ZZP en Pensioen

of 20

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
20 pages
0 downs
36 views
Share
Description
1. BPLAãPresentatie ZZP en pensioen 2. EDUARD JANSENFINANCIEEL ADVISEUR 3. KREDIETCRISISNog nooit was pensioen zo in hetnieuws.“Elk nadeel heb zijn voordeel”is een…
Transcript
 • 1. BPLA•Presentatie ZZP en pensioen
 • 2. EDUARD JANSENFINANCIEEL ADVISEUR
 • 3. KREDIETCRISISNog nooit was pensioen zo in hetnieuws.“Elk nadeel heb zijn voordeel”is een bekende quote van onzelegende JC.Maar waarom mist er dan nog steedspensioenbewustzijn?
 • 4. WAAROM PENSIOEN?BELEVING- In stand houden besteedbaarinkomen- Plannen: reizen, hobby’s, genieten- Meer vrije tijd met minder financiëlemiddelen
 • 5. DOELSTELLING PENSIOEN?- Besteedbaar inkomen napensioendatum- Nabestaandenpensioen- Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • 6. VERKENNING HUIDIGE SITUATIEHet kabinet wil meedenken bijhet vormgeven van een vrijwilligecollectieve pensioenregelingKamerreactie 18 maart 2013 ophet SER-advies “ZZP’ers in beeld”Pensioenbewustzijn!
 • 7. 010000002000000300000040000005000000600000070000008000000Er zijn 700.000 ZZP’ers opeen kleine 8.000.000werkenden inNederland.AANTAL
 • 8. 01020304050607050% 25% 25%Opbouw50%25%25%Ruim de helft van deZZP’ers spaartvoldoende voor eenpensioenvoorzieningHUIDIGESITUATIE 2013
 • 9. MOTIVATIE OM NIET TE SPAREN:- Geen geld- AOW volstaat- Risico opeten in geval bijstand- Investeringen in het bedrijf- Later is ver weg (uitstelgedrag)- Kennis en ervaring
 • 10. MOTIVATIE ONDERZOEKGrote groep zonder pensioenDoel overheid:- Stimuleren pensioenopbouw- Faciliteren pensioenopbouwTe weinig gebruikt!
 • 11. CollectiefIndividueelZZP ZondersolidariteitMetsolidariteitBuiten deondernemingVerplichte deelnameWVB of wet BPFZZP BPFBinnen deondernemingVrijwilligeaansluiting/voortzetting BPFAutomatische aansluiting metopting outFORPensioen eigenbeheerOpbouwplichtBankVerzekeraarBel. instellingPPIVrijwilligVerplichtVrijwilligVerplichtNieuwBestaand
 • 12. INDIVIDUEELVerbeteren:- Kennis- Fiscaliteit verruimen
 • 13. INDIVIDUEELKennis:- Verbeteren informatieAanbod en transparantie- Banksparen- Financiële bijsluiter- Standaard product(basiszorgverzekering)
 • 14. INDIVIDUEELKennis:Verbeteren financieel advies- Keurmerk, Brancheorganisaties- WFT deskundigheid- Provisieverbod
 • 15. INDIVIDUEELFiscaal:Fiscaliteit verruimen:Geen optie omdat er nu nietoptimaal gebruik van wordtgemaakt
 • 16. COLLECTIEFZonder solidariteit:- Door omvang goedkoper- Minder kennis nodig- Minder inspanning- NP en AO te verzekeren
 • 17. COLLECTIEFMet solidariteit:- Door omvang goedkoper- Minder kennis nodig- Minder inspanning- NP en AO te verzekeren- Wet op de medische keuring- Afkoop verbod (Bijstand)
 • 18. DUS:Keuze vrijheid:- Wel of geen pensioen(huidige)- Collectief met of zondersolidariteit, verplicht ofvrijwillig(nieuw)Probleem beleid inzake eigenverantwoordelijkheid en anderegroepen zonder pensioenregeling.
 • 19. CONCLUSIEHet voorstel van de minister Kamp enstaatssecretaris Klijnsma om een rol te spelen inde totstandkoming van een vrijwillige collectieveregeling is een positieve ontwikkeling.Het verdient aanbeveling om de collectievegedachten nader te onderzoeken verplicht metopting out of vrijwillig.Pensioenbewustzijn en dat actief inzetten in jepersoonlijke situatie kan op deze wijzegestimuleerd worden.
 • 20. AFRONDING-Ruimte voor vragen.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks