Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication

of 190

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
190 pages
0 downs
47 views
Share
Description
1. DỰ THẢO 2.1 S 2. BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NATIONAL STEERING COMMITTEE ON ICT (NSCICT) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MINISTRY…
Transcript
 • 1. DỰ THẢO 2.1 S
 • 2. BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NATIONAL STEERING COMMITTEE ON ICT (NSCICT) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS (MIC) THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Information and Data on Information and Communication Technology VIET NAM 2013 NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE Hà Nội - 2013 2
 • 3. Thƣ giới thiệu Thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin giới thiệu đến Quý độc giả ấn phẩm Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2013. Đây là tài liệu phát hành định kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2009, được xây dựng dựa trên các thông tin, số liệu thu thập từ các Bộ, ngành liên quan, các Sở Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo CNTT-TT trên cả nước. TS. Nguyễn Bắc Son Năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nghị quyết đã củng cố thêm quyết tâm, tiếp thêm động lực để ngành Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai phát triển hạ tầng thông tin cùng nhiều chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2012 cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực chỉ đạo triển khai các nội dung trong Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và đánh dấu mốc 15 năm hình thành và phát triển Internet tại Việt Nam. Những nội dung quan trọng này sẽ được bổ sung phân tích và nhận định trong Sách Trắng 2013. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu thống kê và quảng bá ngành CNTT-TT, Sách Trắng 2013 cũng sẽ cập nhật tình hình đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế về ngành CNTT-TT Việt Nam và nhiều nội dung hữu ích khác. Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng rằng việc phát hành Sách Trắng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đánh giá chính xác hơn về ngành CNTT-TT Việt Nam, đồng thời ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tra cứu, cập nhật thông tin của độc giả. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hy vọng Sách Trắng sẽ tiếp tục là tài liệu tham khảo hữu ích trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như đối với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam. Cuối cùng, Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về CNTT-TT trên cả nước, đặc biệt là Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, số liệu và đóng góp cho việc biên soạn và phát hành tài liệu này. Chúng tôi rất hoanh nghênh những ý kiến đóng góp của Quý vị để nội dung Sách Trắng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, đóng góp giá trị nhiều hơn cho ngành CNTTTT trong những đợt phát hành tiếp theo. Trân trọng, TS. Nguyễn Bắc Son Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông 3
 • 4. Introduction Letter On behalf of the Ministry of Information and Communications, it’s an honor for me to introduce to readers the 2013 White Book about Viet Nam’s Information and Communication Technology (ICT). This is an annual official publication of the National Steering Committee on ICT and the Ministry of Information and Communications from 2009, which has been built based on information and data synthesized from related ministries, associations, provincial departments of ICT, enterprises and ICT training institutions throughout the country. In 2012, the Central Committee of the Party XI issued Resolution No. 13Dr. Nguyen Bac Son NQ/TW on building a harmonized infrastructure system in order to make our country to become an industrialized and modernized nation by the year of 2020. The resolution has also reinforced the determination, and has created a motivation to the sector of Information and Communications to boost the development of the information infrastructure together with the national programs and projects to be able to contribute to the economic and social development for the sake of industrialization and modernization of the country. This year also witnessed that the Ministry of Information and Communications strengthened to steer the implementation of the national plan on digitizing the transmission and broadcasting terrestrial television and marked 15 years of formation and development of the Internet in Viet Nam. Thus, these important issues will be analyzed in this White Paper. In addition, in order to meet the demand of ICT statistics as well as to promote the ICT sector, the 2013 White Paper will be updated on evaluations and rankings of international organizations about Viet Nam’s ICT sector and some other useful contents. The Ministry of Information and Communications believes that the release of the White Paper will facilitate to evaluate more accurately about Viet Nam’s ICT for many local and international organizations and individuals as well as to increasingly satisfy the readers’ demand on looking and updating ICT information. The Ministry of Information and Communications hopes that the White Paper will be a useful reference for state agencies, organizations, domestic and foreign enterprises, and will play an important role in promoting the ICT development and application in Viet Nam. Finally, the Ministry of Information and Communications and the National Steering Committee on ICT would like to express their sincere thanks to agencies, organizations, associations, businesses and ICT training institutions involved nationwide, especially to the General Statistics Office, Foreign Investment Agency and Business Registration Management Agency - Ministry of Planning and Investment, General Department of Customs - Ministry of Finance, General Department of Vocational Training - Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, and Ministry of Education and Training for their valuable contribution and cooperation to the compilation and release of this document. We would like to encourage any comments to enhance the quality of the publication, and to bring more values to Viet Nam’s ICT in the future. Sincerely, Dr. Nguyen Bac Son Minister of Information and Communications 4
 • 5. CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Diện tích: 330.951 km2 Dân số tính đến 31/12/2012: 88.772.900 người Số hộ gia đình năm 2012: 23.218.200 GDP năm 2012: 155,3 tỷ USD GDP bình quân đầu người năm 2012: 1.540 USD Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012: 5,25% Kim ngạch xuất khẩu năm 2012: 114.572,7 tỷ USD Kim ngạch nhập khẩu năm 2012:113.792,4 tỷ USD Tỷ giá VND/USD thị trường liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2012: 20.828 VNĐ/USD SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Area of land: 330,951 km2 Population up to December 31st, 2012: 88,772,900 people Number of households in 2012: 23,218,200 GDP of 2012: 155.3 billion USD GDP per capita of 2012:1,540 USD Growth rate of GDP in 2012: 5.25% Export value of 2012: 114,572.7 billion USD Import value of 2012: 113,792.4 billion USD Inter-bank exchange rate of VND versus USD of the State Bank of Viet Nam on December 31st, 2012: 20,828 VND/USD (Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) (Source: General Statistics Office and State Bank of Viet Nam) 5
 • 6. I - HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CNTT-TT Current Status of Viet Nam ICT 6
 • 7. 1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CNTT-TT VIỆT NAM NĂM 2012 Trong năm 2012, ngành CNTT-TT tiếp tục tăng trưởng, đạt được nhiều thành tựu mới và quan trọng, trở thành điểm sáng của nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang còn gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet của Việt Nam tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Tính đến tháng 12/2012, tổng số thuê bao điện thoại cả nước đạt hơn 141,2 triệu thuê bao, trong đó có 9,5 triệu thuê bao điện thoại cố định và 131 triệu thuê bao di động. Mặc dù sự phát triển số lượng thuê bao điện thoại có sự chững lại do thị trường đã bão hòa. Tuy nhiên, thuê bao điện thoại di động và Internet vẫn tiếp tục tăng với tỷ lệ tương ứng là 3,42% và 2,46% so với năm 2011. Ấn tượng nhất trong năm 2012, số lượng thuê bao Internet băng rộng cố định tăng nhanh, đạt 24,74%, tương ứng với 4.775.368 thuê bao. Bên cạnh đó, theo kết quả thống kê, số lượng thuê bao 3G có sự sụt giảm từ 16 triệu thuê bao xuống còn 15,7 triệu thuê bao. Nguyên nhân là do các nhà mạng đã cắt giảm số thuê bao ảo. Xét về mặt bản chất, số thuê bao 3G thực trên thực tế vẫn tiếp tục phát triển nhanh nhờ vào các chính sách kích thích tiêu dùng của các doanh nghiệp viễn thông trong việc giảm giá cước 3G xuống thấp và trở nên cạnh tranh hơn so với dịch vụ ADSL, cộng thêm với xu hướng giảm giá các thiết bị đầu cuối 3G và tác động của xu thế hội tụ điện tử - viễn thông - Internet Vượt qua khó khăn và những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt, ngành công nghiệp CNTT tiếp tục giữ vững là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP của đất nước1. Đồng thời, tạo ra tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2012 đạt 25.458 triệu USD, tăng 86,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp phần cứng - điện tử tiếp tục khởi sắc nhờ sự tăng trưởng mạnh doanh thu từ hoạt động xuất khẩu. Doanh thu công nghiệp phần cứng điện tử năm 2012 đạt 23.015 triệu USD (tăng trưởng 103,2% so với năm trước), chiếm 90,4% tổng doanh thu toàn ngành và nâng doanh thu bình quân lĩnh vực CNTT lên 110.287 USD/người/năm trong vòng 05 năm trở lại đây, đưa nhóm ngành này vươn lên trở thành một trong ba nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp tới 96,5% giá trị xuất khẩu mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sản xuất lớn tại Việt Nam, điển hình là các doanh nghiệp như Samsung, Canon, Panasonic, Foxconn, Nokia… với các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, EU…; Năm 2012, giá trị xuất siêu lĩnh vực này đã lên tới 3.473 triệu USD (tăng hơn 7 lần so với 2011). Ngành công nghiệp phần mềm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và lạm phát, nhiều doanh nghiệp giảm tới 30% doanh thu và một số doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, bên cạnh đó, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế. Doanh thu ngành công nghiệp phần mềm năm 2012 chỉ đạt 1.208 triệu USD, tăng 3,1% so với năm 2011. Doanh thu ngành công nghiệp nội dung số đạt 1.235 triệu USD, tăng 6,0% so với năm 2011 với sự đóng góp của ba doanh nghiệp chủ lực là VNG, VTC online và FPT online. 1 Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2013 7
 • 8. 1. OVERVIEW OF VIET NAM ICT IN 2012 In 2012, Viet Nam ICT still witnessed an growth with a number of important achievements. This was regarded as a highlight of the economy of Viet Nam which has been affected by the economic recession. The Vietnamese Telecommunications and Internet infrastructure has been continuously and strongly invested, especially Internet broadband connections. Operators such as VinaPhone, MobiFone, Viettel have focused on accelerating the progress of network investment, increasing their capacities and diversifying services. Up to December 31st, 2012, the total number of telephone subscribers in the country reached more than 141.2 million, including 9.5 million fixed-line telephone subscribers and 131 million mobile subscribers. Although the development of the telephone subscribers demonstrated a level-off due to the market saturation, the numbers of mobile and Internet subscribers continued to grow at a rate of 3,42% and 2.46%, respectively compared to those in 2011. Most notably in 2012, the number of the fixed Internet broadband subscribers increased rapidly by 24.74% amounting to 4,775,368 subscribers. The strong growth in the number of mobile and Internet broadband subscribers showed an abundant potential for the development of the telecommunications market in Viet Nam. Besides, according to the recent statistics, the number of 3G subscribers has declined from 16 million to 15.7 million. This can be explained by the aggressive cuts of inactive subscribers from the network providers. Nonetheless, in a practical way, the number of 3G subscribers continued to grow thanks to the policies on stimulating telecommunication services consumption of providers, for example: reducing the 3G service cost to make the 3G service become more competitive than the ADSL service. Moreover, the downward trend of the costs of 3G terminals and the impact of the convergence of electronics - telecommunications – Internet are also contributing to the growth of 3G subscribers. Overcoming difficulties and challenges that the economy is facing, the IT industry maintained a high growth - rate economic sector, directly contributing nearly 7% of country GDP2. This sector, simultaneously creates a diffuse effects to boost other sectors and fields of the economy and society and create more jobs and improve labourers’ income. The total revenue of IT industry in 2012 reached 25,458 million USD, an increase of 86.3% compared to the same period of 2011. In particular, hardware - electronics industry continued to thrive thanks to the dramatic growth of exports. Hardware - electronics industry revenue in 2012 reached 23.015 million USD (a growth rate of 103.2% compared to last year), made up 90.4% of total revenue of the IT industry sector and raised the average revenue per employees per year in this sector up to 110.287 USD over the past 5 years. This makes this group become one of the largest export sectors of the country. However, the areas of foreign direct investment contributed 96.5% to the value of the export of computers, electronic devices and components produced in Viet Nam, typically enterprises such as Samsung, Canon, Panasonic, Foxconn, Nokia, etc. with some main export markets such as China, Malaysia, Japan and European countries. The software industry is facing many difficulties and challenges due to the economic recession and inflation. In fact, many businesses showed a fall of 30% in their revenue and some ceased business operations. Besides, the software enterprises found it difficult to seek for qualified employees to meet their practical requirements. The revenue from software industry in 2012 numbered only 1.208 million USD, an increase of 3.1% compared to 2011. Meanwhile, the revenue of digital content industry reached 1.235 million USD, increasing by 6.0% compared to 2011. This revenue was mainly contributed by 03 main business like VNG, FPT online and VTC Online. 2 In the speech of the Prime Minister Nguyen Tan Dung at Viet Nam ICT Submit 2013 8
 • 9. Năm 2012 là năm đầu tiên thị trường bưu chính chuyển phát mở cửa hoàn toàn, cho phép sự tham gia của các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO. Nhận thức rõ sức cạnh tranh của thị trường bưu chính sẽ ngày càng mạnh mẽ khi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường, nên dù tình hình sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, mở thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để gia tăng nguồn thu, đổi mới cơ chế quản lý… Khép lại năm 2012, doanh thu bưu chính đạt 273,73 triệu USD (tăng 11,15% so với năm 2011). Thị trường phát thanh - truyền hình cũng đạt được kết quả ấn tượng nhờ việc đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng nâng cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Chỉ trong vòng 01 năm, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đã tăng gần gấp đôi, nâng tổng doanh thu truyền hình trả tiền đạt mức 200,20 triệu USD. Trong nỗ lực xây dựng một nền hành chính hiện đại, nhanh chóng đáp ứng kịp yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển của cả nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong khối cơ quan nhà nước không ngừng được đẩy mạnh cả về lượng và chất. Tính đến thời điểm báo cáo, 100% cơ quan nhà nước đã xây dựng trang/cổng thông tin điện tử, cung cấp 101.995 dịch vụ công mức 1&2, 1.662 dịch vụ công mức 3 và 9 dịch vụ công mức 4 (tăng 3.356 dịch vụ công mức 1&2, 802 dịch vụ công mức 3 so với năm 2011). Năm 2012 là năm đầu tiên một số đơn vị đã bắt đầu đưa vào triển khai ứng dụng chữ ký số và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng bắt đầu được quan tâm chú trọng phát triển. Theo bảng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2012, trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng từ thứ hạng 7 (năm 2011) lên vị trí dẫn đầu, Ngân hàng Nhà nước có bước nhảy vọt mạnh nhất khi tăng liền 9 bậc trong bảng xếp hạng (từ vị trí 12 năm 2011 lên vị trí thứ 3); trong khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TP. Đà Nẵng tiếp tục nắm giữ vị trí cao nhất nhờ sự quyết tâm đầu tư và các giáp pháp đồng bộ về ứng dụng CNTT. Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại cần phải giải quyết để bảo vệ an ninh cơ sở hạ tầng, đảm bảo sự phát triển bền vững các ứng dụng CNTT nói riêng và sự phát triển toàn ngành nói chung. Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT tiếp tục được duy trì ổn định về quy mô và hình thức đào tạo với 290 trường đại học, cao đẳng và tỷ lệ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành CNTT&TT là 11,57%. Trong năm 2012, đã có 40.233 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng CNTT&TT, 169.302 sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng CNTT-TT và 57.917 sinh viên thực tế sẽ được tuyển chọn. Bên cạnh đó, số lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có đào tạo về CNTT-TT tăng thêm 30 đơn vị so với năm 2011, nâng tổng số các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề lên 143 đơn vị, tuy nhiên, tỷ lệ tuyển sinh đào tạo nghề CNTT-TT thực tế là 11,97% (giảm 2,77% so với năm 2011). Môi trường pháp lý về CNTT&TT ngày một được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường năng lực quản lý và điều hành của chính phủ. Năm 2012, các chính sách mới ban hành chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường điện tử và đảm bảo an ninh quốc gia như Nghị định sửa đổi về phòng chống thư rác, Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Quyết định về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khép lại một năm kinh tế đầy biến động, trên cơ sở các kết quả, thành tựu đạt được, ngành CNTT-TT tiếp tục củng cố vị thế và phát triển trong năm 2013 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn đến năm 2015; tương xứng với vai trò trở thành một trong 10 lĩnh vực được định hướng là hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./. 9
 • 10. The year of 2012 is the first year the postal and delivery market fully has opened to the world, allowing the participation of enterprises with 100% foreign capital under the WTO’s commitments. Being aware that the competitiveness of the postal market will be increasingly powerful as foreign companies enter the market, regardless of a lot of obstacles in production and business, domestic enterprises still continued to promote IT application in management, administration and opened more new products and services in order to raise their revenue as well as deployed management mechanisms innovation. At the end of 2012, the postal revenue reached 273.73 million (a 11.15% increase compared to 2011). The broadcasting market also a
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks