iii.  Peranti keluaran iv.  Peranti pemprosesan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks