Pen drive

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
49 views
Share
Description
1. PENDRIVEA 2. Pendrivea m-systems enpresa israeldarrak asmatu zuen 1995ean, baina, denbora gutxian hasi ziren enpresa asiarrak beraien USBak egiten (prezio merkeagoan)…
Transcript
 • 1. PENDRIVEA
 • 2. Pendrivea m-systems enpresa israeldarrak asmatu zuen 1995ean, baina, denbora gutxian hasi ziren enpresa asiarrak beraien USBak egiten (prezio merkeagoan) NORK ASMATU DU?
 • 3. Pendriveak honela funtzionatzen du: 1.tapa kendu behar da. 2.PCaren albo batean sartu. 3.Hasi-ri eman eta ekipora joan hor zure pendriveari klik eginez zure artxiboetara sartuko zara. NOLA FUNTZIONATZEN DU?
 • 4. ZERTARAKO BALIO DU? Zure artxiboak, bideoak, argazkiak... Ordenagailu batetik beste batera eraman.
 • 5. EBOLUZIOA
 • 6. Emen duzue 1. diamantezko USBa
 • 7. ESPERO DUGU GUSTATU IZANA
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks