Mikroskopioa

of 6

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
6 pages
0 downs
102 views
Share
Description
1. MIKROSKOPIOA 2. Zacharias Janssen eta Galileo Galilei lehenetariko erabiltzaileak izan ziren. Anton van Leeuwenhoek-ek mikroskopio simplea asmatu zuen 1674-an eta…
Transcript
 • 1. MIKROSKOPIOA
 • 2. Zacharias Janssen eta Galileo Galilei lehenetariko erabiltzaileak izan ziren. Anton van Leeuwenhoek-ek mikroskopio simplea asmatu zuen 1674-an eta Ernst Ruskak mikroskopio elektronikoa asmatu zuen 1931-an.
 • 3. Anton van Leeuwenhoek 1632ko azaroaren 24-an Delft, Holandan jaio zen eta 1723-ko abuztuaren 26-an hil zen. Merkataria eta zientzialaria izan zen. Ospetsua izan zen lehenengo mikroskopioa eta mikrobioak zeskubritzea gatik. 1674-en urtean odolaren globulu gorriak deskribitu zituen, eta 1679-an urmael baten protozoak
 • 4. Ernst Ruskak 1906 Heidelbergen jaio zen eta 1988an hil egin zen Berlinen. Max Planc istituan ikerlari bezela eta optica eta mikroskopian lan egin zuen. Leiar eslektronikoak sortu zitun.
 • 5. Mikroskopioak gauza txikiak ikusteko eta aztertzeko balio du.
 • 6. Mikroskopioak gauza txikiak ikusteko eta aztertzeko balio du.
 • Advertisements
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks