Presentation arhitagtur

of 13

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
13 pages
0 downs
173 views
Share
Description
1. Wordpress ïðîãðàì 2. Çîðèëãî : Îþóòíóóäûí ìýäëýãèéã òîäîðõîé õýìæýýíä òýëæ, ººðèéí èëòãýëèéã ¿ð…
Transcript
 • 1. Wordpress ïðîãðàì
 • 2. Çîðèëãî : Îþóòíóóäûí ìýäëýãèéã òîäîðõîé õýìæýýíä òýëæ, ººðèéí èëòãýëèéã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõ. Çîðèëò : Õ¿¿õä¿¿ä áîëîí îþóòíóóäàä Word press ïðîãðàìûã òóõàé òàíèëöóóëæ åðºíõèé îéëãîëò ºãºõ.
 • 3. Wordpress ïðîãðàìûí òàíèëöóóëãà Wordpress ïðîãðàìûí äàâóó òàëóóä Wordpress.org áîëîí Wordpress.com òýäãýýðèéí ÿëãàà Wordpress ïðîãðàìûã àøèãëàí õèéõ âýá ñàéòóóä Wordpress âýá ñàéòûí óõàë ýëåìýíò¿¿ä
 • 4. Wordpress ïðîãðàìûí äàâóó òàëóóä ¯íýã¿é ïðîãðàìì Ñóðàõàä õÿëáàð Àøèãëàõàä àìàðõàí Áðýíä âýá ñàéò á¿òýýõ Áàéíãà øèíý ëýãääýã ñèñòåì Íýìýãäýë ïðîãðàìûã õýðýãëýõ Wordpress òàëààð òóñëàìæ àâàõ
 • 5. Wordpress.org áîëîí Wordpress.com òýäãýýðèéí ÿëãàà www.Wordpress.org âýá ð¿¿ îðæ wordpress ïðîãðàìûí ñ¿¿ëèéí õóâèëáàðûã âýá ñýðâýð äýýð äàòàí ñóóëãàõ www.Wordpress.com âýáä ãèø¿¿íýýð ýëñýí áëîã ¿¿ñãýõ ýðõòýé áîëîõ www.Wordpress.com âýá ñàéòûã wordpress-èéã ¿íäýñëýã Matt Mullenweg-èéí Automattic êîìïàíè ýðõëýí àæèëóóëäàã þì. ªºðººð õýëâýë ýíý âýá ñàéò äýýð Wordpress ïðîãðàìûã ñóóëãàñàí áºãººä õ¿ññýí õ¿í á¿ð óã âýá ñàéòàä á¿ðòã¿¿ëæ áëîã ¿¿ñãýõ áîëîìæòîé.
 • 6. Wordpress Ïðîãðàìûã àøèãëàí õèéõ âýá ñàéòóóä Áëîã Ìýäýýëëýýð áàÿëàã âýá ñàéò Öàõèì õóäàëäàà õèéõ âýá ñàéò Ãèø¿¿í ýëñ¿¿ëýõ âýá ñàéò Áàéãóóëëàãûí äîòîîä ñ¿ëæýý Äóíä, Òîìîîõîí õýìæýýíèé õýëýëö¿¿ëãèéí âýá¿¿ä Âýáèéí ñ¿ëæýý Ôîòî çóðàã áîëîí âèäåî öîìãèéí âýá ñàéò Öàõèì íîìîî ñóðòàë ëàõ Õºäºë㺺íò âýá ñàéò Èõ, äýýä, äóíä ñóðãóóëûí âýá ñàéò Òóñãàé çîðèëãîòîé áèå äààñàí òºñë¿¿äûã çîõèöóóëàõ âýá
 • 7. Wordpress ïðîãðàìûã àøèãëàí á¿òýýãäñýí ÀÍÓ-ûí àëäàðòàé CNN ìýäýýëëèéí àãåíòëàãûí âýá ñàéòûí í¿¿ð õóóäàñûã äîîð õàðóóëëàà.
 • 8. Wordpress âýá ñàéòûí óõàë ýëåìåíò¿¿ä Wordpress íü ýíãèéí àæèëëàãààòàé âýá ñàéòûã áàéãóóëàõ, óäèðëàõàä õýðýãòýé ýëåìåíò¿¿äèéã áàãòààñàí ïðîãðàìì þì. Wordpress-ä çîðèóëàí õèéãäñýí ïëàãèí ïðîãðàìóóä áîëîí áóñàä îëîí òîîíû âèäæýò¿¿äèéã íýìýí ñóóëãàæ ýíãèéí ýíý âýá ñàéòûã íàðèéí àæèëëàãààòàé òîìîîõîí áèçíåñèéí âýá áîëãîí õºãæ¿¿ëæ áîëíî.
 • 9. Wordpress ïðîãðàìûí óõàë ýëåìåíò¿¿äûã òîâ õîí òàíèëöóóëàÿ Áè ëýã- (post) Õóóäàñ- (page) Ìåäèà àãóóëãóóä- (media files) Õîëáîîñ- (links) Àíãèëàëóóä- (catecories) Òýìäýãëýãýý- (tags) Ñýòãýãäýë- (comments) Õýðýãëýã èä- (users) Ñïàì õàìãààëàëò- (spam protection) Àâòîìàò øèíý ëýëò- (automatic upgrades) Âýáèéí çàãâàðóóä- (themes) Âèäæýò¿¿ä- (widgets) Ïëàãèíóóä- (plugins)
 • 10. Wordpress ïðîãðàìûã ñóóëãàõ àðãà Âýá ñàéòàà õààíà áàéðëóóëõààñ õàìààð Wordpress ïðîãðàìûã äàðààõ ãóðâàí àðãààð ñóóëãàíà. 1. Êîìïüþòåð äýýð Wordpress -èéã ñóóëãàõ : Âýá ñàéòûã çºâõºí àøèãëàæ áàéãàà Êîìïüþòåð äýýð õàðæ áîëîõ áºãººä èíòåðíýòýä âýá ñàéòûã õàðæ àäàõã¿é , ýíý àðãûã àøèãëàí wordpress –èéã ñóóëãàæ àæèëëóóëíà. 2. Õîñòèíã êîìïàíèéí ñýðâýð äýýð wordpress –èéã ñóóëãàõ : wordpress –èéã õîñòèíã êîìïàíèé îíëàéí ñýðâýð äýýð ñóóëãàíà. ̺í èíòåðíýòýä õîëáîîòîé âýá ñýðâýðèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ Êîìïüþòåðòàé áîë ò¿¿í äýýðýý wordpress –èéã äàòàí ñóóëãàæ áîëíî. Âýá ñýðâýð äýýð wordpress –èéã ñóóëãàñíààð âýá ñàéò èíòåðíýò äýýð øóóä áàéðëàæ õýðýãëýã íàð õýäèéä õàðæ óíøèõ áîëîìæòîé áîëíî. Õîñòèíã êîìïàíèé ñýðâýð äýýð wordpress –èéã ñóóëãàõ íü êîìïüþòåðò ñóóëãàñàí ñýðâýð ïðîãðàìì äýýð wordpress –èéã ñóóëãàõòàé àäèë þì. 3. Íýã òîâøèëòîîð wordpress –èéã ñóóëãàõ : Çàðèì âýá õîñòèíã êîìïàíèóä àäìèí õóóäñàíäàà wordpress ïðîãðàìûã àâòîìàòààð ñóóëãàõ òîâ èéã îðóóëñàí áàéäàã. (Æí: fantastico-ã õýëæ áîëíî) óã òîâ èíäýýð íýã äàðñíààð wordpress àâòîìàòààð ñóóæ àøèãëàõàä áýëýí áîëíî.
 • 11. Ñóäàëãàà : WordPress бол нээлттэй эх бүхий GPL лицензтэй блог, веб сайт хөгжүүлэгч програм болно. Веб програмын PHP хэлээр бичигддэг. Хэрэглэгч нийтлэл, бусад хүмүүсийн сэтгэгдэл нь энэхүү програмаар хийгддэг. WordPress хувилбар 3.0 гарсан даруйд нь 27 сая хүн татан авсан байна. Wordpess програмийг татан авж суулгахад PHP сервертэй холбогдон суудаг. WordPress хэрэглэгчийн блог хостын үйлчилгээ гэж байдаг бөгөөд хэрэглэгч болоход 3 GB үнэгүй дагалдуулж өгдөг. Үүнийг тусгай үнийн дагуу өргөтгөж болдог.
 • 12. Ò¿¿õ :Австралийн Энвато компанийн төрөл худалдааны сайтуудын нэг болох ThemeForest-р дамжуулан WordPress тэмплэйтийн загвар хийж сая долларын борлуулалт хийж чадсан анхны ауторын талаар танилцуулаÿ. Энэхүү амжилтдаа тэр тун богино хугацаанд хүрсэн бөгөөд түүний амжилт, орлого өнөөдөр ч өссөөр байгаа гэж бодохоор үнэхээр чадварлаг бүтээгч юм аа гэсэн сэтгэгдэл төрж байна.
 • 13. Wordpress-èéí àøèãëàëò : [justify]Анх 2003 онд зохиогдон гарч байсан цагаасаа эхлэн Wordpress нь одоо дэлхий даяар зуу зуун хүмүүс түүнийг ашиглах болтлоо эрчимтэй, хурдацтай хөгжсөн томоохон Open Source-уудын нэг нь болж чаджээ. 2005 оны хувьд Wordpress-ийн хувьд ихээхэн чухал жил байсан бөгөөд учир нь 1.5 хувилбарыг нь тухайн жилд нийтдээ 900.000 удаа татсан гэсэн үзүүлэлт гарчээ. Монголчууд маань ч бас юунаас хоцрохов, Wordpress хэмээх ашиглалт болон ажиллагааны хувьд тун эвтэйхэн энэхүү Open Source скриптийг түгээмэл ашигладаг болсон
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks