Bc2

of 11

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
11 pages
0 downs
9 views
Share
Description
1. Báo Cáo Tuần 2 : Cơ Chế Định Tuyến Tĩnh Static Route Đề tài: Nghiên Cứu Các Cơ Chế Routing Của Cisco Mô Phỏng Trên Nền GNS3 Giảng…
Transcript
 • 1. Báo Cáo Tuần 2 : Cơ Chế Định Tuyến Tĩnh Static Route Đề tài: Nghiên Cứu Các Cơ Chế Routing Của Cisco Mô Phỏng Trên Nền GNS3 Giảng viên hướng dẫn: Võ Đỗ Thắng Sinh viên thực tập: Phạm Văn Nam
 • 2. NỘI DUNG BÁO CÁO TUẦN 2 1. Khái niệm định tuyến 2. Cơ chế định tuyến tĩnh : Static route 3. Thực hiện Static route mô phỏng trên GNS3
 • 3. 1. Định Tuyến (tt) Khái niệm:  Định tuyến là quá trình mà router thực hiện để chuyển đổi dữ liệu tới mạng đích. Tất cả router dọc theo đường đi đều dựa vào địa chỉ IP đích của gói dữ liệu để chuyển gói theo đúng hướng đến đích cuối cùng.
 • 4. 1. Định Tuyến Phân loại định tuyến:  Static route : kỹ thuật mà người quản trị phải tự khai báo các route trên các router. Kỹ thuật này đơn giản, dễ thực hiện, ít hao tốn tài nguyên mạng và CPU xử lý trên router.  Dynamic route : các router sẽ trao đổi thông tin định tuyến với nhau. Từ thông tin nhận được, mỗi router sẽ thực hiện tính toán định tuyến từ đó xây dựng bảng định tuyến gồm các đường đi tối ưu nhất đến mọi điểm trong hệ thống mạng.
 • 5. 1. Định Tuyến (tt) Yêu cầu khi định tuyến:  Khi lựa chọn một giao thức định tuyến, người quảng trị mạng cần cân nhắc một số yếu tố như: • Độ lớn của hệ thống mạng • Băng thông các đường truyền • Loại, phiên bản cũng như khả năng của router
 • 6. 2. Định Tuyến Tĩnh Khái niệm: Định tuyến tĩnh là một quá trình mà người quản trị mạng phải tự cấu hình các thông tin đến các mạng trong router. Đặc điểm của định tuyến tĩnh: Các thông tin về đường đi phải do người quản trị mạng nhập cho router. Khi cấu trúc mạng có bất kỳ thay đổi nào thì chính người quản trị mạng phải xóa hoặc thêm các thông tin về đường đi cho router.
 • 7. 2. Định Tuyến Tĩnh Phân loại :  Standard static route  Default static route  Summary static route  Floating static route
 • 8. 2. Định Tuyến Tĩnh Hoạt động của định tuyến tĩnh:  Có thể chia làm 3 bước: • Người quản trị mạng cấu hình các đường cố định cho router • Router cài đặt các đường đi này vào bảng định tuyến • Gói dữ liệu được định tuyến theo các đường cố định này
 • 9. • Cú pháp câu lệnh cấu hình (Standard static route) oRouter(config)#ip route <destination-network> <subnet- mask> • <address | interface> • - Destination-network: địa chỉ mạng cần tới đích.. • - Subnet-mask: là subnet-mask của destination- network • - Address: địa chỉ IP của cổng trên router hang xóm mà gói tin sẽ đi vào. • - Interface: cổng của router mà gói tin sẽ đi ra. • 9
 • 10. 3. Thực Hiện Static Route Trên GNS3 Mô Phỏng Mô Hình Mạng Theo Cơ Chế Static Route Trên GNS3
 • 11. •Điện thoại: 094 320 00 88 - 094 323 00 99-(08)38244041-(08)22103801 - Website: http://athena.edu.vn - http://athena.com. vn -E- mail : support@athena.edu.vn - tuvan@athena.e du.vn -Facebook : http://facebook.com/trungtamathena
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks