<p.a> Kecekapan pengurus (SOW CHAN WENG 6PLAc)

of 10

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
10 pages
0 downs
25 views
Share
Description
1. TAJUK : Untuk menangani cabaran globalisasi dan persaingan, setiap pengurus perlu memiliki kecekapan. Bincangkan Disediakan oleh : SOW CHAN WENG(6PLAc)) Bahagian C :…
Transcript
 • 1. TAJUK : Untuk menangani cabaran globalisasi dan persaingan, setiap pengurus perlu memiliki kecekapan. Bincangkan Disediakan oleh : SOW CHAN WENG(6PLAc)) Bahagian C : Soalan 03
 • 2. Pendahuluan : Pengurus adalah pihak yang merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal semua ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan.
 • 3. Isi-isi O Visi masa depan yang jelas O Kemahiran dalam perundangan O Kemahiran berkomunikasi O Mengenalkan undang-undang global O Pemikiran yang kretif dan inovatif
 • 4. Isi Pertama : Visi masa depan yang jelas  Mempunyai pandangan masa depan yg. jelas dan mempunyai rajah pemikiran yg. tetap.  Hal ini kerana ia adalah satu cara yg. boleh menghalang pengurus pilih pilihan yg. ralat dan akan menjejaskan masa depan seperti, keterbiaran kerjanya.  Cth. Mempunyai visi masa depan utk. mencapai sesuatu kejayaan yg. gemilang
 • 5. Isi Kedua : kemahiran dalam perundangan Boleh perundangan dgn. cara yg. tepat dan mahir, supaya semua masalah semasa pekerja dpt. dijelaskan dgn. secara langsung. Cth. Pengurusan staf melibatkan perancangan sumber manusia, orientasi latihan, program keselamatan & program kebajikan.
 • 6. Isi Ketiga : Kemahiran Berkomunikasi O
 • 7. Isi Keempat : Mengenalkan Undang-undang Global
 • 8. Isi Kelima : Pemikiran yang Kretif, Flexible dan Berinovasi  Utk. mengelakan berlaku salah faham antara satu sama lain dan ia juga adalah satu cara utk. menyelesaikan masalah mental yg. susah. Seperti, tekanan dr. keluarga, segi kewangan, sosial, dan sebagainya supaya kita tdk. tersalah buat perkara yg. negatif.  Dgn. cara berikut :- • para pengurus perlu bersedia menerima komen di atas keputusan atau dinilai keputusn yg. diberi. • Dgn. menggunakan “THE PERRY JOHNSON METHOD” sebagai basic iaitu menyusun masalah dgn. mengikut keutamaan dan memilihnya.
 • 9. Kesimpulan : Secara keseluruhannya, pengurus memerlukan gabungan pengetahuan linguistik, kejuruteraan dan pemasaran yang tidak mudah diperolehi.
 • 10. Disediakan oleh : SOW CHAN Bahagian C : Soalan 03
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks