Presentatie Vastgoed Beheer App

of 10

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
10 pages
0 downs
27 views
Share
Description
1. Presentatie Vastgoedbeheer AppDe Vastgoed Beheer Appwww.vastgoedbeheerapp.nl 2. Eenvoudig uw meldingen doorgeven- Gratis te downloaden in de Appstore- Gratis te…
Transcript
 • 1. Presentatie Vastgoedbeheer AppDe Vastgoed Beheer Appwww.vastgoedbeheerapp.nl
 • 2. Eenvoudig uw meldingen doorgeven- Gratis te downloaden in de Appstore- Gratis te downloaden in Google Play- Geheel in eigen huisstijl- Automatische locatieherkenning- Automatische herkenning gebruiker- Melding doorgeven met foto- Melding doorgeven zonder foto- Meterstanden doorgeven
 • 3. Gebruiksvriendelijk!
 • 4. Voordelen- Gebruiksvriendelijk- Centraal meldpunt/overzicht van gebreken- Geen losse formulieren- Proces blijvend te volgen- Te gebruiken met Android & IOS (Iphone)- Custom made- Directe toepassing in bedrijfsvoering- Goede digitale archivering van de meldingen
 • 5. Varianten• Vastgoed Beheer App in originele stijl• Vastgoed Beheer App in originele stijl, maarmet eigen contactgegevens• Vastgoed Beheer App geheel in eigen huisstijl
 • 6. Vastgoed Beheer App in originele stijl• Meldingen komen binnen bij deklantenservice van de Vastgoed Beheer App• Geheel in huisstijl Vastgoed Beheer App• Mogelijkheid tot het selecteren van 20meldingen in het klachtenoverzicht
 • 7. Voorbeeld App in originele stijl
 • 8. Vastgoed Beheer App geheel in eigen huisstijl• Ontwerp in eigen huisstijl• Meldingen worden automatisch verstuurdnaar een aangegeven e-mailadres• Mogelijkheid tot het toevoegen vanmeldingen aan het klachtenoverzicht
 • 9. Voorbeeld App in eigen huisstijl
 • 10. Meer informatie?
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks