Marketing plan tianDe cz

of 28

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
28 pages
0 downs
139 views
Share
Description
1. Jednotný systém stimulace prodeje TianDe Marketing vítěze  Systém úspěšného podnikání  3 strategie úspěchu  Diamantový fond!  Pojmy a…
Transcript
 • 1. Jednotný systém stimulace prodeje TianDe Marketing vítěze  Systém úspěšného podnikání  3 strategie úspěchu  Diamantový fond!  Pojmy a termíny
 • 2. Distributor: fyzická nebo právnická osoba, která získala registrační číslo od Držitele práv TianDe prostřednictvím Servisních nebo Dealerských center, uzavřela agentskou smlouvu s Atestovaným centrem TianDe a pracuje v souladu s platnými právními předpisy a Etickým kodexem TianDe. Distributorské číslo (ID): číslo počítačové evidence, které se přiděluje Distri- butorovi při registraci v Informačním centru Držitele právTianDe. Každý Distributor může mít jen jedno Distributorské číslo. Informační sponzor (Sponzor): Distributor, který osobně získal dalšího Dis- tributora a je jeho informačním Sponzorem. Struktura: všichni Distributoři Sponzora do poslední úrovně, nacházející se v hierarchické posloupnosti. Distributoři 1. úrovně tvoří spolu s jejich organizacemi větve vaší organizace. Počet větví vaší organizace odpovídá počtu Distributorů vaší 1. úrovně. Individuální objem (IO): nákupy, které Distributor uskutečnil osobně bě- hem měsíce. Zohledňuje se při přidělení statusu a připsání Bonusové slevy. Mě- síční ukazatel. Strukturní objem (SO):součet vašeho IO a IO všech Distributorů vaší struktury nezávisle na generacích, k nimž patří Měsíční ukazatel. Generace (Úroveň): pozice Distributora ve struktuře z pohledu Sponzora. Dis- tributor, pro něhož je jiný Distributor informačním Sponzorem, je pokládán za jeho první generaci. Stejně tak za Distributora druhé generace je považován Distributor, jehož informačním Sponzorem je Distributor první generace atd. Zúčtovací období: kalendářní měsíc. Minimální individuální objem (MIO): individuální objem Distributora, který umožňuje získávat Bonusovou slevu za strukturní objemy jeho Distributo- rů. MIO = 40 B. Aktivní Distributor (AD): člověk, který splňuje požadavky minimálního Indi- viduálního Objemu. Bod (B): smluvená jednotka, určená k měření ceny zboží, za kterou se připisuje Bonusová sleva. Kvalifikační měsíc: zúčtovací měsíc, ve kterém Distributor splňuje požadavky kvalifikace pro kategorii. Kategorie (status): ukazatel kariérového růstu Distributora. Kategorie: VIP klient, Stážista, Školitel, Partner, Mistr, Manažer, Ředitel, Stříbrný ředitel, Zlatý ředitel, Perlový ředitel, Rubínový ředitel, Safírový ředitel, Smaragdový ředitel, Briliantový ředitel. Bonusová sleva (BS): měsíční odměna, kterou získává Aktivní Distributor v souladu s Jednotným systémem stimulace prodeje. Může být vyplácena formou odměny agenta nebo zprostředkovatele. Plně využívat předností Jednotného sys- tému stimulace prodeje (Marketingového plánu TianDe) můžete, pokud máte sta- tus subjektu podnikatelské činnosti. Jestliže jste pouze spotřebitel produkce, vaše výhoda se omezuje na možnost získávat produkci se slevou, Bonusová sleva je pak zohledněna v ceně produkce. Bonus Ředitele: připisuje se Distributorům v kategorii Ředitel a výše. Distributorská cena: cena produkce, za kterou ji kupují Distributoři nezávisle na jejich kategorii. Maloobchodní cena:cena produkce, doporučená Držitelem právTianDe a do- hodnutá se společníky podnikatelského sdružení pro účely další realizace produk- ce. Dodatečná přirážka k Distributorské ceně činí 54%. Je to pevná cena, stanovená pro spotřebitele. Regionální přirážka: podnikatelské sdružení TianDe se přidržuje politiky jed- notné ceny. V  případě územní vzdálenosti a komplikované dopravy produkce, Držitel práv TianDe má právo doporučit, o jaké procento lze navýšit maloobchodní cenu. Online-office:personální webová kancelář Distributora, ve které se odráží práce (IO, SO, kategorie) každého Distributora jeho struktury. http://my.tiande.ru/my Pojmy a termíny
 • 3. Obsah: „„ Pojmy a termíny /2 „„ Obecná ustanovení /4 „„ Strategie Konzultant pro krásu a zdraví /5 „„ Strategie Profesionální růst /6 „„ Strategie Hvězdný marketing /9 „„ Diamantový fond /11 „„ Příklady výpočtů BS /13 „„ Převod bodů na valuty jednotlivých zemí /26
 • 4. Systém úspěšného podnikání 3 strategie úspěchu! „ Originální marketingový plán společnosti je přesně vyváženým finančním schématem spolupráce nejen Distributora s ostatními společníky podnikatelského sdružení TianDe, ale také se schématem vzájemné podpory Sponzora a jeho organizace, což je pro produktivní práci to nejdůležitější. „ Především se jedná o podmínky zahájení podnikání. Vám stačí získat startovací sadu Distri­ butora, v níž naleznete veškeré potřebné materiály pro profesionální organizaci podnikání. „ Servisní a dealerská centra TianDe nabízejí Distributorům pevné velkoobchodní a maloob­ chodní ceny, což vytváří stejné podmínky pro práci všech Distributorů. „ Měsíční individuální objem produkce nepřesahuje minimální potřeby dvou­ nebo tříčlen­ né rodiny. „ Odměna za vedení víceúrovňové organizace – infiniti­bonus – je kalkulována takovým způsobem, aby se Lídr snažil rozvíjet svou organizaci do hloubky a získávat odměnu ze všech úrovní své struktury. „ Pozorně si přečtěte každé slovo marketingového plánu a zužitkujte je k vytváření své šťast­ né budoucnosti spolu s tisíci skvělých lidí, kteří s obchodními společníky TianDe spolupra­ cují! 4
 • 5. Vaše možnosti „„ Nakupujete produkci za Distributorské ceny. „„ Získáváte příjem z maloobchodního prodeje 54%. „„ Bonusová sleva za IO ≥ 100 B činí 5% až 37%. Kalkulace Nakoupili jste produkci v Servisním centru TianDe za Distributorské ceny celkem na 100 eur. Doporučená přirážka na zboží činí 54%. 100 eur + 54% = 154 eur. Váš zisk z maloobchod­ ního prodeje činí 54 eur. (154 eur – 100 eur = 54 eur). Vzorec úspěchu TianDe: 5:1= 6:100. Pět volání = jeden klient. Šest klientů = 100 bodů. Konzultant pro krásu a zdraví Vaše Bonusová sleva (BS) Pokud bodová cena produkce, kterou jste získali během zúčtovacího období, činí 100 bodů, získáváte Bonusovou slevu 5% (100 B x 5% = 5 B). Pokud bodová cena produkce, kterou jste získali, činí 500 bodů, dostá­ váte Bonusovou slevu 10% (500 B x 10% = 50 B)*. *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. 1. strategie 5
 • 6. 2. strategie Profesionální růst Vaše možnosti „„ Nakupujete produkci za Distri­ butorské ceny. „„ Zisk z maloobchodního prode­ je bude činit 54%. „„ Bonusová sleva za IO ≥ 100 B činí 5% až 37%. „„ Bonusová sleva za SO vašich Distributorů činí 5% až 37%. „„ Bonus Ředitele. Kategorie Minim. IO/B IO*, B SO, B Bonusová sleva Bonus Ředitele Počet Ředitelů v první úrovni Konzultant < 40 – – 0% – – VIP klient 40 100 100 5% – – Stážista 40 100 500 10% – – Školitel 40 100 1000 15% – – Partner 40 100 2500 19% – – Mistr 40 100 5000 24% – – Manažer 40 100 7500 27% – – Ředitel 40 100 10 000 30% 5% z 5 úrovní Ř** – Stříbrný ředitel 40 100 15 000 31% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ – Zlatý ředitel 40 100 25 000 32% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ – Perlový ředitel 40 100 50 000 33% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ, PŘ – Rubínový ředitel 40 100 100 000 34% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ, PŘ, RŘ – Safírový ředitel 40 100 300 000 35% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ, PŘ, RŘ, SafŘ – Smaragdový ředitel 40 100 600 000 36% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ, PŘ, RŘ, SafŘ, SmŘ – Briliantový ředitel 40 100 900 000 37% 5% z 5 úrovní Ř, SŘ, ZŘ, PŘ, RŘ, SafŘ, SmŘ, BŘ 4 RŘ*** * Bonusová sleva za IO se připisuje v případě, že IO ≥ 100 B ** 5% z IO Ř (Ředitele), 5% z první úrovně struktury Ř, 5% z druhé úrovně struktury Ř, 5% z třetí úrovně struktury Ř, 5% z čtvrté úrovně struktury Ř. Výpo­ čet pro další kategorie je obdobný jako v tomto příkladu. *** 1 Rubínový ředitel = 2 Perloví ředi­ telé = 4 Zlatí ředitelé Tabulka 1. Bonusové slevy (BS) 6
 • 7. Kategorie BS Kon VIP St Šk Pa Mi Ma Ř SŘ ZŘ PŘ RŘ SafŘ SmŘ BŘ Konzultant (Kon) 0% ----- VIP klient (VIP) 5% 5% ----- Stážista (St) 10% 10% 5% ----- Školitel (Šk) 15% 15% 10% 5% ----- Partner (Pa) 19% 19% 14% 9% 4% ----- Mistr (Mi) 24% 24% 19% 14% 9% 5% ----- Manažer (Ma) 27% 27% 22% 17% 12% 8% 3% ----- Ředitel (Ř) 30% 30% 25% 20% 15% 11% 6% 3% * Stříbrný ředitel (SŘ) 31% 31% 26% 21% 16% 12% 7% 4% 1% * Zlatý ředitel (ZŘ) 32% 32% 27% 22% 17% 13% 8% 5% 2% 1% * Perlový ředitel (PŘ) 33% 33% 28% 23% 18% 14% 9% 6% 3% 2% 1% * Rubínový ředitel (RŘ) 34% 34% 29% 24% 19% 15% 10% 7% 4% 3% 2% 1% * Safírový ředitel (SafŘ) 35% 35% 30% 25% 20% 16% 11% 8% 5% 4% 3% 2% 1% * Smaragdový ředitel (SmŘ) 36% 36% 31% 26% 21% 17% 12% 9% 6% 5% 4% 3% 2% 1% * Briliantový ředitel (BŘ) 37% 37% 32% 27% 22% 18% 13% 10% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% * Tabulka 2. Rozdíl Bonusových slev * Bonus Ředitele Distributor v kategorii Ředitel a výše získává kromě rozdílu Bonusových slev navíc 5% z 5 úrovní struktury Distributorů v kategorii Ředitel a výše své první generace za podmínky dodržení pravidla 75/25. 7
 • 8. Pravidlo 75/25 Distributor (Sponzor), který dosáhl kategorie Ředitele a výše, u něhož se na první úrovni objevil Distributor (Distr. 1) v kategorii Ředitele a výše, dostává 5% z 5 úrovní v případě, že SO Distributora (Distr. 1) činí maximálně 75% z SO nadřazeného Distributora (Sponzora). Viz příklady č. 8, 11. Pravidlo komprese Při kalkulaci Bonusových slev na základě výsledků zúčtovacího ob­ dobí platí tzv. pravidlo komprese: každý měsíc na základě výsledků zúčtovacího období všichni Aktivní Distributoři a jejich struktury postupují k prvnímu nadřazenému Aktivnímu Distributorovi. Poté se přidělují statusy a připisují se Bonusové slevy. Podíl větve ≤75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% Koeficient 1 0,960 0,930 0,910 0,900 0,860 0,830 0,810 0,800 0,760 0,720 0,710 0,700 Podíl větve 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% Koeficient 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 0,375 0,365 0,355 0,345 0,335 0,325 0,315 0,300 Koeficient efektivity práce Sponzora Koeficient efektivity práce Sponzora (KEPS) stimu­ luje Sponzora k rozvíjení různých Distributorských větví. V první generaci Sponzora pracuje několik Distributorů, tudíž ve struktuře existuje několik větví. V případě, že objem struktury jedné větve činí více než 75% z celkového strukturního objemu nadřazeného Distributora, zavádí se při kalkulaci Bonusové slevy pro tuto větev koeficient efektivity práce Sponzora. Viz příklady č. 10, 11. Tabulka 3. Koeficient efektivity práce Sponzora (KEPS) Pozor! Pokud si Distributor během 6 měsíců nevyzvedne svou Bonusovou slevu v Dealerském nebo Servisním centru, jeho Bonusová sleva bude anulována. 8
 • 9. 3. strategie Hvězdný marketing Vaše možnosti „„ Nakupujete produkci za Distributorské ceny. „„ Zisk z maloobchodního prodeje bude činit 54%. „„ Bonusová sleva za IO ≥ 100 B činí 5% až 37%. „„ Bonusová sleva za SO vašich Distributorů činí 5% až 37%. „„ Bonus Ředitele. „„ Jednorázová peněžní odměna. Marketingový plán TianDe odměňu- je Lídry, kteří aktivně rozvíjejí ředitel- ské struktury na své první úrovni. Jednorázová odměna (euro) Podmínky pro získání odměny Kategorie Počet Ředi­ telů na první úrovni KEPS Počet měsíců, bě­ hem nichž je třeba splňovat určitá kritéria 37 000* Briliantový ředitel 9 1 3 ze 6 25 000* Smaragdový ředitel 8 1 3 ze 6 12 500* Safírový ředitel 7 1 3 ze 6 4 500* Rubínový ředitel 5 1 3 ze 6 2 250* Perlový ředitel 3 1 3 ze 6 1 125* Zlatý ředitel 2 1 3 ze 6 625* Stříbrný ředitel 1 1 3 ze 6 *  Vyplácí se, pokud byly požadavky splněny poprvé od okamžiku registrace dotazníku. V případě silného kolísání valutových kurzů na trhu si korporace vyhrazuje právo na změnu výše jednorázových odměn. Pozor! Pro účely získání odměny se zohledňují POUZE Ředitelé na první úrovni! Pravidlo komprese se neuplatňuje! Výplaty následujících jednorázových odměn se uskutečňují po uplynutí nejméně tří měsíců po obdržení předchozí odměny. Tabulka 4. Odměny 9
 • 10. 3. strategie vytvoř tým z 9 Ředitelů a získej 83 000 eur! Briliantový ředitel + 9 Ředitelů + 8 Ředitelů Safírový ředitel + 7 Ředitelů Rubínový ředitel + 5 Ředitelů Perlový ředitel + 3 Ředitelé Zlatý ředitel + 2 Ředitelé Stříbrný ředitel + 1 Ředitel Smaragdový ředitel * Na úrovni„Perlový ředitel”získáváte Zlatý odznak vykládaný drahými kameny 10
 • 11. Diamantový fond Celkem: 1,5% Diamantového fondu 4 RŘ = +1% BŘ2 Briliantový ře­ ditel RŘ Rubínový ředitel BŘ1 Briliantový ředitel RŘ Rubínový ředitel RŘ Rubínový ředitel RŘ Rubínový ředitel RŘ Rubínový ředitel RŘ Rubínový ředitel RŘ Rubínový ředitel + 0,1% + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,4% základem formování diamantového fondu je počet karátů u Briliantových ředitelů. Pouze Briliantový ředitel 4 karáty se může podílet na rozdělování Diamantového fondu. Každý Briliantový ředitel 4 karáty získává 1% za první 4 Rubínové ředitelé (a výše) na první úrovni. 4 karáty = 1% z celého strukturního objemu. Každý následující karát nezávisle na úrovni přináší 0,1% k formování fondu. BŘ Briliantový ředitel 1 karát = 1 rubínový ředitel a výše (keps nejméně 0,8) na první úrovni. formování fondu se uskutečňuje maximálně do 2%. 11
 • 12. Po formování Diamantového fondu dochází k jeho rozdělování mezi Briliantové ředitele 4 karáty. Rozdělování probíhá úměrně strukturním objemům Briliantových ředitelů 4 karáty. To znamená, že Diamantový fond nadřízených Briliantových ředitelů (BŘ1 a BŘ2) činí: DF = SO (BŘ1) x 1,5% Určujeme podíl každého v rozdělování fondu dle následujícího schématu: 1) vypočítává se celkový objem (CO) CO = SO (BŘ1) + SO (BŘ2) 2) podíl BŘ1 = SO (BŘ1) / CO 2) podíl BŘ2 = SO (BŘ2) / CO Určujeme výši Diamantového fondu každého Briliantového ředitele. DF (BŘ1) = DF x podíl BŘ1 DF (BŘ2) = DF x podíl BŘ2 Než se ve struktuře objeví Briliantový ředitel 4 karáty, celá částka diamantového fondu se připisuje prvnímu Briliantovému řediteli 4 karáty, který je podepsán pod korporací. Diamantový fond se připisuje měsíčně. Vyplácí se: 50% měsíčně a zbylých 50% čtvrtletně. 12
 • 13. VIP-klient IO = 100 B SO = 230 B Konzultant SO1 = 50 B Konzultant SO2 = 80 B Příklad č. 1 Za zúčtovací období máte: 1) IO = 100 B 2) dva Aktivní Distributoři (Distr.1 a Distr.2), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 50 B a SO2 = 80 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 = 230 B. Vaše kategorie je VIP klient. Výpočet Vaše kategorie je VIP klient, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 5%. Kategorie Distributora 1 je Konzultant, BS Distributora 1 = 0%. Kategorie Distributora 2 je Konzultant, BS Distributora 2 = 0%. Vaše Bonusová sleva (BS) 1. IO*5% = 100 B x 5% = 5 B 2.1. SO1 x (5% - 0%) = 50 B x 5% = 2,5 B 2.2. SO2 x (5% - 0%) = 80 B x 5% = 4 B Celkem: 11,5 B* *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. 13
 • 14. Stážista IO = 300 B SO = 590 B Konzultant SO2 = 90 B VIP-klient SO1 = 200 B Za zúčtovací období máte: 1) IO = 300 B 2) dva Aktivní Distributoři (Distr. 1 a Distr. 2), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 200 B a SO2 = 90 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 = 590 B. Vaše kategorie je Stážista. Výpočet Vaše kategorie je Stážista, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 10%. Kategorie Distributora 1 je VIP klient, BS Distributora 1 = 5%. Kategorie Distributora 2 je Konzultant, BS Distributora 2 = 0%. Vaše Bonusová sleva (BS) 1. IO x 10% = 300 B x 10% = 30 B 2.1. SO1 x (10% - 5%) = 200 B x 5% = 10 B 2.2. SO2 x (10% - 0%) = 90 B x 10% = 9 B Celkem: 49 B* *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. Příklad č. 2 14
 • 15. Za zúčtovací období máte: 1) IO = 300 B 2) čtyři Aktivní Distributoři (Distr. 1, Distr. 2, Distr. 3, Distr. 4), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 900 B, SO2 = 900 B, SO3 = 400 B, SO4 = 400 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 + SO3 + SO4 = 2900 B. Vaše kategorie je Partner. Výpočet Vaše kategorie je Partner, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 19%. Kategorie Distributora 1 je Stážista, BS Distributora 1 = 10%. Kategorie Distributora 2 je Stážista, BS Distributora 2 = 10%. Kategorie Distributora 3 je VIP klient, BS Distributora 3 = 5%. Kategorie Distributora 4 je VIP klient, BS Distributora 4 = 5%. Vaše Bonusová sleva 1. IO x 19% = 300 B x 19% = 2.1. SO1 x (19% - 10%) =900 B x 9% = 81 B 2.2. SO2 x (19% - 10%) = 900 B x 9% = 81 B 2.3. SO3 x (19% - 5%) = 400 B x 14% = 56 B 2.4. SO4 x (19% - 5%) = 400 B x 14% = 56 B Celkem: 331 B* *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. Stážista SO1 = 900 B Stážista SO2 = 900 B VIP-klient SO3 = 400 B VIP-klient SO4 = 400 B Partner IO = 300 B SO = 2900 B Příklad č. 3 15
 • 16. Za zúčtovací období máte: 1) IO = 300 B 2) vaši čtyři Aktivní Distributoři (Distr. 1, Distr. 2, Distr. 3, Distr. 4), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 2400 B, SO2 = 800 B, SO3 = 800 B, SO4 = 800 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 + SO3 + SO4 = 5100 B. Vaše kategorie je Mistr. Výpočet Vaše kategorie je Mistr, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 24%. Kategorie Distributora 1 je Školitel, BS Distributora 1 = 15%. Kategorie Distributora 2 je Stážista, BS Distributora 2 = 10%. Kategorie Distributora 3 je Stážista, BS Distributora 3 = 10%. Kategorie Distributora 4 je Stážista, BS Distributora 4 = 10%. Vaše Bonusová sleva (BS) 1. IO x 24% = 300 B x 24% = 72 B 2.1. SO1 x (24% - 15%) = 2400 B x 9% = 216 B 2.2. SO2 x (24% - 10%) = 800 B x 14% = 112 B 2.3. SO3 x (24% - 10%) = 800 B x 14% = 112 B 2.4. SO4 x (24% - 10%) = 800 B x 14% = 112 B Celkem: 624 B* *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. Příklad č. 4 Stážista SO2 = 800 B Školitel SO1 = 2400 B Stážista SO3 = 800 B Stážista SO4 = 800 B Mistr IO = 300 B SO = 5100 B 16
 • 17. Za zúčtovací období máte: 1) IO = 300 B 2) vaši čtyři Aktivní Distributoři (Distr. 1, Distr. 2, Distr. 3, Distr. 4), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 4000 B, SO2 = 2000 B, SO3 = 900 B, SO4 = 900 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 + SO3 + SO4 = 8100 B. Vaše kategorie je Manažer. Výpočet Vaše kategorie je Manažer, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 27% Kategorie Distributora 1 je Partner, BS Distributora 1 = 19%. Kategorie Distributora 2 je Školitel, BS Distributora 2 = 15%. Kategorie Distributora 3 je Stážista, BS Distributora 3 = 10%. Kategorie Distributora 4 je Stážista, BS Distributora 4 = 10%. Vaše Bonusová sleva 1. IO x 27% = 300 B x 27% = 81 B 2.1. SO1 x (27% - 19%) = 4 000 B x 8% = 320 B 2.2. SO2 x (27% - 15%) = 2 000 B x 12% = 240 B 2.3. SO3 x (27% - 10%) = 900 B x 17% = 153 B 2.4. SO4 x (27% - 10%) = 900 B x 17% = 153 B Celkem: 947 B* *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. Školitel SO2 = 2000 B Stážista SO3 = 900 B Stážista SO4 = 900 B Manažer IO = 300 B SO = 8100 B Partner SO1 = 4000 B Příklad č. 5 17
 • 18. Příklad č. 6 Ředitel IO = 300 B SO = 12 300 B Partner SO1 = 4000 B Partner SO2 = 4000 B Partner SO3 = 2000 B Partner SO4 = 2000 B *  K převedení bodů na valuty použijte Tabulku 5 na stránce 26. Za zúčtovací období máte: 1) IO = 300 B 2) vaši čtyři Aktivní Distributoři (Distr. 1, Distr. 2, Distr. 3, Distr. 4), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 4000 B, SO2 = 4000 B, SO3 = 2000 B, SO4 = 2000 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 + SO3 + SO4 = 12 300 B. Vaše kategorie je Ředitel. Výpočet Vaše kategorie je Ředitel, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 30%. Kategorie Distributora 1 je Partner, BS Distributora 1 = 19%. Kategorie Distributora 2 je Partner, BS Distributora 2 = 19%. Kategorie Distributora 3 je Školitel, BS Distributora 3 = 15%. Kategorie Distributora 4 je Školitel, BS Distributora 4 = 15%. Vaše Bonusová sleva 1. IO x 30% = 300 B x 30% = 90 B 2.1. SO1 x (30% - 19%) = 4000 B x 11% = 440 B 2.2. SO2 x (30% - 19%) = 4000 B x 11% = 440 B 2.3. SO3 x (30% - 15%) = 2000 B x 15% = 300 B 2.4. SO4 x (30% - 15%) = 2000 B x 15% = 300 B Celkem: 1570 B* 18
 • 19. Za zúčtovací období máte: 1) IO=300 B 2) vašich šest Aktivních Distributorů (Distr. 1, Distr. 2, Distr. 3, Distr. 4, Distr. 5 a Distr. 6), kteří jsou na vaší první úrovni, mají SO1 = 4000 B, SO2 = 4000 B, SO3 = 2000 B, SO4 = 2000 B, SO5 = 2000 B a SO6 = 2000 B, takže váš SO = váš IO + SO1 + SO2 + SO3 + SO4 + SO5 + SO6 = 16 300 B. Vaše kategorie je Stříbrný ředitel. Výpočet Vaše kategorie je Stříbrný ředitel, vaše Bonusová sleva (BS) dle Tabulky 1 = 31% Kat
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks