Tajuk 10 bahan p&p bukan elektronik

of 24

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
24 pages
0 downs
28 views
Share
Description
1. BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUKAN ELEKTRONIK 2. Membantu murid-murid untuk memahami pelajaran dan boleh mengurangkan rasa bosan terhadap pengajaran guru. Atan…
Transcript
 • 1. BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUKAN ELEKTRONIK
 • 2. Membantu murid-murid untuk memahami pelajaran dan boleh mengurangkan rasa bosan terhadap pengajaran guru. Atan Long (1980) berpendapat semakin banyak pancaindera yang digunakan semakin berkesan pembelajaran itu. Antara bahan media bukan elektronik ialah carta, kad gambar, kad imbasan, kad ayat, buku dan surat khabar. Benda-benda maujud seperti penggunaan boneka, buah-buahan dan alat-alat tulis boleh digunakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran.
 • 3. Dapat memperkembangkan kemahiran murid-murid berfikir secara kreatif dan kritis. Bagi murid-murid yang lemah, aktiviti ini dapat membantu mereka dalam menguasai kemahiran bahasa kerana mereka belajar melalui bermain. Dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran bertutur, membaca, menulis, mendengar dan menaakul. Penggunaan alatan mengajar adalah sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid- muridnya. (Noraziah Abdul Hamid, 1985).
 • 4. Contoh Aktiviti Literasi Bahasa
 • 5. Menurut Siti Hajar (1996), permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Membantu murid-murid menguasai beberapa kemahiran seperti mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Pemilihan aktiviti perlu diukur setaraf dengan kebolehan murid-murid agar tidak menjadikan permainan itu hambar, mengecewakan dan menimbulkan rasa bosan. PERMAINAN BAHASA
 • 6. Faedah Permainan Bahasa Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid dalam melaksanakan aktiviti yang diberikan. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan dan dalam kelas. Menggalakkan komunikasi yang baik dan berkesan dalam kalangan murid-murid. Meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Menggalakkan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Menarik minat murid-murid agar sentiasa gembira semasa belajar dan tidak bersikap pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid dalam melaksanakan aktiviti yang diberikan. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan dan dalam kelas. Menggalakkan komunikasi yang baik dan berkesan dalam kalangan murid-murid. Meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Menggalakkan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Menarik minat murid-murid agar sentiasa gembira semasa belajar dan tidak bersikap pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
 • 7. Matlamat Permainan  Mewujudkan suasana pembelajaran yang santai tanpa memberi tekanan kepada murid-murid.  Melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu tugasan yang diberi.  Melahirkan murid yang mempunyai sikap kepimpinan dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan.  Memupuk semangat kerja bepersatuan dan saling membantu.  Memberi motivasi kepada pelajar agar berani berdaya saing dalam menghadapi kehidupan.  Mewujudkan suasana pembelajaran yang santai tanpa memberi tekanan kepada murid-murid.  Melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu tugasan yang diberi.  Melahirkan murid yang mempunyai sikap kepimpinan dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan.  Memupuk semangat kerja bepersatuan dan saling membantu.  Memberi motivasi kepada pelajar agar berani berdaya saing dalam menghadapi kehidupan.
 • 8. Objektif  Proses P&P berlaku dalam suasana yang menyeronokkan.  Murid-murid dapat menguasai kemahiran bertutur, mendengar, mendengar dan menulis dengan baik.  Mewujudkan kerjasama yang baik dalam kumpulan.  Menggalakkan penyertaan semua murid-murid dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan.  Murid-murid dapat menguasai kemahiran bahasa sambil bermain.  Proses P&P berlaku dalam suasana yang menyeronokkan.  Murid-murid dapat menguasai kemahiran bertutur, mendengar, mendengar dan menulis dengan baik.  Mewujudkan kerjasama yang baik dalam kumpulan.  Menggalakkan penyertaan semua murid-murid dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan.  Murid-murid dapat menguasai kemahiran bahasa sambil bermain.
 • 9. Pemintal Lidah • Pelaksana: Guru • Tujuan: Melatih murid menyebut perkataan yang hampir sama bunyinya. • Perkataan: Sama dari segi bunyi, berbeza dari segi konsonan, vokal dan maksud. • Kesan: Murid dapat menghafal. Murid dapat menyebut sesuatu dengan tepat. • Faedah: Guru dapat membantu murid yang menghadapi masalah membunyikan fonem. • Kesimpulannya: Latihan ini adalah latihan asas mendengar, membaca dan bertutur yang berkesan kepada murid. • Pelaksana: Guru • Tujuan: Melatih murid menyebut perkataan yang hampir sama bunyinya. • Perkataan: Sama dari segi bunyi, berbeza dari segi konsonan, vokal dan maksud. • Kesan: Murid dapat menghafal. Murid dapat menyebut sesuatu dengan tepat. • Faedah: Guru dapat membantu murid yang menghadapi masalah membunyikan fonem. • Kesimpulannya: Latihan ini adalah latihan asas mendengar, membaca dan bertutur yang berkesan kepada murid.
 • 10. Contoh Pemintal Lidah  Kelemahan menyebut fonem /c/ Chah cari cincin cicir celah laci  Kelemahan menyebut fonem /j/ Johan jemput Joyah jalan-jalan jumpa Jothi  Kelemahan menyebut fonem /k/ Kuku kiri kaki kakak kena ketuk kayu keras  Kelemahan menyebut fonem /r/ Hari raya Ramlah ramai-ramai pergi ronda-ronda rumah rakan.  Kelemahan menyebut fonem /c/ Chah cari cincin cicir celah laci  Kelemahan menyebut fonem /j/ Johan jemput Joyah jalan-jalan jumpa Jothi  Kelemahan menyebut fonem /k/ Kuku kiri kaki kakak kena ketuk kayu keras  Kelemahan menyebut fonem /r/ Hari raya Ramlah ramai-ramai pergi ronda-ronda rumah rakan.
 • 11. Pasangan Minimal  Tujuan: Melatih murid menyebut perkataan yang hampir sama sebutan bunyinya tetapi maknanya berlainan. Struktur perkataan: - Sama bilangan suku kata. -Fonem berbeza  Faedah: - Murid kurang mahir dapat dikenalpasti dan dilatih berulangkali. - Membantu murid yang pendiam, malu, dan tidak yakin dalam bertutur. - Suasana pembelajaran bertambah seronok. Contoh : curi - duri kari – jari
 • 12. Jenis-jenis lakonan BAHAN PENGAJARAN LAKONAN Lakonan bisu Lakonan berseni kata dan menggunakan pergerakan Lakonan menggunakan patung Lakonan bisu Lakonan berseni kata dan menggunakan pergerakan Lakonan menggunakan patung
 • 13. Lakonan Bisu Merupakan pergerakan anggota badan tanpa suara mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Murid yang melakonkan watak perlu memikirkan pergerakan yang betul, tepat dan sesuai agar mudah diteka oleh murid lain. Murid yang menonton pula memikirkan aksi lakonan yang dibuat itu dan meneka perbuatan yang dilakonkan oleh rakan mereka. Contoh : Haiwan peliharaan – kucing, anjing, ikan, arnab, kambing, ayam dan itik. Merupakan pergerakan anggota badan tanpa suara mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Murid yang melakonkan watak perlu memikirkan pergerakan yang betul, tepat dan sesuai agar mudah diteka oleh murid lain. Murid yang menonton pula memikirkan aksi lakonan yang dibuat itu dan meneka perbuatan yang dilakonkan oleh rakan mereka. Contoh : Haiwan peliharaan – kucing, anjing, ikan, arnab, kambing, ayam dan itik.
 • 14. Lakonan Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan Kamarudin Hj. Husin (1985) membahagikan lakonan ini kepada dua iaitu: - lakonan yang tidak bersahaja - lakonan yang bersahaja Kamarudin Hj. Husin (1985) membahagikan lakonan ini kepada dua iaitu: - lakonan yang tidak bersahaja - lakonan yang bersahaja
 • 15. Lakonan Yang Tidak Bersahaja - Merupakan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian. - Misalnya: guru bercerita tentang kemalangan jalan raya kemudian murid diminta melakonkan kejadian tersebut.
 • 16. Lakonan Yang Bersahaja Merupakan lakonan bukan spontan. Lakonan ini berpandukan jalan cerita yang terdapat dalam buku cerita. Guru akan menyediakan skrip cerita. Guru membiarkan murid-murid melakonkan watak tanpa sebarang gangguan. Setelah selesai lakonan, guru membetulkan kesilapan murid dengan memberi teguran positif dan membina. Adalah lebih baik jika guru menyediakan alatan yang sesuai untuk menghidupkan lakonan seperti topeng.
 • 17. Lakonan Menggunakan Patung Digunakan oleh guru untuk memperkenalkan topik, memahami isi pelajaran dan menyudahkan sesuatu pengajaran itu. Jenis-jenis patung: a) patung kayu – contohnya gambar haiwan, buah- buahan atau manusia. gambar ini akan diwarnakan dan digunting. Kemudian lekatkan pada kayu menggunakan gam. b) patung tali – murid-murid yang menjadi patung, digerakkan dengan kuasa tali yang diikatkan kepadanya.
 • 18. PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 19. RODA BAHASA • Objektif : murid-murid dapat mencipta peribahasa atau penjodoh bilangan dan membina ayat yang lengkap. • Bahan : Roda bahasa dan buku tulis. • Bentuk permainan 1. Cara bermain : - individu atau berpasangan 2. Aktiviti permainan : - Murid perlu mencipta peribahasa atau penjodoh bilangan berdasarkan gambar dengan memutarkan roda bahasa tersebut. - Kemudian, murid hendaklah membuat ayat yang lengkap daripada peribahasa atau penjodoh bilangan tersebut di dalam buku tulis.
 • 20. SORONG TARIK AYAT • Objektif : murid-murid dapat membina dan menulis ayat yang mudah. • Bahan : - set kad sorong tarik - buku tulis • Bentuk permainan : - individu, berpasangan dan berkumpulan. • Aktiviti permainan : - Guru memberi murid-murid set kad sorong tarik. - Murid diminta membina seberapa banyak ayat dengan menggerakkan kad-kad tersebut. - Murid dikehendaki menulis ayat-ayat yang dibina di dalam buku tulis.
 • 21. KLIK DI SINI CARA MEMBUAT ‘POP –UP’ HAIWAN
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks