Tele

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
37 views
Share
Description
1. TELEBISTA 2. JOHN LOGIE BAIRD ● John erresuma batuan jaio zen 1888ean. Fisiko britaniar bat izan zen ● Ingenieritza elektrikoa ikasi zuen erret eskola…
Transcript
 • 1. TELEBISTA
 • 2. JOHN LOGIE BAIRD ● John erresuma batuan jaio zen 1888ean. Fisiko britaniar bat izan zen ● Ingenieritza elektrikoa ikasi zuen erret eskola teknikoan;telebistaren aitzindarietako bat izan zen ● Posibilitatea ikertu zuen,1924maltako gurutze baten irudia bidaltzea lortu zuen .
 • 3. NOLA FUNTZIONATU ● Ezin izan zuen elektronikoari haurre egin eta berea ahaztu egin zen. ● Telebistak balio positiboak pizten ditu nerabeengan.
 • 4. ZERTARAKO-EBOLUZIOA ●Entzuten eta ikusten diren irudiak zeinu elektriko bihurtu,zeinua igorri eta berriro jatorrizko irudi eta hots bihurtzen duen telekomunikazio sistema bat da.
 • 5. EBOLUZIOA
 • 6. Espero dugu Gustatu izana.
 • 7. Espero dugu Gustatu izana.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks