penslovenia-zdruzenje.si

of 60

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
60 pages
1 downs
452 views
Share
Description
1. festival literature za mir 46. mednarodno srečanje pisateljev 1st Festival of Literature for Peace 46th International Writers’ Meeting 1er festival de…
Transcript
1. festival literature za mir 46. mednarodno srečanje pisateljev 1st Festival of Literature for Peace 46th International Writers’ Meeting 1er festival de littérature pour la paix 46ème rencontre internationale d’écrivains ZBOGOM OROŽJE A Farewell to Arms L’adieu aux armes Obrazi miru PEN je zavezan miru, še več, zavezan je kulturi miru. Prvi trije členi njegove Ustanovne listine, ki jih je 1927 napisal angleški pisatelj John Galsworthy, v najkrajšem povzemajo smisel in cilje svetovne pisateljske organizacije. Književnost ne pozna meja, pravi Galsworthy, in kljub političnim ali meddržavnim razprtijam predstavlja skupno vrednoto narodov. Naš cilj je 'združeno človeštvo, živeče v miru, v združenem svetu'. Ustanovna listina PEN je nastala pod vtisom velike katastrofe svetovne vojne, ki je divjala med letoma 1914—1918, vendar njen ideal ni bil nov. 1844 ga je izpovedal kranjski advokat dr. France Prešeren v pesmi, ki je skoraj 150 let kasneje postala himna nove slovenske države. Žive naj vsi narodi,/ki hrepene dočakat dan,/da koder sonce hodi/prepir iz sveta bo pregnan… V letih avstrijskega absolutizma je bilo to revolucionarno, nevarno pisanje; stoletje kasneje Prešernova misel predstavlja ne le vest našega majhnega naroda, ampak vse bolj tudi zavest dobro mislečih ljudi tega sveta. Če nas vojne lahko naučijo česar koli, je to spoznanje, da načelo oko za oko vodi v dokončno slepoto človeštva (Mahatma Gandi). Delovanje za mir podrazumeva strpnost in skupno delo za mir s sovražnikom. To prevratno, za mnoge celo nepredstavljivo misel je v svojem življenju in delovanju udejanjal Gandijev učenec Nelson Mandela. Njegov zgled dokazuje, da skupno delo za mir, ki sovražnike spreminja v partnerje v miru, ni prazna marnja visokoletečih pacifistov, ampak dejstvo, ki ga je treba uresničevati vsak dan sproti. Če ga bomo ves čas imeli pred očmi, se lahko izognemo slepoti. Največji sovražnik miru je občutek nemoči pred ogromnostjo naloge, okrepljen z 'univerzalnim, fizičnim strahom pred uničenjem, ki ga živimo že tako dolgo, da ga navsezadnje celo zmoremo prenašati', kot je dejal ameriški pisatelj William Faulkner. PEN se je zavezal streti letargijo strahu, med drugim tudi z ustanovitvijo stalnega Odbora za mir, ki jo je v Orwellovem letu 1984 predlagal pred kratkim umrli slovenski pisatelj Miloš Mikeln. Letošnji festival Obrazi miru posvečam njegovemu spominu. Marjan Strojan, predsednik SC PEN The Faces of Peace PEN is committed to peace – more than that – it is committed to the culture of peace. The first three articles of its founding document written in 1927 by the English writer James Galsworthy summarize the mission and goal of our worldwide association of writers. As Galsworthy wrote, Literature knows no borders and despite political disputes between states it represents the common good of nations. Our mission statement is »humanity united, living in peace in a united world«. The founding document of PEN was written under the impression of the catastrophe of the Great War raging from 1914–1918. Its ideals, however, were not new. In 1844 the Carniolan lawyer Dr France Prešeren celebrated the same ideals in a poem which nearly 150 years later became the hymn of a new Slovene state. God's blessing on all nations, Who long and work for that bright day, When o'er earth's habitations No war, no strife shall hold its sway… During the absolute reign of Austria, his was a dangerous and revolutionary writing. A century later his universal statement is imprinted not only on the consciousness of our small nation but, evermore, on the consciousness of all good willing people of the world. If wars can teach us anything it is that the adherence to the principle of an eye for an eye only leads to the final blindness of all mankind (Mahatma Gandhi). Working towards peace requires one’s tolerance and working together with one's enemies. This strange and for many unimaginable ideal permeated the life and work of the great Ghandi student, Nelson Mandela. His example proves that striving for peace and turning your enemies into your partners for peace is not an empty buzzword of delusional pacifists but an established fact, which we must live day to day. Only by keeping our sight of it we can avoid blindness. A great enemy of any peace effort today is the feeling of helplessness in confronting such a monumental task, further reinforced by »a general and universal fear so long sustained that by now we can even bear it«, as the American writer William Faulkner wrote. PEN has dedicated itself to destroying the lethargy of fear, among other things by founding its Writers’ for Peace Committee, suggested by the recently deceased Slovene writer Miloš Miklen in the Orwellian year of 1984. I dedicate this year’s festival »The Faces of Peace« to his memory. Marjan Strojan, president, Slovene PEN Visages de la paix PEN se doit de respecter la paix, il est même soumis à la culture de la paix. Les trois premiers articles de la Charte rédigée par l'écrivain anglais John Galsworthy résument brièvement le sens et les buts de cette organisation internationale d'écrivains. La littérature ne connaît pas de frontières, dit Galsworthy, et malgré les querelles politiques ou les conflits entre les États, elle est la valeur commune des peuples. Notre but est une humanité vivant en paix dans un monde uni . La Charte du PEN a vu le jour à la suite de la terrible catastrophe qu'a constituée la Grande guerre entre les années 1914-1918, mais son idéal n'était pas nouveau. Il a été exprimé en 1844 par un avocat de Kranj, France Prešeren, dans un poème qui 150 ans plus tard est devenu l'hymne national du nouvel État de Slovénie: Vivent tous les peuples du monde/ qui aspirent voir le jour/ où le soleil dansant sa ronde/ n'éclairera que de l'amour... En ces années d'absolutisme autrichien, c'était une écriture révolutionnaire, dangereuse, cent ans plus tard, la pensée de Prešeren exprime non seulement la conscience morale de notre petit peuple mais de plus en plus aussi la conscience des honnêtes gens du monde entier. Si les guerres peuvent nous apprendre quelque chose c'est que le principe oeil pour oeil finira par rendre le monde aveugle (Mahatma Gandhi). Oeuvrer pour la paix suppose tolérance et travail commun avec l'ennemi en vue de la paix. Cette idée révolutionnaire, inacceptable même pour beaucoup, c'est l'élève de Gandhi, Nelson Mandela, qui l'a réalisée dans sa vie et son oeuvre. Son exemple prouve qu'un travail collectif pour la paix qui transforment l'ennemi en partenaire dans la paix, n'est pas une élucubration d'audacieux pacifistes, mais un fait qu'il faut remettre sur le métier chaque jour. Si nous l'avons à l'oeil en permanence, nous pourrons éviter l'aveuglement. Le plus grand ennemi de la paix est le sentiment d'impuissance devant l'immensité de la tâche, renforcée par la peur physique, générale et universalisée »de l'anéantissement«, si longtemps subie, qu’il nous est même possible de la supporter comme le disait l'écrivain américan William Faulkner. Le PEN s'est engagé à briser la léthargie de la peur en créant entre autres un comité permanent de la paix qui a été proposé en 1984, l'année d'Orwell, par l'écrivain slovène récemment disparu, Miloš Mikeln. Nous dédions cette année le festival Visages de la paix à sa mémoire. Marjan Strojan, Président du centre PEN slovène PROGRAM BLED 2014 Sreda, 7. maj Prihod udeležencev 18.00 Prešernova dvorana, hotel Park Pozdravni nagovor: g. Janez Fajfar, župan občine Bled Iz jezika v jezik, predstavitev antologije sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji. Nastopajo: Aljoša Curavić, Zlatko Kraljić, Stanislava Repar, Kingsley Anazor Madueke Moderatorka: Lidija Dimkovska 20.00 grad Brdo pri Kranju Sprejem, ki ga prireja gospod dr. Uroš Grilc, minister za kulturo RS (odhod avtobusov ob 19.30) - z vabilom četrtek, 8. maj 09.00–13.00 dvorana Telekom /Riko, IEDC Poslovna šola Bled Odprtje 46. Mednarodnega srečanja pisateljev Pozdravni nagovor: dr. Danica Purg, direktorica IEDC 1. okrogla miza Zbogom orožje? Prva svetovna vojna skozi oči literatov Uvod: Pierre Lemaitre Moderator: Marjan Strojan 11.00–11.20 Odmor 13.00–15.00 Poslovna šola Bled Kosilo 15.00–18.00 2. okrogla miza (Odbora pisatelji za mir Mednarodnega PEN) Živimo v vojni ali v miru? Kulturne in politične posledice 1. svetovne vojne Moderator: Tone Peršak 16.30–16.50 Odmor 19.00 dvorana Panorama, Grand Hotel Toplice Literarni večer, posvečen Pierru Lemaitreu in slovenskemu prevodu njegovega dela Au revoir là-haut Moderator: dr. Edvard Kovač Petek, 9. maj Literarni festival Obrazi miru – Zbogom orožje 09.30–10.15 Cankarjeva dvorana, hotel Park Predvajanje dokumentarnega filma: Preboj pri Kobaridu Režija: Valentin Pečenko Scenarij: Marko Štepec 10.30–11.15 Prešernova dvorana, hotel Park Predstavitev dela in vzgoje za mir nekaterih oddaljenih PEN centrov Moderatorka: Emese Kovács 11.30–12.00 Prešernova dvorana, hotel Park Predstavitev nagrajenih del in podelitev priznanj nagrajencem natečaja Obrazi miru – Zbogom orožje za osnovne šole Moderatorka: Ifigenija Simonović 12.30 Hotel Park Kosilo 14.00–17.00 Cankarjeva dvorana, hotel Park Sestanek Odbora pisateljev za mir (samo za člane) 14.00–17.00 dvorana Bartol, hotel Park Sestanek Odbora pisateljic in okrogla miza Ženske v vojni Uvod: dr. Stanka Repar Moderatorka: dr. Ana Marija Sobočan 18.00–20.00 Literarna branja: Bled, Radovljica, Vrba, Doslovče, Kamna Gorica, Kranj, Trzin, Ljubljana 21.00 hotel Park Zaključna večerja Sobota, 10. maj Ekskurzija za prijavljene 08.15 Odhod na železniško postajo 09.00 Odhod muzejskega vlaka v Kobarid in dolino Soče: kulturni dogodek na Kolovratu, ogled muzeja 1. svetovne vojne v Kobaridu, obisk krajev Soške fronte Kosilo v Kobaridu Povratek na Bled v večernih urah Nedelja, 11. maj Odhod udeležencev Uradni jeziki: slovenščina, angleščina, francoščina. Simultano in konsekutivno tolmačenje zagotovljeno PROGRAMME BLED 2014 Wednesday, May 7 Arrival of participants 18:00 Prešeren hall – Park hotel Bled Welcome address by Mr Janez Fajfar, Mayor of Bled From Language to Language – Presentation of the Anthology of contemporary ethnic minority and immigrant literature in Slovenia with the participation of Aljoša Curavić, Zlatko Kraljić, Stanislava Repar and Kingsley Anazor Madueke Moderator: Lidija Dimkovska 20:00 Brdo Castle Reception hosted by the Minister of Culture of the Republic of Slovenia Mr Uroš Grilc departure of buses at 19:30 – upon invitation only Thursday, May 8 09:30–13:00 Telekom /Riko hall, IEDC Bled School of Management Opening of the 46th International Writers’ Meeting Welcome address: Danica Purg, director of IEDC 1st Round table A Farewell to Arms? The First World War in Literature Introduction: Pierre Lemaitre Moderator: Marjan Strojan 11:00–11:20 Coffee break 13:00 at IEDC Lunch 15:00–18:00 2nd Round table (of the WfPC of PEN International) Do we Live in War or Peace? Cultural and Political Consequences of the Great War Moderator: Tone Peršak 16:30–16:50 Coffee break 19:00 Panorama hall, Grand Hotel Toplice Literary evening dedicated to Pierre Lemaitre and the Slovene translation of his novel Au revoir là-haut Moderator: Edvard Kovač Friday, May 9 Literary festival Faces of Peace – A Farewell to Arms 09:30–10:15 Cankar hall, Park hotel Screening of the documentary: Breakthrough at Caporetto Director: Valentin Pečenko Screenplay: Marko Štepec 10:30–11:15 Prešeren hall, Park hotel Presentation of the Work for Peace of several distant PEN centres Moderator: Emese Kovács 11:30–12:00 Prešeren hall, Park hotel The Award Ceremony for the winners of the Faces of Peace – Farewell to Arms Competition Moderator: Ifigenija Simonović 12:30 Park hotel Lunch 14:00–17:00 Cankar hall, Park hotel General Assembly of the WfPC of PEN International (members only) 14:00–17:00 Bartol hall, Park hotel Meeting of the PEN International Women Writers’ Committee and Round table on the theme: Women in War Introduction: Stanislava Repar Moderator: Ana Marija Sobočan 18:00–20:00 Literary readings in several Slovene towns: Bled, Radovljica, Vrba, Doslovče, Kamna Gorica, Kranj, Trzin, Ljubljana 21:00 Park hotel Farewell dinner Saturday, May 10 Excursion; upon registration only 08:15 Departure for the railway station 09:00 Departure of the museum train to Kobarid (Caporetto) and the Soča (Isonzo) Valley: literary event at Kolovrat, visit to the museum of the First World War, visit to other places of the WWI Meal in Kobarid Return to Bled in the evening Sunday, May 11 Departure of participants Official languages: English, French, Slovene All events will have simultaneous or consecutive interpretation PROGRAMME BLED 2014 Mercredi, 7 mai Arrivée des participants 18.00 Salle Prešeren, Hôtel Park Allocution de bienvenue par M. Janez Fajfar, Maire de Bled D'une langue à l'autre, présentation de l'anthologie de la littérature des immigrants et membres des minorités ethniques en Slovénie avec la participation d’Aljoša Curavić, Zlatko Kraljić, Stanislava Repar et Kingsley Anazor Madueke Modératrice: Lidija Dimkovska 20.00 Chaêteau de Brdo Réception offerte par M. Uroš Grilc, Ministre de la Culture de la République de Slovénie (départ des cars à 19.30) – sur invitation Jeudi, 8 mai 09.00–13.00 Salle Telekom /Riko, IEDC Haute Ecole de Management Bled Ouverture de la 46 ème Conférence internationale de Bled. Mot de bienvenue: Mme Danica Purg, directrice de l'IEDC lère table ronde L’Adieu aux armes? La Première guerre mondiale en littérature Introduction: Pierre Lemaitre Modérateur: Marjan Strojan 11.00–11.20 Pause café 13.00 à l’IEDC Déjeuner 15.00–18.00 Table ronde du Comité pour la Paix du PEN international Vivons-nous en guerre ou en paix? Les conséquences culturelles et politiques de la Grande guerre 16.30–16.50 Pause café 19.00 Salle Panorama, Grand Hôtel Toplice Soirée littéraire consacrée à M. Pierre Lemaitre et à la traduction en slovène de son roman Au revoir là-haut Modérateur: Edvard Kovač Vendredi, 9 mai Festival littéraire Visages de la paix – l'Adieu aux armes 09.30–10.15 Salle Cankar, Hôtel Park Présentation du film documentaire La percée de Caporetto Mise en scène: Valentin Pečenko, Scénario: Marko Štepec 10.30–11.15 Salle Prešeren, Hotêl Park Présentation du travail sur la paix de quelques centres PEN éloignés Modératrice: Emese Kovács 11.30–12.00 Salle Prešeren, Hôtel Park Remise des prix aux vainqueurs du concours sur le thème Visages de la paix – L'adieu aux armes Modératrice: Ifigenija Simonović 12.30 Hôtel Park Déjeuner 14.00–17.00 Salle Cankar, Hôtel Park Assemblée générale du Comité pour la paix du PEN international (membres uniquement) 14.00–17.00 Salle Bartol, Hôtel Park Réunion du Comité des femmes écrivains du PEN international avec table ronde sur le thème: Les femmes dans la guerre Introduction: Stanka Repar Modératrice: Ana Marija Sobočan 18.00 Soirées littéraires dans plusieurs villes slovènes: Bled, Radovljica, Vrba, Doslovče, Kamna Gorica, Kranj, Trzin, Ljubljana 21.00 Hôtel Park Dîner de clotûre Samedi, 10 mai Excursion pour les inscrits 08.15 Départ pour la gare 09.00 Départ du train-musée pour Kobarid (Caporetto) et la Vallée de la Soča (Isonzo): évennement littéraire à Kolovrat, visite du Musée de la Grande guerre à Kobarid, visite d’autres lieux du front de la Soča. Repas à Kobarid Retour à Bled dans la soirée Dimanche, 11 mai Départ des participants Langues officielles: français, anglais, slovène Traductions simultanée et consécutive assurées pendant la Rencontre LITERARNI ODRI LITERARY STAGES KRANJ OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ CITY LIBRARY 19h30 moderator: Edvard Kovač, PEN Slovenija nastopajo: Bluma Finkelstein, PEN Francija/Izrael Fathieh Saudi, PEN Anglija Elizabeth Csicsery-Ronay, PEN Madžarska Hanan Awwad, PEN Palestina Sylvestre Clancier, PEN Francija Nurmukhamed Kendzhiev (Karahan), PEN Bishkek Bluma Finkelstein je pesnica in profesorica francoske književnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu. Rodila se je v Romuniji, a je morala leta 1963 zapustiti dom in preselila se je v Izrael. Piše poezijo v francoščini in hebrejščini ter si dejavno prizadeva za mir v Izraelu, deželi nenehnih konfliktov. Leta 2002 je prejela nagrado Izraelskega predsednika. Objavila je več kot 30 pesniških zbirk. Trenutno je vodja kulturnih projektov mesta Haife ter umetniška vodja festivala »Etonnants Voyageurs« (Presenetljivi popotniki). D’origine roumaine, Bluma Finkelstein est Professeur émérite de littérature française et comparée à l’Université de Haïfa où elle vit. Voix majeure dans la littérature israélienne francophone contemporaine, elle a reçu en 2002 le ’Prix du Président de l’Etat d’Israël’ pour son œuvre en langue française . Responsable du dossier de la Culture à la Mairie de Haïfa et conseillère municipale, Bluma Finkelstein a été l’initiatrice de nombreux projets culturels, comme celui du ’Chemin des Poètes’ et elle continue de militer pour le rapprochement israélo-palestinien. Elle est la Directrice artistique du Festival Etonnants Voyageurs à Haïfa qui se tiendra du 16 au 19 octobre prochains. Elle a publié 30 recueils de poèmes en France, ainsi que trois essais littéraires. Ses poemes ont été traduits en hebreu par le poete Aharon Amir ainsi qu’en roumain. Fathieh Saudi, pesnica in pisateljica, rojena v Jordaniji. V Franciji je doštudirala medicino in kot pediatrinja svetovalka delala v Jordaniji in Libanonu, večinoma z begunci in ogroženimi otroki. S svojim medicinskim, družbenim, humanitarnim in kulturnim delom v nacionalnih in mednarodnih ustanovah se že mnogo let bori za človekove pravice in mir. Med drugim je objavila: l'Oubli rebelle, Days of Amber, Bint Al Naher, pesniška zbirka v arabščini, Prophetic Children: Abraham Moses Jesus Mohammed in Daughter of the Thames, pesniški zbirki v angleščini. Iz angleščine ali francoščine je v arabščino prevedla več knjig. Za svoje družbeno, kulturno in humanitarno delo je prejela več nagrad, med njimi francoski narodni red za zasluge ter nagrado AlHassan Ben Talal za znanstveno odličnost. Fathieh Saudi, poet and author, born in Jordan. She completed her medical studies in France and worked as a consultant paediatrician in Jordan and Lebanon mainly with refugees and disadvantaged children. She has been involved for many years with the defence of human rights and peace through her medical, social, humanitarian and cultural work with national and international organizations. Her previous publications include l'Oubli rebelle, Days of Amber, Bint Al Naher, Prophetic Children: Abraham Moses Jesus Mohammed, and Daughter of
Related Search
Advertisements
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks