Vikingovia ?udia severu

of 17

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
17 pages
0 downs
4 views
Share
Description
Vikingovia ľudia severu. Severná Európa. drsné životné podmienky Pôvodná pravlasť: územie Švédska, Nórska, Fínska hornaté zalesnené oblasti poskytovali len málo úrodnej pôdy, preto sa obyvatelia živili chovom dobytka, lovom a rybolovom
Transcript
Vikingoviaľudia severu Severná Európadrsné životné podmienkyPôvodná pravlasť: územie Švédska, Nórska, Fínskahornaté zalesnené oblasti poskytovali len málo úrodnej pôdy, preto sa obyvatelia živili chovom dobytka, lovom a rybolovomĽudí delili väčšie vzdialenosti, dlho medzi nimi pretrvávali rodové, príbuzenské vzťahytieto oblasti obývali hrdí a bojovní obyvatelia – Vikingovia – Varjagovia /tak ich nazývali v Rusku/ - Normani /ľudia zo severu - tak ich volali Frankovia/Spôsob života Vikingov
 • boli bojovníkmi, roľníkmi, pastiermi, námorníkmi, staviteľmi lodí, obchodníkmi a remeselníkmi
 • pestovali ovos, jačmeň, žito, pšenicu
 • väčšinou konzumovali jedlá v podobe kaší, podstatnú časť ich jedla tvorilo mäso
 • vyrábali bežné, ale aj luxusné výrobky z jantáru, kostí, dreva, železa a z ďalších kovov
 • cez zimu opravovali nástroje, spracovávali kože a kožušiny a ženy tkali látky
 • na jar muži odchádzali za obchodom, doma zostávali len ženy s deťmi, starci a otroci
 • Vikingovia – bojovníci a piráti
 • bojovali disciplinovane a účinne, využívajúc pohyblivosť a moment prekvapenia – to im dovoľovalo vyrovnať početnejšiu prevahu nepriateľa
 • útočili vo formácii, na čele ktorej stáli najlepší bojovníci
 • dokázali veľmi dobre bojovať s obidvoma rukami, často si zbraň – meč, oštep, sekeru – podávali z jednej ruky do druhej, aby zmiatli protivníka
 • kopijou dokázali prebodnúť štít aj s nepriateľom
 • Výpravy Vikingovfaktory sťahovania a organizovania výprav sú: preľudnenie, nedostatok ornej pôdy, drsné podnebie, znížený výskyt rýb, ktoré lovili, túžba po koristi, politické spory, vrodená výbojnosťCiele: spočiatku náhodné nepremyslené
 • neskôr cielené: kostoly a kláštory stojace na opustených miestach
 • Smery výbojov: Anglicko, Franská ríša /založili tu vlastné kráľovstvo Normandiu/, Island, Grónsko, Vinlandu /severná Amerika/, cez Rusko k pobrežiu Čierneho mora a do Byzantskej ríše
 • Nájazdy
 • Pobrežie Veľkej Británie – 8. storočie, útoky zo severu, pri útokoch hlasno kričali, zlomil ich až anglický kráľ Alfréd Veľký
 • Franská ríša – 100 lodí obliehalo krajinu, získali Paríž, založili Normandiu – dodnes existuje táto oblasť
 • USA – Leif Ericsson v 8. storočí ako prvý sa vylodil v USA
 • Rusko, Grónsko, Byzantská ríša
 • Vikingské lode
 • tvorili hlavnú zbraň pri vikingských lúpežných výpravách
 • boli dlhé a úzke - vyznačovali sa ľahkou ovládateľnosťou, rýchlosťou a odolnosťou pri nepriazni počasia
 • vďaka vysokej pohyblivosti plachty sa loď mohla pohybovať i proti vetru a kvôli nízkemu ponoru i po riekach do vnútrozemia
 • základom bola langskip – vojnová loď s veľkou plachtou a množstvom veslárov, často zdobená dračou hlavou, preto sa stretávame s názvom drakkaryniektoré lode mali provu vyzdobenú hadími hlavami – takéto lode sa volali snekkarylode disponovali bodákmi, ktorými napádali cudzie lode Ako bývali VikingoviaVikingovia zo začiatku žili v malých opevnených osadách alebo dedináchneskoršie pri riekach, jazerách a mori stavali mestá, ktoré boli obchodnými centrami, odkiaľ podnikali výpravy do Európy a Orientustavebný materiál: kameň alebo drevotypickou prístavbou boli chlievy pre zimné ustajnenie zvieratbežným vybavením domu boli drevené lavice na sedenie alebo spanie, truhlice a ústredná časť -krbVikingské domyKultúra Vikingov
 • mali vyspelú kultúru, používali vlastné tzv. runové písmo, ktoré sa skladalo z 24 znakov
 • spievali hrdinské piesne – ságy, v ktorých opisovali hrdinské činy, objavné plavby a legendy o bohoch
 • umenie predstavovali najmä šperky, runové kamene, rukoväte mečov a čepele sekier
 • Zánik Vikingov
 • okolo r. 1030 Vikingovia prestali uctievať božstvá a prijali kresťanstvo
 • opustili kočovný a nájazdnícky spôsob života, usadili sa vo Švédsku, Dánsku a v Nórsku založili vlastné kráľovstvá, ktoré pretrvali dodnes
 • Vikingský gombíkOblečenie Vikingovcharakteristika
 • chladnokrvný národ
 • krutý, bojovný, nemilosrdný
 • vysokí muži s dlhými vlasmi
 • vyznávali polyteistické náboženstvo
 • pochovávali žiarovým spôsobom
 • typické tresty: utopenie a obesením
 • Ďakujem za pozornosť !
 • Mgr. Vráblová
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks