Bc4

of 9

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
9 pages
0 downs
15 views
Share
Description
1. Báo Cáo Thực Tập Tuần 4 : Nghiên Cứu Cơ Chế Định Tuyến OSPF Đề Tài : Nghiên Cứu Cơ Chế Routing Của Cisco Mô Phỏng Trên Nền GNS3…
Transcript
 • 1. Báo Cáo Thực Tập Tuần 4 : Nghiên Cứu Cơ Chế Định Tuyến OSPF Đề Tài : Nghiên Cứu Cơ Chế Routing Của Cisco Mô Phỏng Trên Nền GNS3 Giảng Viên Hướng Dẫn: Võ Đỗ Thắng Sinh Viên Thực Tập : Phạm Văn Nam
 • 2. 1. Giao thức định tuyến OSPF 2. Mô phỏng cơ chế định tuyến OSPF trên GNS3 NỘI DUNG BÁO CÁO TUẦN 4
 • 3. 1. Giao Thức Định Tuyến OSPF  Giới thiệu OSPF ( Open Shortest Path First ) - Là giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết. - Được định nghĩa trong RFC 2328. - Sử dụng thuật toán SPF ( sử dụng băng thông của interface ) để tính toán chọn đường đi tốt nhất. - Chỉ cập nhật khi cấu trúc mạng có sự thay đổi.  Hội tụ nhanh hơn RIP, có khả năng mở rộng, phù hợp với các hệ thống mạng hiện đại
 • 4. 1. Giao Thức Định Tuyến OSPF (tt)  Cơ chế hoạt động OSPF - Mỗi router OSPF thu thập và quảng bá các trạng thái đường liên kết mà nó nhận nhận được các router hàng xóm đơn vùng hoặc đa vùng. - Mỗi router sử dụng thuật toán SPF để tính toán các “cost” (chi phí) và lựa chọn đường đi tốt nhất đến mạng đích bằng các đường có cost nhỏ nhất. - Trong 1 mạng, các router OSPF sẽ bầu chọn 1 router đại diện DR (Designated Router) và 1 router dự phòng BDR (Backup Designal Router) để : + Làm điểm tập trung thông tin định tuyến + Tránh loop, bão broadcast trong mạng
 • 5. 1. Giao Thức Định Tuyến OSPF (tt)  Cấu hình định tuyến cơ bản OSPF Router(config)#router ospf process-id Router(config-router)#network network-address wildcard-mask area area-id - Trong đó : + process-id : chỉ số xác định tiến trình định tuyến trên router OSPF ( phải giống nhau giữa các router trong 1 mạng ) + network-address : địa chỉ của đường mạng kết nối trực tiếp với router đang cấu hình + wildcard-mask : xác định chuỗi địa chỉ host nằm trong mạng khai báo. ( 255.255.255.255 – Network_mask ) + area-id : xác định quy ước vùng của router trong mạng
 • 6. 1. Giao Thức Định Tuyến OSPF (tt)  Cấu hình định tuyến OSPF : - Khóa các interface truyền thông tin định tuyến : Router(config-router)#passive interface-number - Quảng bá đường Default static route : Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface|next-hop address) Router(config-router)#default-information originate
 • 7. 1. Giao Thức Định Tuyến OSPF (tt) Kiểm tra cấu hình định tuyến : show ip route show ip neighbor show ip ospf show ip protocol v..v..
 • 8. 2. Mô Phỏng Cơ Chế Định Tuyến OSPF Trên GNS3
 • 9. •Điện thoại: 094 320 00 88 - 094 323 00 99-(08)38244041-(08)22103801 -Website: http://athena.edu.vn - http://athena.com.vn -E-mail : support@athena.edu.vn - tuvan@athena.edu.vn -Facebook : http://facebook.com/trungtamathena
 • Advertisements
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks