Irratia

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
72 views
Share
Description
1. IRRATIA!! 2. ● Irratia Guglielmo Marconik asmatu zuen XIX. mendearen bukaeran.Irratia sortzeko, lehenik, onda elektromaknetikoen aurkikuntza egin zuten. 3. Guglielmo…
Transcript
 • 1. IRRATIA!!
 • 2. ● Irratia Guglielmo Marconik asmatu zuen XIX. mendearen bukaeran.Irratia sortzeko, lehenik, onda elektromaknetikoen aurkikuntza egin zuten.
 • 3. Guglielmo Marconi 1874ko apirilak 25ean jaio zen Bolonian eta 1937ko uztailak 20an hil zen Roman.
 • 4. Ingeniero elektrikoa, empresaburua eta Italiako asmatzailea izan zen.Italiako lendakaria ere izan zen eta Victor Manuel III. Italiako erregeak markes izendatu zuen.
 • 5. Irratiaz gain antena ere asmatu zuen.
 • 6. Irratiak notiziak, musika... entzuteko balio du.
 • Advertisements
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks