Tarekan hashvetvutyun

of 21

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
21 pages
0 downs
106 views
Share
Description
1. ՀաշվետվությունՀաշվետվությունԹևոսյան ԱրամԹևոսյան ԱրամԴպրոց-ՊարտեզԴպրոց-Պարտեզ5-1…
Transcript
 • 1. ՀաշվետվությունՀաշվետվությունԹևոսյան ԱրամԹևոսյան ԱրամԴպրոց-ՊարտեզԴպրոց-Պարտեզ5-1 դասարան5-1 դասարան
 • 2. aram-t@mskh.amaram-t@mskh.amիսկ սա իմիսկ սա իմ բլոգնբլոգն էէ
 • 3. Դպրոցական առցանցԴպրոցական առցանցքննարկումներին չեմ մասնակցել:քննարկումներին չեմ մասնակցել:
 • 4. Մեդիաուրբաթին մասնակցել եմՄեդիաուրբաթին մասնակցել եմ2-3 անգամ:2-3 անգամ:
 • 5. Ես գրեթե բոլորԵս գրեթե բոլորճամփորդություններին մասնակցելճամփորդություններին մասնակցելեմ:եմ:
 • 6. http://b4.mskh.am/node/4246http://b4.mskh.am/node/4246http://b4.mskh.am/node/3866http://b4.mskh.am/node/3866http://b4.mskh.am/node/3834http://b4.mskh.am/node/3834http://b4.mskh.am/node/3601http://b4.mskh.am/node/3601http://b4.mskh.am/node/3552http://b4.mskh.am/node/3552
 • 7. Ընդանուր պարապուինքինԸնդանուր պարապուինքինմենք պարու և երգում եմք:մենք պարու և երգում եմք:
 • 8. http://b4.mskh.am/node/6029http://b4.mskh.am/node/6029http://b4.mskh.am/node/5980http://b4.mskh.am/node/4981http://b4.mskh.am/node/3923http://b4.mskh.am/node/3172http://b4.mskh.am/node/2942
 • 9. Բոլոր դասատուների հետ էլԲոլոր դասատուների հետ էլկատարել եմ հեռավար ուսուցում:կատարել եմ հեռավար ուսուցում:
 • 10. ՄայրենիՄայրենիՄայրենիից դասերի շնորհիվ ես սովորեցի արագՄայրենիից դասերի շնորհիվ ես սովորեցի արագկարդալ, բառարանից օգտվել, ուղագրական բառերըկարդալ, բառարանից օգտվել, ուղագրական բառերըճիշտ գրել և այլն…ճիշտ գրել և այլն…
 • 11. ՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկայից ես սովորեորեցի կոտորակներիՄաթեմատիկայից ես սովորեորեցի կոտորակներիկրճատում, հանում, բազմապատկում, կոտրակներըկրճատում, հանում, բազմապատկում, կոտրակներըընդանուր հայտարարի բերել, և այլն…ընդանուր հայտարարի բերել, և այլն…
 • 12. ԲնագիտությունԲնագիտությունԲնագիտութունից մենք անցել ենք տարբերԲնագիտութունից մենք անցել ենք տարբերԹեմաներ և կատարել ենք տարբեր փորձեր:Թեմաներ և կատարել ենք տարբեր փորձեր:
 • 13. ԴիցաբանությունԴիցաբանությունԴիցաբանությունից մենք անցել ենք Հայկական ևԴիցաբանությունից մենք անցել ենք Հայկական ևՀունական աստվածների մասին:Ինճպես նաև եպոսիՀունական աստվածների մասին:Ինճպես նաև եպոսիմասին:մասին:
 • 14. Օտար լեզուՕտար լեզուՕտար լեզվից մենք արել ենքՕտար լեզվից մենք արել ենքվարժություններ և թարգմանութններ:վարժություններ և թարգմանութններ:Անցել ենք նոր բառեր:Անցել ենք նոր բառեր:
 • 15. Դիջիտեքին չեմ մասնակցել:Դիջիտեքին չեմ մասնակցել:
 • 16. Օլիմպիադային չեմ մասնակցել:Օլիմպիադային չեմ մասնակցել:
 • 17. Նոթբուք, հեռախոս, ֆոտոխցիկ ևՆոթբուք, հեռախոս, ֆոտոխցիկ ևայլն…այլն…
 • 18. Համարյա բոլոր ծեսերինՀամարյա բոլոր ծեսերինմասնակցել եմ:մասնակցել եմ:
 • 19. Ոչ մի ծեսի մասին նյութ չեմ գրել:Ոչ մի ծեսի մասին նյութ չեմ գրել:
 • 20. Մենք ընկեր Գոհարի հետ բակըՄենք ընկեր Գոհարի հետ բակըավելի ու ավելի ենք գեղեցկացնում:ավելի ու ավելի ենք գեղեցկացնում:
 • 21. Դպրոցից դուրս ճամփորդութուններիԴպրոցից դուրս ճամփորդութուններիչեմ գնացել:չեմ գնացել:
 • Advertisements
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks