UrDU PEDAGOGIKA FAKULTETI

of 30

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
30 pages
0 downs
4 views
Share
Description
UrDU PEDAGOGIKA FAKULTETI “BOSHLANG`ICH TA’LIM NAZARIYASI VA METODIKASI” KAFEDRASI DOTSENTI, F.F.N. M.JUMANIYOZOVANING 4-KURS BT VA STI YO`NALISHIDA ONA TILIDAN O`TKAZGAN OCHIQ MA’RUZASI TAQDIMOTI.
Transcript
UrDU PEDAGOGIKA FAKULTETI “BOSHLANG`ICH TA’LIM NAZARIYASI VA METODIKASI” KAFEDRASI DOTSENTI, F.F.N. M.JUMANIYOZOVANING 4-KURS BT VA STI YO`NALISHIDA ONA TILIDAN O`TKAZGAN OCHIQ MA’RUZASI TAQDIMOTICompany LogoMAVZU: KO`P KOMPONENTLI (MURAKKAB) QO`SHMA GAP. KO`P KOMPONENTLI QO`SHMA GAPLARNING TURLARI. KO`P KOMPONENTLI QO`SHMA GAPLARDA TINISH BELGILARINING ISHLATILISHI.REJA:1.Ko`p komponentli (murakkab) qo`shma gap va uning grammatik xususiyatlari 1.Ko`p komponentli (murakkab) qo`shma gap va uning grammatik xususiyatlari 2.Murakkab qo`shma gapning turlari:2.Murakkab qo`shma gapning turlari:2.1.Bo`glanish va ergashish tuzilgan yo`li bilan tuzilgan murakkab qo`shma gap.2.2.Bog`lovchisiz va aralash tipda tuzilgan murakkab qo`shma gap3.Murakkab qo`shma gaplarda tinish belgilarining ishlatilishi.TAYANCH TUSHUNCHLAR:
 • Ko`p komponentli (murakkab) qo`shma gap, bog`lanish yo`li bilan tuzilgan murakkab qo`shma gap, ergashish yo`li bilan tuzilgan murakkab qo`shma gap, birgalik ergashish, ketma-ket ergashish, bog`lovchisiz tuzilgan murakkab qo`shma gap, aralash aloqali qo`shma gap.
 • Company LogoКлючевoе словo:
 • Многокомпонентное сложное предложение
 • Союзные сложные предложения
 • Сложноподчиненные предложения
 • Прямое подчинение
 • Последовательное подчинение
 • Бессоюзные сложные предложения
 • Сложное предложение со смешанными союзами
 • Company LogoKey words
 • The compound – complex sentence
 • The compound-complex sentence joined by conjunctions
 • The compound complex sentence composed of clauses
 • The parenthetical clauses
 • The parallel clauses
 • The compound-complex sentence joined without conjunctions
 • The mixed compound-complex sentence
 • Company LogoFoydalanilgan adabiyotlar
 • 1.Hamroyev M., Muhamedova D., Shodmonqulova D. va b. Ona tili.- Toshkent, 2008.
 • 2. Bozorboyev O`. Hozirgi o`zbek tili.- Samarqand, 2000.
 • 3. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va b. Hozirgi o`zbek adabiy tili.- Toshkent, 2009.
 • 4. Mengliyev B., Xoliyorov O`. O`zbek tilidan universal qo`llanma.- Toshkent: “Fan”, 2009.
 • 5. O`zbek tili grammatikasi.- II tom. Sintaksis.- Toshkent, 1976.
 • 6. G`ulomov A.G`., Asqarova M. Hozirgi o`zbek adabiy tili.- Toshkent, 1987.
 • 7. Mamajonov A. Qo`shma gap stilistikasi.- Toshkent: “Fan”, 1990.
 • Internet saytlari:
 • www.ziyo.net.uz.
 • www.edu.uz.
 • Company LogoQo`shma gaplar komponentlarning soniga ko`ra ikki xil bol`adi:Ko`p komponentli qo`shma gaplarIkki komponentli qo`shma gaplar Ko‘p komponentli (murakkab) qo‘shma gaplar uch va undan ortiq komponentlarning mazmun va grammatik jihatdan birikishidan hosil bo‘ladi.
 • Murakkab qo‘shma gap tarkibidagi qismlar (komponentlar) o‘zaro turlicha munosabatda bo‘ladi.
 • Murakkabqo‘shmagaplarquyidagiturlargabo‘linadi:Bog‘langanqo‘shma gap toifasidagi (bog‘lanishyo‘libilantuzilgan) murakkabqo‘shma gapErgashganqo‘shma gap toifasidagi (ergashishyo‘libilantuzilgan) murakkabqo‘shma gapKesimi buyruq fe’li bilan ifodalanadi. Qo`lingga qurol ol.Buyruq gaplarda ko`pincha undov va undalmalar ishtirok etadi.Bog‘lovchisizqo‘shma gap toifasidagi (bog‘lovchivositalarsiztuzilgan) murakkabqo‘shma gapAralashtipdagituzilganmurakkabqo‘shma gapBog‘langan qo‘shma gap toifasidagi (bog‘lanish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gap komponentlari (qismlari) o‘zaro teng bog‘lovchilar yoki teng bog‘lovchilar vazifasidagi yuklamalar orqali sintaktik aloqaga kirishadi.Bog‘langan qo‘shma gap toifasidagi (bog‘lanish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gaplar Bugundan boshlab yotoq joylarda... yigitlardan bitta navbatchi qoldirildi-yu, boshqa hamma paxtaga chiqdi va terimchilar soni to‘rt kishiga ortdi. (P.Qodirov).Bunday murakkab qo‘shma gap, tarkibidagi komponentlarning bog‘lanish usullariga ko‘ra, shuningdek, ularning semantik munosabatlariga ko‘ra, bog‘langan qo‘shma gapdan farq qilmaydi, lekin bunda komponentlar soni uch va undan ortiq bo‘ladi. Add Your TitleKeltirilgan misol 3 ta komponent murakkab qo‘shma gap tarkibida qatnashib, birinchisi ikkinchisiga teng bog‘lovchi vazifasidagi –yu yuklamasi bilan, ikkinchisi uchinchisiga va bog‘lovchisi bilan bog‘langan.Hamma keldi-yu, Sattor kechikayotgan edi, lekin biz ishni boshlashga qaror qildik.123Ergashgan qo‘shma gap toifasidagi (ergashish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gapda ergash gap bir necha bo‘lib, ular bitta bosh gapga tobelanadi. Qo‘shma gapning bu turi bir necha ergash gapli qo‘shma gap deb ham yuritiladi.Ot to‘xtaganida, u kuch yig‘ib olsin deb, Tanaboy kutib turar ... edi. (CH.Aytmatov).Ergashgan qo‘shma gap toifasidagi (ergashish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gaplar Bir necha ergash gapli qo‘shma gapda ergash gaplarning bosh gapga bog‘lanishi ikki xil bo‘ladi:Ketma-ketergashishBirgalikergashishCompany LogoBirgalikergashishdaqo‘shma gap tarkibidagibirnechaergashgaplarbiriikkinchisibilangrammatikaloqagakirishmay, to‘g‘ ridan-to‘g‘ ri bosh gapgabog‘lanadi. Kimki o`z vatanini sevsa, kimki xalqi uchun jonini fido qilsa, u qahramon bo`ladi.Tilagim shuki, biringiz olim bo`lib, tarix yozing, biringiz shoir bo`lib, yurtni kuylang.Birgalik ergashuvli murakkab qo‘shma gap ikki xil bo‘ladi:1) bir tipdagi birgalik ergashishda ergash gaplar bir xil turga mansub bo‘ladi va ularning har biri bosh gapning ma’lum bo‘lagini yoki bosh gapni butunicha bir xilda izohlaydi, aniqlaydi, to‘ldiradi. Ular bir xil so‘roqqa javob bo‘ladi. Bunday ergash gaplar uyushgan ergash gaplar deb yuritiladi. Murakkab qo‘shma gap tarkibida ergash gapning har bir turi uyushib kelishi mumkin. a) ega ergash gaplarning uyushib kelishi: Yo‘lchiga shunisi qiziq tuyuldiki, bu erda ... hamma daraxtlar bir chiziq ustida tekis saf tortib turadi, daraxtlar o‘rtasidagi masofa ham baravar. (Oybek);
 • b)kesim ergash gaplar uyushadi: Tilagim shuki, biringiz olim bo`lib, tarix yozing, biringiz shoir bo`lib, yurtni kuylang.
 • d)to`ldiruvchi ergash gaplar uyushadi: Har holda shuni bilishing kerakki, ertaga tong otadi, hayot yana davom etadi.
 • e) aniqlovchi ergash gaplarning uyushishi: Shunday hayot tug‘ildiki, u sensiz yashay olmaydi, sen uning qudratli kuchisan. (A.Muxtor);
 • f) sabab ergash gaplarning uyushib kelishi: Kun bo‘yi piyoda yurib charchadimmi, karnaydan hadeb yangrayotgan muzika elitdimi, uxlab qolibman. (O‘.Hoshimov);
 • g) ravish ergash gaplarning uyushib kelishi: Adirlarni qoplab yotgan qor tezda erib, kunlar isib, o‘t-o‘lanlar ko‘kara boshladi. (CH.Aytmatov).
 • h)Maqsad ergash gap uyushadi: Yurtimiz obod bo`lsin deb, xalqimiz shoyi kiysin deb, tut ko`chati ekamiz.
 • Company Logoi) Chog`ishtirish- o`xshatish ergash gaplar uyushadi: Quyosh tabiatga jon kiritganidek, yer insonga rizqu- ro`z berganidek, ona ham o`z farzandiga qalb qo`rini, mehrini baxshida qiladi.
 • Turli tipdagi birgalik ergashishda ergash gaplar har xil bo‘ladi va ularning har biri bosh gapdagi biror bo‘lakni yoki bosh gapni butunicha turli tomondan izohlaydi, aniqlaydi, to‘ldiradi.
 • Ularning so‘roqlari ham har xil bo‘ladi. Bunday ergash gaplar uyushmagan ergash gaplar deb yuritiladi: Qor tingach, tashqarida juda sovuq bo‘lsa ham, ular tekshirishni davom ettirdilar. (CH.Aytmatov).
 • Bu qo‘shma gapda payt ergash gap va to‘siqsiz ergash gap bosh gapni turli tomondan izohlab kelgan.
 • Company LogoKetma-ketergashishdaergashgaplar bosh gapgato‘g‘ ridan-to‘g‘ ritobelanmay, biriikkinchisigabo‘ysunib, so‘ng bosh gapgabog‘lanadi.Bu xilqo‘shmagaplardaergashgaplarmazmunanzichbog‘langanbo‘ladi.Ergashgaplardanbiritushirilsa, umumiymazmunanglashilmayqoladi.Yuk oz bo‘lsa ham, olisvao‘nqir-cho‘nqiryo‘llarda motor tezqizib, radiator eribketishihech gap emas. emas. (CH.Aytmatov).Yozning kuchi ketib, havo biroz salqinlangan bo`lsa ham, shamolsiz kunlarda quyosh tik kelgach, hali kishining boshidan olov quygan kabi kuydirar edi.Bog‘lovchisiz qo‘shma gap toifasidagi (bog‘lovchi vositalarsiz tuzilgan) murakkab qo‘shma gaplarMurakkabqo‘shmagapningbuturidauchvaundanortiqgaplarbog‘lovchivositalarsiz, ohang (ohang) orqalibog‘lanadi, bujihatdan u oddiybog‘lovchisizqo‘shmagapdanfarqlanmaydi, lekinbundagaplarorasidagisemantikmunosabatlarmurakkabroqbo‘ladi:1) gaplaro‘zarotengmunosabatdabo‘ladi: Shamolhamonqarshidanesar, yashin «lip-lip» qilar, momaqaldiroqdaraningyuqorisidagumburlaredi. (P.Qodirov). Suvtiniq, yaproqlarqirmizi rang tortgan, havomusaffoedi. (F.Musajonov). Lahzadado‘konchollar, yigitlargato‘ldi, barcha shod, g‘ ovur-g‘uvur, suhbatboshlanibketdi. (Oybek).2) teng munosabatdagi ikki va undan ortiq gaplar ular uchun umumiy gapdan anglashilgan fikrni izohlab keladi: Tushdan keyin hamma jonlanib qoldi: birov hazil qilgan, birov shang‘illab qandaydir voqeani so‘zlagan, eng dangasa ishyoqmaslar ham allanechuk serg‘ayrat, chaqqon bo‘lib qolgan. (F.Musajonov).
 • Ikki kvartal naridagi keng xiyobon juda o‘tirishli joy: o‘rtasi gulzor, uning kichkina favvorasi ham bor. (F.Musajonov).
 • Aralash tipda tuzilgan murakkab qo‘shma gap1) bog‘lanish va ergashish yo‘li bilan tuzilgan murakkab qo‘shma gap. Bunday gaplarning qismlari ham tenglanish, ham tobelanish aloqalari orqali sintaktik munosabatga kirishadi. Masalan: Qutidor do‘koniga jo‘nagandan keyin, Oftob oyim To‘ybekani mehmonxonaga buyurdi va o‘zi xamir qilishga o‘tirdi. (A.Qodiriy).Keltirilgan misolda birinchi gap (payt ergash gap) ikkinchi gapga (bosh gapga) ergashish yo‘li bilan birikkan, bularning ikkalasi uchinchi gap bilan «va» biriktiruv bog‘lovchisi orqali bog‘lanish yo‘li bilan munosabatga kirishgan. Bunda ikkinchi va uchinchi gaplar o‘zaro «esa» yordamchisi vositasida bog‘lanish yo‘li bilan munosabatga kirishgan va yaxlit holda birinchi gapga «chunki» bog‘lovchisi yordamida sabab munosabati orqali ergashish yo‘li bilan birikkan.
 • Qilichdan yetgan jarohat tildan yetgan jarohatga qaraganda yengilroqdir, chunki qilich badanni jarohatlaydi, til esa qalbni jarohatlaydi. («Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur»).
 • Company Logo2) bog‘lanish yo‘li bilan va bog‘lovchi vositalarsiz tuzilgan murakkab qo‘shma gap.
 • Bunday aralash murakkab qo‘shma gap qismlari o‘zaro ham teng bog‘lovchilar (yoki teng bog‘lovchi vazifasidagi yuklamalar) orqali ham bog‘lovchisiz munosabatga kirishadi: Yigitning rangi oppoq, ko‘zlari bo‘lsa bir o‘rinda to‘xtab qolgan, harakatsiz, egnida ... ola-bula matodan to‘qilgan ko‘ylagi bor edi. (M.Kozimiy).
 • Bunda birinchi gap ikkinchi gap bilan o‘zaro «bo‘lsa» qiyoslov bog‘lovchi yordamida bog‘lanish yo‘li bilan, uchinchisi bilan ohang orqali aloqaga kirishgan.
 • Company Logo3) ergashish yo‘li bilan va bog‘lovchi vositalarsiz tuzilgan murakkab qo‘shma gap.
 • Bunday aralash murakkab qo‘shma gap qismlari o‘zaro ham ergashtiruvchi bog‘lovchilar yoki ergashtiruvchi bog‘lovchi vositalar, ham bog‘lovchisiz munosabatga kirishadi: Dilda saqlangan adovat temir zangiga o‘xshaydi, zang temirni egani kabi, adovat qalbni azob va iztirob bilan yemiradi. («Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur»).
 • Bunda ikkinchi gap uchinchi gapga o‘xshatish munosabati orqali ergashish yo‘li bilan birikib, birinchi gap esa yaxlit qilib olingan keyingi gaplarga bog‘lovchi vositalarsiz munosabatga kirishgan.
 • Company Logo 4) har uch munosabat: bog‘lanish yo‘li bilan, ergashish yo‘li bilan va bog‘lovchi vositalarsiz tuzilgan murakkab qo‘shma gap. Bunday qo‘shma gap qismlarining o‘zaro munosabati turlicha bo‘ladi:
 • Tolib aka eski xodim, umri shu redaksiyada o‘tgan va uni bu erdan haydab bo‘lmaydi, shuning uchun Ahmadning o‘zi ketishi kerak. (F.Musajonov).
 • Bu aralash murakkab qo‘shma gap to‘rtta gapdan tuzilib, birinchisi ikkinchisiga bog‘lovchi vositalarsiz, ikkinchisi uchinchisi bilan «va» biriktiruv bog‘lovchisi yordamida bog‘lanish yo‘li bilan munosabatga kirishgan, birinchi uchala gap yaxlit holda to‘rtinchi gapga sabab munosabati orqali ergashish yo‘li bilan birikib kelgan.
 • Company LogoKo`p komponentli qo`shma gaplarda quyidagi tinish belgilar ishlatiladi:Vergul, tireNuqtalivergul, ikkinuqta.Nonlar yopildi, qo’ylar so’yildi, o’choqlarga o’t yoqildi.Shijoatli va kuchli botirlar –urushda; xotin va farzandlar – kambag`allikda, do`st va birodarlar boshga kulfat tushganda taniladilar.E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!Click to edit company slogan .
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks