Bachat Gat Question and Answers

of 15

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
15 pages
0 downs
217 views
Share
Description
1. संकलन – ्वयंसस्दा फाऊं डेशन, मंबई 2. बचत गट – नहमी विचारल जाणार…
Transcript
 • 1. संकलन – ्वयंसस्दा फाऊं डेशन, मंबई
 • 2. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई बचत गट ्हणज नमक काय ? गटात ककती िद्य अिाित ? नंदणी कठ करािी ? शािकीय य जना क ण्या ? गटात ककती िद्य अिाित ? क णता ्यििाय करािा ? कजज कि समळिाि ? इ्यादी अनेक रशनांची जंरी जर तुम्ांस पडली असेल तर पुढे वाचा…
 • 3. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई र्तावना ्ियर जगार, बचतगट ि महहला िषमीकरण आदी विषयािर गली दहा िषे काम करताना एक ग ्ट रकषाजन जाणविल की बचत गट अि िा ्ियर जगार ि िातीि अगदी छ ट छ ट र्नाना तंड ्याि लागत, ि ्या िळी जर य ्य मागजदशजन समळाल नाही तर पढील मागजरम चकी्या हदशन भरकटत जात . ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई, अनक बचत गटा्या िपकाजत आली, ि्थच िकत्थळ िात्यान गगल ि इतर िचज इजीन ि पहह्या रमाकािर अि्यामळ दशभरातन ि विशषतः महारा्रातन ितत फ न ि इमल िर माहहती विचारली जायची. बहताशी र्नाच ्ि प अगदी िाध अित, ्यामळच ह ई-प्तक ििां्या माहहतीकररता म फत उपल्ध क न द्यात आल आह. ििजच र्नाची उ्तर या ई-प्तकात दण िभि नाही, मार ननिडक र्नाची उकल या ई-प््तकत कर्यात यत आह. आपल र्न ि रनतकरया swayamsiddhafoundation@gmail.com या इमल प््यािर पाठिा्यात. ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई
 • 4. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई ि्था पररचय ्वयंसस्दा फाऊं डेशन, मंबई ्वयंसस्दा फाऊं डेशन, मंबई, एक समाजिक सं्था असन ्वयंर िगार व बचतगटां्या सषमीकरणाचे काम सं्था कररत आहे. सन २००६ पासन स झाले्या ही म हहम अववरत स आहे. नवे बचतगटांची ननसमिती व अज्त्वात असले्या बचतगटांचे सषमीकरण हे सं्थेचे ्येय आहे. सं्थेची ्येय संषेप मधे खालील रकारे आहेत. नवीन बचतगटांची ननसमिती अज्त्वात असले्या बचतगटांचे सषमीकरण नवीन व अज्त्वात असले्या बचतगटांची सं्थेत नंदणी बचतगटां्या सम्यांचे ननराकरण करणे बचतगट म हहमेचे सषमीकरण करणे बचतगटांना ्वयंर िगार स कर्यास रेररत करणे ्वयंर िगार रसशषण आय जित करणे ्वयंसस्दा फाऊं डेशन ए २०३, आकार आके ड, सीगल सहकारी स सायटी, दादीशेठ र ड, मालाड पजचचम मंबई ४०००६४ फ न : ०२२-२८८१८४७४ / ९९२०९८७५१२ / ९९३०१४७१७९ ईमेल : swayamsiddhafoundation@gmail.com वेबसाईट : www.bachatgat.in
 • 5. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई ि्थचा मदर एनजीओ कायजरम किळ बचतगटाची ननसमजती ्हणज उद्यपती न्ह, तर बचतगटा्या मा्यमातन ्ियर जगार ननमाजण क न बचतगटातील िद्याना आ्थजक ्िात्य समळाि या कररता ्ियसि्दा फाऊडशन झटत आह. बचतगटामाफज त ्ियर जगाररत ह ्याकररता लागत त कशल मागजदशजन ि य ्यत िहकायज. त्ही मदर एनजीओ कायजरमात िहभागी ह ऊ शकता जर त्हाला निा गट ्थापन कराियाचा अिल, ककिा अ््त्िात अिल्या बचतगटाि िषम क न ्ियर जगार ननमाजण कराियाचा अिल ्ियसि्दा फाऊडशन आप्या िद्याना खालील ििा परवित:- ि्थच छत ्र उपल्ध कल जात आप्या गटाची रगतीि प षक िातािरण ननमाजण कल जात बचत गटातील अतगजत र्नािर त डगा ि मागजदशजन ितत ररणा, मागजदशजन ि रसशषण परविल जात िकटिमयी मदतीचा हात रसशषण िविधा ि क श्य विकािािर भर तम्या समराची ि मागजदशजकाची भसमका तमचा रनतननधी - तम्या ितीन रनतनन्ध्ि कल जात शा्र ्त प्दतीन गटा्या रगती मू्यमापन ्ियर जगार ि कर्यािाठी ररणा ि मागजदशजन
 • 6. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई ्ियसि्दा फाऊडशन आप्या िाटा्याची भसमका बजावित ि आप्या गटािाठी ि्लागाराच काम करत. ि्था बचतगटा्या अतगजत ्यिहार ि आ्थजक उलाढालीत ि्था ह्तषप कररत नाही. या कायजरमात िहभागी ह णा-या गटाकडून र्यक िद्याकडून २००/- मार िावषजक श्क घतल जात.: िपकज िाधा ्वयंसस्दा फाऊं डेशन ए २०३, आकार आके ड, िीगल िहकारी ि िायटी, दादीशठ र ड, मालाड प््चम मबई ४०००६४ फ न : ०२२-२८८१८४७४ / ९९२०९८७५१२ / ९९३०१४७१७९ ईमल : swayamsiddhafoundation@gmail.com web: www.bachatgat.in / www.bachatgat.org
 • 7. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई बच गट – नेहमी विचारले जा ारे रन १) बचत गट म्णजे काय ? सविसाधारण 10-20 ल कांचा / महहलांचा अन पचाररक समूह ्हणिे ्वयंसहा्यता बचत गट. ननजचचत ्व पाचे उहि्ट घेऊन ्व-इ्छेने एकर आले्या ल कांचा / महहलांचा समूह ्हणिे बचत गट. एकाच कारणासाठी गटातील ल कां्या उ्नती, ववकास व फाय्यासाठी एकररत आलेला समूह ्हणिे बचत गट ह य. र्येक सभासद समान र्कम, ठराववक कालावधीत बचत ्हणून एकर करतात व ्याचा उपय ग सभासदां्या आ्थिक गरिा भागवव्यासाठी ल कशाही मागािने करतात. ही क णतीही य िना अथवा रक्प नसून महहलांना व यवकांना संघहटत कर्यासाठी, ्यांना ववकासा्मक ्व पाचे सशषण दे्यासाठीचे मा्यम ह य. २) बचत गट कसा बनवावा ? पाय-या ?  रथम कायजषराची ननिड क न ्या कायजषरात जाऊन बचत गटाची िक्पना ्यि््थत ि ्प्टपण िमजािून दऊन गट ्थाप्याि र ्िाहहत कल जात.  गटाम्य िहभागी ह णा-या १० त २० इ्छक महहला / प षाचा गट तयार कला जात .  ििां्या िमतीन ि ई्या िळी िािजजननक हठकाणी बठक आय ्जत क न बचत गटाविषयी माहहती हदली जात.  बठकीत ििज िमतीन गटाला एक नाि द्यात यत ि गटाम्य जमा करािया्या बचतीची र्कम ठरविली जात.  गटा्या नाि बकत खात उघडल जात ि र्यक महह्याची जमा र्कम खा्यात जमा कर्यात यत.
 • 8. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई  गट ्थापनचा कालािधी ििजिाधारणपण 6 महहन गृहहत धरला आह. 6 महह्यानतर गटाची रतिारी (Grading) कर्यात यत.  शजारी राहणा-या महहला ककिा एकाच हठकाणी काम करणार 15 त 20 िहकारी बचत गट ्थापन क शकतात. ३. बचत गटात ककती सद्य असतात ? असावेत ? िामा्यतः बचत गटात १० त २० िद्य अितात, (मार लघसिचनाच बाबतीत ि अपग ्य्ती्या बाबतीत ०५ ्य्तीचा गट बनविला जात ). आपला गट ्थापन करताना गटाच अ्पकालीन ि दीघजकालील उहद्ट ठरिािीत. जर गटा्या मा्यमातून ्ियर जगार करायच नन््चत अिल तर गट श्यत १० िर मयाजहदत ठिािा. ४. गटाची नंदणी करणे आवशयक असते का ? बचत गटाची नंदणी करण बधनकारक नाही, मार जर गटा्या मा्यमातून काही शािकीय य जनच फायद ्यायच अितील तर नंदणी करािी. ५. गटाची नंदणी कु ठ्या सं्था करतात ? गटाची नंदणी शहरी भागात नगरपासलकत ि रामीण विभागात रामपचायत / पचायत िसमती कायाजलयात कली जात. ्ियििी ि्थाकड दखील बचतगट नंदविता यतात. बंका, नाबाडज, माविम इ्यादी ि्थादखील बचत गट नंदवितात.
 • 9. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई ६. बचत गटाचे रकार काय? बचत गटाची विभागणी भ ग सलक, सलग ि उ्प्ना्या आधारािर ह त, भ ग सलक ृ््या रामीण ि शहरी बचत गट अिा रकार अित , तर महहला ि प ष बचत गट ि दारर्य रष खालील ि दारर्यरषिरील बचत गट इ्यादी रकार अितात. ७. मह्ला व पुुष असा समर बचत गट बनवायचा का? बचत गट समर निािा, बचत गट महहलाचा ककिा प षाचा अिाच अिािा, समर बचत गटामध प षाच िचज्ि अित ्यामळ समर बचत गट निािा. ८. एका घरातून एकापेषा अधिक सद्य असू शकतात का? एका घरातून किळ एक िद्य बचत गटात अिािा. एका पषा अ्धक िद्य निाित. ९. बचतगटांमाफफ त ्यवसाय करता येतो का? ह , बचतगटामाफज त ्यििाय करता यत , मार, ्या कररता महहलाम्य ्यििानयकाची मानसिकता जविण ननतात गरजच अित, ्याना ्यििानयकतच मलभत धड दण ि त गण ्यानी अगीकारन मह््िाच अित. आज अनक बचतगट आहत ज यश्िीरर्या आपला उ्य ग्यििाय करतात. शािन दखील बचतगटाना ्यििाय ि कर्यािाठी र ्िाहन दत.
 • 10. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई १०. व्तुंचे माके हटंग कसं करायचं ? माके हटग एक तर आह, जाहहरातीिाठी बचतगटाकड पि नितात, ्यामळ निनिीन मागाजन ि माके हटग्या नावि्यपणज प्दती अिलबून ि्था महहलाना माके हटग कर्याि मदत करत. ११. बचत गटांचे फायदे काय ? o िघटन बळ िाढत o काटकिरीची ििय लागत. o अडीअडचणी्या िळि तातडी्या गरजा भागवि्यािाठी o पर्पर िहकायज ि वि्िाि ननमाजण ह त . o महहला घराबाहर पडून ्याना निीन बाबी सशक्याची िधी समळत, ्िािलबी ह तात. १२. बचत गटासाठी शासना्या योजना व फायदे.  रामीण भागातील दारररय रषखालील ्य्ती्या बचत गटाि रामविकाि विभागा्या राम ्िर जगार य जनत रक्प िचालक, ्ज्हा रामीण विकाि यरणा ि गट विकाि अ्धकारी, (पचायत िसमती) याचकडून ्ियर जगारािाठी .10,000/- अनदान हदल जात ि ्यािर बंककडून .15,000/- कजज अि एकू ण .25,000/- खळत भाडिल हदल जात.  शहरी भागातील ्य्ती्या बचत गटाि आय्त तथा िचालक, महानगरपासलका रशािन या्या ििणज जयती शहरी र जगार य जनत उपाय्त, महानगरपासलका ि म्या्धकारी, नगरपासलका याचकडून ्ियर जगारािाठी .1.25 लाख (50%) अनदान हदल जात ि उिजररत 50% र्कम . 1.25 लाख रा्रीयकृ त बकमाफज त कजज पान समळत.
 • 11. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई  शहरी भागातील दारररय रषखालील लाभाथयाजि आय्त तथा िचालक, महानगरपासलका रशािन या्या ििणज जयती शहरी र जगार य जनत उपाय्त, महानगरपासलका ि म्या्धकारी, नगरपासलका याचकडून ्ियर जगारािाठी 15% परत कमाल . 7500/- इतक अनदान शािनाकडून हदल जात. ह अनदान रा्रीयकृ त बंककडील जा्तीत जा्त कजज . 50,000/- िर हदल जात.  रा्रीयकृ त बंका गटा्या बचती्या रमाणािर 1:2 त 1:4 या रमाणात टपपयाटपपयान गटाि कजज दतात.  िहकारी बंका बचत गटा्या बचती्या रमाणात ्हणजच 1:1 त 1:4 या रमाणात ्यििायािाठी कजज दतात.  ्टट बंक ऑफ इडडया बचत गटातील िद्याला घरबाधणीिाठी . 50,000/- ि भखड खरदीिाठी . 25,000/- कजज 7.75 % ्याजदरान दत. १३ बचत गटां्या ककती बठका ्या्यात ? बचत गटाची बंक्या ननयमारमाण दर महहना एक बठक अिण गरजची अित, मार जर त्हाला तमचा गट अ्धक िषम बनिायचा अिल ि ्यामागे ्ियर जगार करायचा अिल तर तमचा गट घट जायला हिा, एकी िाढायला हिी, विचाराच आदानरदान ्हाि, ्यािाठी महह्यातून ककमान ३ ककिा ४ िळि भटाि, आ्थजक ्यिहार एकाच बठकीत कराि मार इतर बठकीचा िापर गटा्या ििांगीण विकािािाठी भरिा्यात. १४. बचत गटांसाठी लागणारी ह्शेबाची व इतर पु्तके कु ठली ? िद्य रिश प््तका, उप््थती िही, र ख प््तका, िामा्य खातिही, बचत खात िही, कर्ज खातिही, िय््तक खातप््तका, पािती प््तका, मालम्ता नंद र्ज्टर, इनतिृ्त र्ज्टर इ.
 • 12. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई १५. बचत गटांमिे कोण कोणती पदे आवशयक असतात? बचत गटात िामा्यतः अ्यष, ि्चि ि ख्जनदार ही तीन पद आि्यक अितात, मार काही गट उपा्यष, िह ि्चि, िह ख्जनदार, ि्लागार आदी पद दखील ननमाजण करतात. १६. बंके तील खाते पदाधिका-यां्या नावावर असते, वय्ततक की गटा्या नावावर? बंकतील खात ह किळ बचत गटा्या नािािर अित. १७. आमचा बचत गट ्यवसायरत आ्े, तर अ्य ्यवसायांरमाणे आम्ाला देखील सवफ टॅतसेस (कर) भरावे लागतील काय? ह य, ज्हा तमचा गट उ्य गरत ह त , त्हा त्ही उ्य जक अिता, त्हा ििज रकारच कर त्हाला दखील भराि लागतात, तम्या गटाचा जर ्यििाय म ्या ्ि पात ह त अिल तर य ्य आ्थजक ि्लागाराचा ि्ला घऊनच ननणजय ्यािा. १८. आम्ाला ्यवसाय करायचा आ्े, कोणता ्यवसाय करावा? ्यििाय हा कधीही कणाला विचा न क नय, तम्या गटाची षमता पहा, ििज गटाि बत चचाज करा ि चार पाच ्यििाय ननिडा ि ्यातून ििांना आिडल तच षर ननिडा. १९. ्यवसाय कसा करावा? िर िा्गत्यारमाण एकदा त्ही तमच षर ननिडल की ्या षराची पणज माहहती समळिा, य ्य रसशषण समळिा, ि्तू बनिायचा िराि करा ि मगच उ्पादन करा.
 • 13. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई २० ्यवसाय कु ठे नंदवावा? तमचा ्यििाय जर मबईत नंदिायचा अिल तर चनाभटी यथ अिणा-या उ्य ग िहिचालका्या कायाजलयात ई.एम. पाटज १ ि २ भ न नंदिािा. तमचा गट जर ्ज््या्या हठकाणी अिल तर ्ज््यातील ्ज्हा उ्य ग कं रात नंदिािा. २१. कोण कोणते ्यवसाय बचत गटा्या मागाफने करता येतात ? बचत गटान क णता एक विसश्ट ्यििाय क नय अि बधन नाही. मार ज ्यििाय आपण क इ्््छता ्याचा पूणज अ्याि करा. २२. पदाधिका-यांनी ककती वषे पदावर र्ावे? आदशज बचत गटात श्यत दर िषी पद बदलल जात, अि क्यान ििांचा िहभाग लाभत ि गटातील ल कशाही ृढ ह त २३ बचत गटातात दरम्ा ककती ्याजदर आकारावा? बचत गटात दर महा २ ट्क इतक ्याज िामा्यतः आकारल जात. २४ बचत गट मिेच सोडता येतो का ? ककं वा एखा्या सद्याचा मृ्यू झाला तर? या ििज श्यताचा विचार क नच बचत गट ्थापन करताना ननयम कराित. २५ बचत गट का बनवावा? किळ शािकीय य जनाचा लाभ ्यािा इत्या िकीणज हतून बचत गट बनिू नय, तर बचत गटा्या मागाजन ्ियर जगार क न ्ियसि्द ्हाि ह उहद्ट र्यकान िम र ठिाि ि कृ तीशील ्हाि.
 • 14. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई बचत गटांबाबत अधिक सखोल माह्ती समळवव्यासाठी आमची खालील ई-पु्तके समळवा. बचत गट - बचतीपािन ्ियपतीपयंत बचत गट गाईड उ्य जक ्हा Bachat Gat - From SHG to Self Reliance (English e-Book) ्ी ई-पु्तके http://bachatgat.in/ebooks.html येथे उपल्ि बचत गटाि - विविध अजज, मिद ि ठराि
 • 15. बचत गट – नहमी विचारल जाणार र्न ्ियसि्दा फाऊडशन, मबई
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks