BAZELE MANGEMENTULUI

of 16

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
16 pages
0 downs
0 views
Share
Description
BAZELE MANGEMENTULUI
Tags
Transcript
   BAZELE MANGEMENTULUI  Curs 5    FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII  FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII  Într-o întreprindere se desfăşoară un ansamblu de activităţi. Acestea pot fi grupate în cinci funcţiuni:   cercetare-dezvoltare   producţie   comercială   financiar-contabilă   resurse umane (personal).  Funcţiunea cercetare-dezvoltare Funcţiunea de cercetare-dezvoltare poate fi desemnată ca ansamblul activităţilor desfăşurate în organizaţie prin care se concepe şi se implementează progresul ştiinţifico-tehnic în toate  procesele din organizaţie.  În cadrul activităţilor acestei funcţiuni se elaborează proiectele, strategiile politicile întreprinderii, se concretizează planurile şi prognozele, se defalcă pe perioade şi pe principalele subdiviziuni organizatorice, se urmăreşte realizarea lor.De asemenea, în cadrul acestei activităţi se include ansamblul cercetărilor cu caracter tehnic efectuate în cadrul întreprinderii, precum şi cele cu caracter organizatoric.  Funcţiunea cercetare-dezvoltare-Atribuţii  elaborarea prognozelor proiectului, strategiei de ansamblu şi pedomenii, proiectul politicii de ansamblu şi pe domenii;  urmărirea îndeplinirii prevederilor strategiei şi politicilor;  organizarea evidenţei capacităţilor de producţie;  elaborarea proiectelor strategiei şi politicii de cercetare-dezvoltare;  elaborarea de studii, cercetări, documentaţii pentru înlocuirea şi perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie;  aplicarea în producţie a rezultatelor studiilor şi cercetărilor;  informarea şi documentarea tehnico-ştiinţifică în organizaţie;   stabilirea propunerilor de măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării proprii.  Funcţiunea de producţie  Această funcţiune poate fi definită ca ansamblul proceselor de muncă din cadrul întreprinderii prin care se transformă obiectele muncii în produse finite, semifabricate şi servicii şi se creează nemijlocit condiţiile tehnico-materiale, organizatorice şi de deservire necesare desfăşurării fabricaţiei în bune condiţii  .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks